OBWE i problemy współczesnego świata

5  1    23 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
inizia ad imparare
organizacja regionalna powstała w 1994r.; skupia 56 państw; celem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpraca w zakresie polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekonomicznym i humanitarnym; decyzje podjęte na forum OBWE nie są wiążące prawnie
Poprzedniczka OBWE to:
inizia ad imparare
KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, mająca doprowadzić do odnowienia dialogu pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Wschodniej – akt końcowy konferencji przyjęty został po 2 latach rozmów w Helsinkach 1 sierpnia 1975r.
Podstawowe instytucje OBWE
inizia ad imparare
Rada Ministerialna, Wysoka Rada, Stała Rada, Konferencje przeglądowe, Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych; Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów; Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka; Zgromadzenie Parlamentarne OBWE
Podstawowe cele i zadania OBWE związane z bezpieczeństwem:
inizia ad imparare
negocjowanie porozumień dotyczących kontroli zbroje, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa; konsultacje i współpraca w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem; wpływanie na obniżenie ryzyka powstawania konfliktów
Podstawowe cele i Zadania OBWE związane z gospodarką
inizia ad imparare
działania na rzecz praw człowieka i wolności ludzkich; działania na rzecz przestrzegania zasad gospodarki wolnorynkowej; organizowanie corocznych spotkań poświęconych gospodarce i ochronie środowiska (Forum Ekonomiczne)
Która z agend OBWE działa w Warszawie?
inizia ad imparare
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)
Problem globalny
inizia ad imparare
nie dotyczy jedynie danego obszaru geograficznego, ale jego skutki odczuwalne są dla całego świata lub jego przeważającej części
Typy problemów globalnych
inizia ad imparare
demograficzne i żywnościowe; surowcowo-energetyczne; degradacji środowiska naturalnego; zagrożenia spowodowane postępem w nauce i technice; choroby cywilizacyjne; problemy cywilizacyjno-kulturowe; terroryzm; konflikty zbrojne
Problemy demograficzne i żywnościowe
inizia ad imparare
przeludnienie w krajach słabo rozwiniętych (zamieszkuje je ¾ ludności świata); zwiększone zapotrzebowanie na żywność, któremu lokalny przemysł i rolnictwo nie są w stanie sprostać; problemy demograficzne krajów wysoko rozwiniętych – ujemny przyrost naturalny i nadprodukcja żywności (nie zaspokaja ona w pełni potrzeb światowych)
Problemy surowcowo-energetyczne
inizia ad imparare
zwiększające się zapotrzebowanie na dobra materialne, a więc także surowce do ich produkcji – wykorzystanie surowców energetycznych na wysokim poziomie sprawia, że stają się one coraz rzadsze i tym samym rosną ich ceny; inwestycje w energię atomową spotykają się z protestami
Degradacja Środowiska Naturalnego
inizia ad imparare
nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych; wzrost emisji substancji szkodliwych do atmosfery; efekt cieplarniany; zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych (ścieki i nawozy)
Zagrożenia spowodowane postępem w nauce i technice
inizia ad imparare
wykorzystanie nowych osiągnięć w kontrowersyjny sposób (klonowanie, energia atomowa)
Choroby cywilizacyjne
inizia ad imparare
AIDS; anoreksja i bulimia; cukrzyca; choroby układu krążenia; depresja; nerwica; nowotwory; otyłość
Problemy cywilizacyjno-kulturowe
inizia ad imparare
dotyczą państw słabo rozwiniętych (państw trzeciego świata) i są głównie efektem kolonializmu – ogromny dystans dzieli kraje rozwinięte i kraje postkolonialne (np.: analfabetyzm)
Terroryzm
inizia ad imparare
działanie osoby lub grupy osób mające na celu wymuszenie na władzy i społeczeństwie danego kraju określonych świadczeń lub zachowań realizowane bez skrupułów – za pomocą przemocy fizycznej lub psychicznej (terroru)
Konflikty zbrojne
inizia ad imparare
działanie dwóch wzajemnie zwalczających się stron, których celem jest podporządkowanie sobie przeciwnika lub wyciągnięcie korzyści z uczestnictwa w konflikcie
Konflikt a wojna
inizia ad imparare
konflikt znaczy więcej niż wojna – stroną w konflikcie może być państwo, które formalnie nie znajduje się w stanie wojny; stroną w konflikcie może też być podmiot formalnie nie uznawany za państwo
Podział konfliktów ze względu na zasięg
inizia ad imparare
wewnętrzne (wojna domowa); zewnętrzne (minimum 2 państwa)
Podział konfliktów ze względu na terytorium
inizia ad imparare
globalne (konflikt między mocarstwami); regionalne (konflikt między najważniejszymi państwami regionu); lokalne (konflikt między państwami o słabej pozycji na arenie międzynarodowej)
Podział konfliktów ze względu na wywołujące je czynniki
inizia ad imparare
ekonomiczne; polityczne; ideologiczne
Podłoże ekonomiczne konfliktów
inizia ad imparare
zła sytuacja materialna ludności; uzależnienie ekonomiczne jednego państwa od drugiego; brak zgody na międzynarodowe ekonomiczne status quo
Podłoże polityczne konfliktów
inizia ad imparare
napięcia społeczne; podziały etniczne; roszczenia terytorialne; działalność opozycji; poczucie zagrożenia zewnętrznego
Podłożę ideologiczne konfliktów
inizia ad imparare
religia; uprzedzenia w stosunku do rasy, narodu lub grupy społecznej; uwarunkowania historyczne

OBWE i problemy współczesnego świata

OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, to organizacja międzynarodowa, uznawana za organizację regionalną. OBWE powstała 1 stycznia 1995 roku w wyniku przekształcenia KBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w organizację. Siedziba OBWE mieści się w Wiedniu, a do samej organizacji należy 57 państw. Oprócz państw europejskich, członkami OBWE są Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Mongolia. Logo i flaga OBWE składa się z czterech liter: OSCE, oznaczających Organization for Security and Cooperation in Europe.

OBWE – cele i założenia

Celem OBWE jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Do jej założeń należy również umacnianie bezpieczeństwa i współpraca w zakresie polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekonomicznym i humanitarnym państw zrzeszonych. Do podstawowych zainteresowań OBWE należą problemy współczesnego świata, czyli terroryzm, choroby cywilizacyjne czy konflikty zbrojne, a zadania OBWE są związane zarówno z bezpieczeństwem, cywilizacją, jak i gospodarką. „OBWE Polska” ma siedzibę w Warszawie i jest to Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). 23:20 -23.45

Fiszkoteka i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Dzięki naszej lekcji, dowiesz się nie tylko czym jest OBWE, ale również poznasz czym się zajmuje, jakie ma cele oraz założenia. Poznasz różnicę między konfliktem, a wojną, a także zrozumiesz rodzaje konfliktów, występujących w Europie. Zestaw rozwija wszystkie niezrozumiałe skróty (OBWE, KBWE, ODIHR), a także wymienia najistotniejsze choroby cywilizacyjne czy problemy współczesnego świata. Jeżeli uważasz tę lekcję za przydatną, koniecznie poszukaj również innych lekcji, z zakresu pojęć, organizacji czy polityki. Z chęcią polecimy Ci interesujące zestawy, a w tym: Socjalizacja i Wartości, EDB – zagrożenia powodziowe, a może… Uprawnienia prezydenta. Polecamy również szukać lekcji na własną rękę, a także tworzyć własne zestawy i dzielić się wiedzą z innymi.

Commenti:

edyta Ha scritto: 2010-12-08 19:38:49
dobre ; p.

Ha scritto: 2011-06-07 19:38:59
:)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.