Władza wykonawcza

 0    26 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Władzę wykonawczą w Polsce sprawują:
inizia ad imparare
Prezydent i Rada Ministrów
Rola Rady Ministrów to:
inizia ad imparare
prowadzenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Polski oraz kierowanie administracją rządową – do Rady Ministrów należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego
Podstawowe zadania Rady Ministrów:
inizia ad imparare
zapewnienie wykonania ustaw; koordynacja i kontrola prac administracji rządowej; ochrona interesów Skarbu Państwa; przedstawienie projektu budżetu państwa i kierowanie jego wykonaniem; zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz porządku publicznego; kierownictwo w dziedzinie stosunków międzynarodowych
Rada Ministrów składa się z:
inizia ad imparare
Prezesa Rady Ministrów, ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów
Zadania Prezesa Rady Ministrów:
inizia ad imparare
reprezentowanie Rady Ministrów; kierowanie, koordynacja i kontrola prac Rady Ministrów; wydawanie rozporządzeń; zapewnienie wykonania i określenie sposobów wykonania polityki Rady Ministrów; nadzór nad samorządem terytorialnym; Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej
Pierwszy Prezes Rady Ministrów po 1989 roku:
inizia ad imparare
Tadeusz Mazowiecki (sprawował urząd od 24 sierpnia 1989 do 4 stycznia 1991 roku)
Kto sprawował urząd premiera dwukrotnie?
inizia ad imparare
Waldemar Pawlak (czerwiec-lipiec 1992 oraz październik 1993 do marca 1995 roku)
Nazwiska premierów po 1989 roku:
inizia ad imparare
Tadeusz Mazowiecki; Jan Krzysztof Bielecki; Jan Olszewski; Waldemar Pawlak; Hanna Suchocka; Waldemar Pawlak; Józef Oleksy; Włodzimierz Cimoszewicz; Jerzy Buzek; Leszek Miller; Marek Belka; Kazimierz Marcinkiewicz; Jarosław Kaczyński; Donald Tusk
Kim są ministrowie?
inizia ad imparare
najwyższymi urzędnikami państwowymi kierującymi poszczególnymi działami administracji rządowej; mają prawo wydawania rozporządzeń i zarządzeń (w zakresie regulowanym ustawą), na podstawie których realizowane są działania ministerstw
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność za:
inizia ad imparare
naruszenie konstytucji i ustaw (odpowiedzialność konstytucyjna); przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem ministerialnym (odpowiedzialność karna)
Sposób pociągnięcia członka Rady Ministrów do odpowiedzialności:
inizia ad imparare
uchwała o postawieniu członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu podjęta na wniosek Prezydenta lub grupy co najmiej 115 posłów
Kim jest Minister bez Teki?
inizia ad imparare
potoczne określenie na ministra, który nie kieruje żadnym ministerstwem, ale wykonuje zadania powierzone mu przez premiera
Uprawnienia Prezydenta wobec Parlamentu
inizia ad imparare
zarządzanie wyborów, zwoływanie pierwszego posiedzenia, prawo rozwiązania (w przypadku nie powołania rządu); prawo inicjatywy ustawodawczej i weta, prawo podpisywania i ogłaszania ustaw; prawo wystąpienia przed Sejmem i Senatem lub Zgromadzeniem Narodowym
Uprawnienia Prezydenta wobec Rady Ministrów
inizia ad imparare
uczestnictwo w powoływaniu rządu (desygnacja premiera, możliwość współkształtowania składu; przewodniczenie obradom Rady Gabinetowej (ministrowie pod przewodnictwem Prezydenta)
Uprawnienia Prezydenta wobec władzy sądowniczej
inizia ad imparare
powoływanie sędziów (na wniosek KRS); nominowanie Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Uprawnienia Prezydenta w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa
inizia ad imparare
zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi (zarządza mobilizację, decyduje o użyciu sił zbrojnych na terenie kraju, wprowadza stan wyjątkowy); mianowanie: Szefa Sztaby Generalnego WP oraz naczelnych dowódców sił zbrojnych, a w trakcie wojny Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych (nadaje też najwyższe stopnie oficerskie); przewodniczy obradom Rady Bezpieczeństwa Narodowego (organ doradczy Prezydenta)
Uprawnienia Prezydenta w zakresie polityki zagranicznej
inizia ad imparare
ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych; mianowanie i odwoływanie przedstawicieli dyplomatycznych; przyjmuje listy uwierzytelniające od przedstawicieli innych państw; na wniosek Rady Ministrów podejmuje decyzję o wypowiedzeniu wojny
Uprawnienia Prezydenta – dodatkowe
inizia ad imparare
nadaje obywatelstwo RP; dysponuje prawem łaski; nadaje tytuł naukowy profesora zwyczajnego
Kontrasygnata
inizia ad imparare
wymóg złożenia podpisu przez premiera pod aktem wcześniej podpisanym przez Prezydenta by akt ten mógł wejść w życie
Prerogatywy
inizia ad imparare
uprawnienia Prezydenta nie podlegające wymogowi kontrasygnaty – samodzielne uprawnienia Prezydenta, za które ponosi on odpowiedzialność konstytucyjną
Prerogatywy Prezydenta odnoszące się do działań Parlamentu
inizia ad imparare
zarządzanie wyborów, zwoływanie pierwszego posiedzenia, prawo rozwiązania (w przypadku nie powołania rządu); prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo podpisywania i ogłaszania ustaw; możliwość zwrócenia się do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia narodowego z orędziem
Prerogatywy Prezydenta odnoszące się do działań Rady Ministrów
inizia ad imparare
desygnowanie i powoływanie premiera; przyjmowanie dymisji; wniosek do Sejmu o pociągnięcie członka Rady do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu; odwoływanie ministra, któremu wyrażono wotum nieufności; zwoływanie Rady Gabinetowej
Prerogatywy Prezydenta odnoszące się do działań władzy sądowniczej
inizia ad imparare
powoływanie sędziów, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; stosowanie prawa łaski
Prerogatywy Prezydenta – dodatkowe
inizia ad imparare
zarządzanie referendum krajowego; nadawanie orderów i odznaczeń; zrzeczenie się urzędu; nadawanie obywatelstwa i wyrażanie zgody na jego zrzeczenie się
Prezydent ponosi odpowiedzialność:
inizia ad imparare
konstytucyjną i karną przed Trybunałem Stanu
Prezydenci Polski po 1989 roku
inizia ad imparare
Wojciech Jaruzelski; Lech Wałęsa; Aleksander Kwaśniewski (dwie kadencje – 10 lat); Lech Kaczyński; Bronisław Komorowski

Devi essere accedere per pubblicare un commento.