Financial ratios – Business English; Wskazniki finansowe – angielskie słownictwo biznesowe

 0    31 schede    Martyna15
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
financial ratios
inizia ad imparare
wskaźniki finansowe
liquidity ratios
inizia ad imparare
wskaźniki płynności
short-term obligations
The ability to comply with short-term obligations depends on the liquidity.
inizia ad imparare
zobowiązania krótkoterminowe
Możliwość sprostania zobowiązaniom krótkoterminowym zależy od płynności.
liquidity
The liquidity means an access to a ready cash.
inizia ad imparare
płynność
Płynność oznacza możliwość natychmiastowego dostępu do gotówki.
net working capital
Net working capital consists of the current assets less current liabilities.
inizia ad imparare
kapitał zaangażowany netto
Kapitał zaangażowany netto to aktywa bieżące pomniejszone o zobowiązania bieżące.
current assets
inizia ad imparare
aktywa bieżące
current liabilities
inizia ad imparare
zobowiązania bieżące
current ratio
Current ratio consists of current assets divided by current liabilities.
inizia ad imparare
wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik bieżącej płynności to aktywa bieżące podzielone przez zobowiązania bieżące.
quick ratio
inizia ad imparare
stopa wysokości płynności
activity ratios
Activity ratios permit to find out how fast does a company convert it's inventories and accounts receivable into cash, how readily it pays its bills and how efficiently it uses its assets to generate sales.
inizia ad imparare
wskaźniki aktywności
Wskaźniki aktywności informują jak szybko firma zmienia swoje zapasy i zobowiązania na rachunkach, reguluje zobowiązania i wykorzystuje aktywa by pozyskać przychody ze sprzedaży.
inventory turnover
inizia ad imparare
współczynnik obrotu zapasami
cost of goods sold
inizia ad imparare
koszt własny sprzedaży
inventory
inizia ad imparare
zapasy
zapasy in inglese
average collection period
Average collection period is calculated by dividing accounts receivable by average sales per day or per year.
inizia ad imparare
przeciętny okres spływu należności
Przeciętny okres spłaty należności obliczamy dzieląc należności na rachunkach przez średnią sprzedaż dzienną lub roczną.
average payment period
Average payment period is calculated by dividing accounts payable by average purchases per day or year.
inizia ad imparare
przeciętny okres spłaty zobowiązań
Przeciętny okres spłaty należności obliczamy dzieląc zobowiązania na rachunkach przez średnie zakupy dzienne lub roczne.
fixes assets turnover
Fixed assets turnover is calculated by dividing sales by net fixed assets.
inizia ad imparare
współczynnik obrotu środkami trwałymi
Współczynnik obrotu środkami trwałymi obliczamy dzieląc sprzedaż przez środki trwałe netto.
total asset turnover
Total asset turnover is calculated by dividing sales by total assets.
inizia ad imparare
współczynnik obrotu całkowitymi aktywami
Współczynnik obrotu całkowitymi aktywami obliczamy dzieląc sprzedaż przez całkowite. aktywa
profitability ratios
Profitability can be measured by relating a firm's returns to sales volume, asset value, equity or to trading price of the shares.
inizia ad imparare
wskaźniki rentowności
rentowność może być mierzona przez porównanie dochodów firmy do wielkości sprzedaży, aktywów oraz kapitału według księgowej lub rynkowej ceny akcji.
gross profit margin
inizia ad imparare
marża zysku brutto
operating profit margin
Operating profit margin is calculated by dividing operating profit by sales.
inizia ad imparare
marża zysku operacyjnego
Marża zysku operacyjnego jest obliczana ilorazem zysku operacyjnego i sprzedaży.
net profit margin
inizia ad imparare
marża zysku netto
return of investments
inizia ad imparare
wskaźnik rentowności inwestycji
return on equity (ROE)
inizia ad imparare
wskaźnik rentowności kapitału
earnings per share
inizia ad imparare
dochód na jedną akcję
debt ratios
inizia ad imparare
wskaźniki zadłużenia
debt ratio
Debt ratio is calculated by dividing total liabilities by total assets.
inizia ad imparare
wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia to iloraz całkowitych zobowiązań i całkowitych aktywów.
debt-equity ratio
inizia ad imparare
relacja długu do kapitału
times-interest-earned ratio
inizia ad imparare
wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem
earnings before interest and taxes
inizia ad imparare
dochód przed płatnością odsetek i podatku
service of a debt
inizia ad imparare
obsługa długu
ability to meet interest payments
inizia ad imparare
zdolność do spłaty odsetek

Devi essere accedere per pubblicare un commento.