Legislacja – podstawowe informacje

 0    22 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czym jest droga legislacyjna?
inizia ad imparare
wieloetapowym procesem przyjmowania nowego prawa przez władzę ustawodawczą
Pierwszy krok na drodze legislacyjnej to:
inizia ad imparare
przedłożenie projektu ustawy przez wnioskodawcę marszałkowi Sejmu (wraz ze wskazaniem na skutki finansowe wprowadzenia jej w życie)
Co może zrobić marszałek Sejmu z projektem nowej ustawy?
inizia ad imparare
zwrócić wnioskodawcy jeżeli nie spełnia wymogów regulaminowych; skierować do pierwszego czytania (na posiedzeniu Sejmu lub właściwej komisji); skierować projekt do Komisji Ustawodawczej by oceniła, czy nie jest sprzeczny z prawem; skierować projekt do ekspertów Komisji Europejskiej, by ocenili jego zgodność z prawem Unii Europejskiej
W ilu czytaniach sejm rozpatruje projekt ustawy?
inizia ad imparare
w trzech (do czasu zakończenia drugiego czytania wnioskodawca może sam wycofać projekt)
Jaką większością Sejm uchwala ustawy?
inizia ad imparare
zwykła większość głosów w obecności min. połowy ustawowej liczby posłów
Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje:
inizia ad imparare
uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę; pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy; debata w sprawie ogólnych zasad projektu
Jakie możliwości ma Sejm po pierwszym czytaniu ustawy?
inizia ad imparare
może odrzucić projekt w całości lub skierować go do Komisji Sejmowej
Jakie możliwości ma Komisja Sejmowa po pierwszym czytaniu projektu ustawy?
inizia ad imparare
może przyjąć projekt bez zastrzeżeń; przyjąć projekt z określonymi poprawkami; odrzucić projekt; wnioskować do marszałka Sejmu o poprawienie projektu
Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje:
inizia ad imparare
przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji; przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie ewentualnych poprawek i wniosków
Jakie znaczenie mają poprawki w drugim czytaniu projektu ustawy?
inizia ad imparare
jeżeli po drugim czytaniu zostały zgłoszone poprawki, projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały; komisje po rozpatrzeniu poprawek, przedstawiają Sejmowi dodatkowe sprawozdanie, w którym wnioskują o ich przyjęcie lub odrzucenie
Kto może zgłaszać poprawki?
inizia ad imparare
wnioskodawcy; posłowie; Rada Ministrów
Trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje:
inizia ad imparare
przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub (jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji) przedstawienie poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania; głosowanie
Porządek głosowania w trzecim czytaniu
inizia ad imparare
głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości; głosowanie poprawek do poszczególnych artykułów; głosowanie projektu w całości. W brzmieniu zaproponowanym przez komisje
Skrócenie drogi legislacyjnej przez Sejm może nastąpić poprzez:
inizia ad imparare
natychmiastowe skierowanie do pierwszego czytania; niezwłoczne skierowanie do drugiego czytania zaraz po pierwszym
Po zakończeniu prac nad ustawą marszałek Sejmu:
inizia ad imparare
przesyła treść przyjętej ustawy marszałkowi Senatu i Prezydentowi
Prace Senatu nad ustawą trwają maksymalnie:
inizia ad imparare
30 dni – po upływie tego terminu ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm
Senat może ustawę:
inizia ad imparare
przyjąć bez zmian; uchwalić poprawki; odrzucić ustawę w całości
Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza:
inizia ad imparare
że ustawa wraca do Sejmu, który może poprawki przyjąć lub odrzucić
Odrzucenie ustawy w całości lub w części oznacza:
inizia ad imparare
że ustawa zostaje odrzucona, chyba że Sejm przegłosuje jej przyjęcie wbrew woli Senatu (bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów
Prezydent może ustawę:
inizia ad imparare
podpisać w ciągu 21 dni i zarządzić jej publikację w Dzienniku Ustaw; skierować do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny (którego decyzja jest wiążąca – ustawę zgodną z Konstytucją Prezydent musi podpisać, a niezgodnej nie może zawetować)
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę za częściowo niezgodną z Konstytucją:
inizia ad imparare
Prezydent podpisuje ustawę z pominięciem przepisów niezgodnych z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia nizgodności
Weto prezydenckie wobec ustawy powoduje:
inizia ad imparare
że ustawa wraca do Sejmu, który może ponownie przyjąć ustawę (obalić weto) większością 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – Prezydent musi wtedy ustawę podpisać w przeciągu tygodnia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.