Samorząd terytorialny RP

 0    25 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Samorząd terytorialny to:
inizia ad imparare
forma organizacji grupy społecznej, wynikające ze wspólnego dla tej grupy terenu zamieszkania
Zmiany wprowadzone po 1989 roku związane z samorządem terytorialnym
inizia ad imparare
ograniczenie władzy na poziomie centralnym; przywrócenie gminy jako podstawowej jednostki samorządu; przywrócenie podziału na powiaty; zmiana liczby województw (z 49 na 16)
Obecnie występujące jednostki samorządu terytorialnego:
inizia ad imparare
gmina; powiat; województwo
Od kiedy funkcjonuje obecny podział terytorialny Polski na 16 województw?
inizia ad imparare
Od 1990 roku
Gmina
inizia ad imparare
najmniejsza jednostka podziału terytorialnego; posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa, wykonująca zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialnosć
Kto jest odpowiedzialny za tworzenie gmin?
inizia ad imparare
Rada Ministrów tworzy, łączy, dzieli, znosi, ustala granice gmin, nadaje także miejscowości status miasta oraz ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz
Kto podejmuje decyzje w gminie?
inizia ad imparare
mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy
Organy gminy
inizia ad imparare
rada gminy; wójt (teren wiejski), burmistrz (gminy miejskie), prezydent miasta (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców lub miasta, w których jest to uzasadnione historycznie)
Rada gminy
inizia ad imparare
organ o kompetencjach uchwałodawczych i kontrolnych, w którego skład wchodzą radni wybieralni na 4 lata; pracom rady przewodniczay jej przewodniczący wybierany spośród radnych
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
inizia ad imparare
organ wykonawczy; wykonuje uchwały gminy, przygotowuje projekty uchwał, projekt budżetu, sprawuje funkcje kierownika urzędu, reprezentuje gminę na zewnątrz
Jednostki pomocnicze gminy
inizia ad imparare
gminy wiejskie – sołectwa lub miejskie – dzielnice i osiedla; tworzone przez radę gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Powiat
inizia ad imparare
pośrednia jednostka podziału terytorialnego; posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa (podobnie jak gminę, powiaty tworzy Rada Ministrów)
Typy powiatów
inizia ad imparare
powiat ziemski (kilka gmin); powiat grodzki (teren miasta będącego gminą na prawach powiatu)
Władze powiatu
inizia ad imparare
rada powiatu; zarząd powiatu i starosta
Rada powiatu
inizia ad imparare
organ uchwałodawczy i kontrolny, w skład którego wchodzą radni wybierani w wyborach powiatowych na 4 lata; rada obraduje pod przewodniczącym wybieranym spośród radnych
Zarząd powiatu i starosta
inizia ad imparare
organ wykonawczy; członków zarządu wybiera rada gminy; starosta jest przewodniczącym zarządu powiatu i organizuje jego pracę
Zadania zarządu powiatu
inizia ad imparare
wykonywanie uchwał rady powiatu; przygotowywanie projektów uchwał; reprezentowanie starostwa na zewnątrz
Województwo
inizia ad imparare
największa jednostka podziału terytorialnego; mając osobowość prawną wspólnota mieszkańców; pełni również rolę siedziby wojewody – przedstawiciela administracji rządowej w województwie
Wojewoda
inizia ad imparare
przedstawiciel Rady Ministrów w województwie; zwierzchnik zespolonej administracji rządowej; organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego; organ wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym; reprezentant Skarbu Państwa
Organy samorządu województwa
inizia ad imparare
sejmik województwa; zarząd województwa
Sejmik województwa
inizia ad imparare
organ stanowiący akty prawa miejscowego i kontrolny województwa; kadencja trwa 4 lata; radni – 30 w województwach liczących 2000000 mieszkańców, z każdym kolejnym 500000 mieszkańców liczba radnych rośnie o 3
Kompetencje sejmiku wojewódzkiego
inizia ad imparare
stanowienie aktów prawa miejscowego; uchwalanie strategii rozwoju województwa; uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie i nadzorowanie wykonania budżetu województwa; określenie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim
Zarząd województwa
inizia ad imparare
organ wykonawczy samorządu województwa; wykonuje uchwały, przygotowuje projekt ustawy budżetowej, realizuje strategię rozwoju, gospodaruje majątkiem województwa
Skład zarządu województwa
inizia ad imparare
marszałek województwa; wiceprzewodniczący zarządu województwa (jeden lub dwóch); członkowie zarządu
Członkostwo w zarządzie województwa nie może łączyć się z:
inizia ad imparare
członkostwem w organach gminy, powiatu, administracji rządowej, mandatem posła lub senatora

Samorząd terytorialny — definicja

Samorząd terytorialny jest to organizacji społeczności lokalnej lub regionalnej i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą wspólnotę i samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych. Samorząd terytorialny w Polsce w obecnej formie istnieje od 1990 roku. Wtedy zrezygnowano z rad miejskich, zaś 9 lat później wprowadzono trójszczeblową strukturę samorządu. Obecnie więc jednostki samorządu terytorialnego to: gmina, powiat i województwo. W myśl prawa wszystkie sprawy załatwiane są na najniższym możliwym szczeblu, czyli w gminie. Organami gminy są rada gminy oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dla osób interesujących się strukturą samorządową przydatne mogą być lekcje: województwa -stolice, samorząd RP, samorząd gminny.

Ucz się z Fiszkoteką

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Jak widać zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Dołącz do Fiszkoteki i przekonaj się na własnej skórze, jak skutecznie można się z nami uczyć.

Korzystaj z gotowych lekcji i twórz swoje własne!

Fiszkoteka daje Ci możliwość dostępu do kursów i setek lekcji stworzonych przez innych użytkowników. Możesz korzystać z gotowych fiszek lub tworzyć swoje własne i udostępniać je innym użytkownikom. To świetny sposób na wspólną naukę!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.