Władza ustawodawcza

 0    27 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Władzę ustawodawczą w Polsce sprawuje
inizia ad imparare
parlament składający się z izby niższej – Sejmu i izby wyższej – Senatu
Liczba posłów i senatorów w Polskim parlamencie
inizia ad imparare
460 posłów w Sejmie i 100 senatorów w Senacie
Kadencja parlamentu trwa:
inizia ad imparare
4 lata; rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu po raz pierwszy i trwa do dnia poprzedzającego zebranie się Sejmu kolejnej kadencji
Wybory do Sejmu są:
inizia ad imparare
pięcioprzymiotnikowe: powszechne, bezpośrednie, równe, proporcjonalne i tajne
Wybory do Senatu są:
inizia ad imparare
powszechne, bezpośrednie, tajne, większościowe
Sposób podejmowania decyzji przez parlament:
inizia ad imparare
decyduje większość w głosowaniu
Rodzaje większości w głosowaniach parlamentarnych:
inizia ad imparare
zwykła; bezwzględna; kwalifikowana (dwie trzecie albo trzy piąte)
Większość zwykła:
inizia ad imparare
więcej głosów za niż przeciw
Większość bezwzględna:
inizia ad imparare
więcej głosów za niż głosów przeciw i wstrzymujących się od głosów
Większość kwalifikowana:
inizia ad imparare
liczba głosów za musi osiągnąć odpowiedni próg określony jako ułamek uczestników głosowania (najczęściej 2/3 lub 3/5)
Organy Sejmu
inizia ad imparare
Marszałek Sejmu; Prezydium Sejmu; Konwent Seniorów; komisje sejmowe (stałe i specjalne)
Funkcje Marszałka Sejmu
inizia ad imparare
reprezentuje Sejm; zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom; nadzoruje tok prac Sejmu i jego organów; kieruje pracami Prezydium Sejmu; zwołuje Konwent Seniorów; nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu
Prezydium Sejmu to:
inizia ad imparare
marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu
Funkcje Prezydium Sejmu
inizia ad imparare
ustalanie planu prac Sejmu i terminów posiedzeń; opiniowanie spraw wskazanych przez Marszałka; organizowanie współpracy między komisjami; ustalanie zasad korzystania przez Sejm z opinii i ekspertyz instytucji pozasejmowych
Konwent Seniorów to:
inizia ad imparare
organ, którego zadaniem jest koordynacja działań klubów poselskich we wszystkich kwestiach związanych z działalnością Sejmu
Skład Konwentu Seniorów
inizia ad imparare
marszałek, wicemarszałkowie, przedstawiciele klubów parlamentarnych, klubów poselskich oraz porozumień poselskich reprezentujących co najmniej 15 posłów oraz kół poselskich reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą
Zadania Konwentu Seniorów
inizia ad imparare
opiniowanie projektów planów prac Sejmu, projektów prządku dziennego poszczególnych posiedzeń, wniosków co do trybu dyskusji na posiedzeniach, wniosków co do wyboru organów sejmowych, zadań przebiegu prac Kancelarii Sejmu
Rodzaje komisji sejmowych
inizia ad imparare
stałe, specjalne (w tym także śledcze)
Zadania komisji sejmowych
inizia ad imparare
rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu; wyrażanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady; kontrola sejmowa w zakresie przewidzianym Konstytucją i ustawą
Komisja śledcza
inizia ad imparare
powoływana przez sejm na wniosek posłów do zbadania określonej spraw; ma prawo uzyskiwać informacje od członków Rady Ministrów, organów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych na tematy związane z ich pracą
Klub poselski tworzy co najmniej:
inizia ad imparare
15 posłów
Koło poselskie tworzy co najmniej:
inizia ad imparare
3 posłów
Zasady działania kół i klubów poselskich
inizia ad imparare
poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła; kluby i koła mogą ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów; władze klubów i kół podają do wiadomości marszałka Sejmu swoje skłądy osobowe i regulaminy wewnętrzne
Funkcje Sejmu i Senatu
inizia ad imparare
ustrojotwórcza; ustawodawcza; kreacyjna; kontrolna
Funkcja ustrojotwórcza i ustawodawcza Sejmu
inizia ad imparare
możliwość wprowadzania bądź zmiany ustroju państwa, stanowienia prawa i uchwalania ustaw, których treścią są: prawa, wolności i obowiązki obywateli, zasady działania naczelnych organów państwa, zasady kontroli legalności działania naczelnych organów państwa
Funkcja kreacyjna Sejmu
inizia ad imparare
powoływanie na wybrane stanowiska państwowe: Prezes NIK; Rzecznik Praw Obywatelskich; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Prezes NBP; członkowie Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego; część składów KRRiT, Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Polityki Pieniężnej
Funkcja kontrolna Sejmu
inizia ad imparare
udzielanie absolutorium rządowi na wykonanie budżetu; wotum nieufności dla Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków; wotum zaufania; rozpatrywanie sprawozdań NIK, KRRiT i GIODO

Devi essere accedere per pubblicare un commento.