filec, misc-test, taxes-selected terms

 0    145 schede    isskaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
płatność krajowa
inizia ad imparare
domestic payment
płatność zagraniczna
inizia ad imparare
foreign payment, international, overseas, IBAN
kurs wymiany
inizia ad imparare
exchange rate, conversion rate
waluta
inizia ad imparare
currency
stopa procentowa
inizia ad imparare
interest rate
instrumenty pochodne
inizia ad imparare
derivatives, derivative instruments
rachunek bieżący
inizia ad imparare
current account, checking account
założyć lokatę
inizia ad imparare
open/place/make a deposit account
wyciąg z rachunku
inizia ad imparare
statement
saldo
inizia ad imparare
balancies
uznać rachunek
inizia ad imparare
to credit the account
spółka akcyjna
inizia ad imparare
joint-stock company
storno, korekta transakcji
inizia ad imparare
reversal, correction, counter entry
inkaso, pobranie środków (zainkasowanie)
inizia ad imparare
collection
weksel
inizia ad imparare
bill of exchange, financial paper
cesja, przeniesienie praw
inizia ad imparare
transfer of rights, assignment
akredytywa (forma finansowania obrotów w handlu zagranicznym)
inizia ad imparare
letter of credit
podmiot zagraniczny
inizia ad imparare
foreign entity
wniosek
inizia ad imparare
application, motion
opłata skarbowa (np. za wydanie dokumentu)
inizia ad imparare
stamp duty, treasury fee
wzór podpisu
inizia ad imparare
specimen signature
działalność gospodarcza
inizia ad imparare
business/commercial/economic/trading activity
statut
inizia ad imparare
charter, statute, bylaws, articles of association
czek
inizia ad imparare
cheque, check
reklamacja bankowa
inizia ad imparare
claim, complaint
zastaw
inizia ad imparare
pledge
obligacje skarbowe
inizia ad imparare
treasury bond
bon skarbowy
inizia ad imparare
treasury bill
konsolidacja, bilansowanie sald, umowa w wspólnym zarządzaniu płynnością finansową
inizia ad imparare
cash pooling
data walutowania
inizia ad imparare
value date
papiery wartościowe
inizia ad imparare
security papers
ustanawiać, stanowić
inizia ad imparare
to constitute
rezerwa (w bilansie), postanowienia (w umowie), przepis (w ustawie), zaopatrzenie (np. w armii)
inizia ad imparare
provision
przedmiot zastawu (w umowie zastawu), zabezpieczenie dodatkowe
inizia ad imparare
collateral
należyta staranność, audyt prawny, inwestycyjny, przedinwestycyjny
inizia ad imparare
due dilligence
zgodny z
inizia ad imparare
congruent with, in congruence with
rozbieżność
inizia ad imparare
discrepancy, inconsistency, deviation
rozliczenie, ugoda, spłacenie, rozwiązanie, rozrachunek
inizia ad imparare
settlement
strony rozwiązały sprawę polubownie
inizia ad imparare
settled the matter amicably
beneficjent
inizia ad imparare
beneficiary
zleceniodawca, zamawiający
inizia ad imparare
ordering party, by order party
bankowość korespondencyjna
inizia ad imparare
correspondent banking
marża, depozyt zabezpieczający
inizia ad imparare
margin
debet, przekroczenie stanu konta
inizia ad imparare
overdraft
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
profit and loss account
rachunek wyników
inizia ad imparare
income statement
bilans, zestawienie
inizia ad imparare
balance sheet
giełda (w Warszawie na Książęcej:))
inizia ad imparare
stock exchange
akcyza
inizia ad imparare
excise
okres karencji, okres bezpodatkowy
inizia ad imparare
grace period
okres zawiadomienia
inizia ad imparare
notice period
płatność transgraniczna (w UE)
inizia ad imparare
cross border payment
Europejski Obszar Gospodarczy
inizia ad imparare
European Economic Area (EEA)
Jednolity Obszar Płatności w Euro
inizia ad imparare
Single Euro Payment Area (SEPA)
system płatniczy (dla instytucji)
inizia ad imparare
payment system
system płatności (dla konkretnego obiektu)
inizia ad imparare
payment scheme
rozliczenie, przygotowanie procedury
inizia ad imparare
clearing
rozrachunek, etap końcowy rozliczenia
inizia ad imparare
settlement
systemy/mechanizmy rozliczenia/rozrachunkowe
inizia ad imparare
clearing and settlement mechanisms (CSM)
weksel
inizia ad imparare
bill of exchange
rachunek papierów wartościowych
inizia ad imparare
securities account
czek pokryty
inizia ad imparare
covered cheque
czek bez pokrycia
inizia ad imparare
bounced cheque
weksel własny
inizia ad imparare
promissory note
weksel ciągniony
inizia ad imparare
drawn bill of exchange
obciążyć rachunek
inizia ad imparare
debit the account
saldo dodatnie
inizia ad imparare
credit balance
saldo ujemne
inizia ad imparare
debit balance
lokata długoterminowa
inizia ad imparare
long time deposit
lokata krótkoterminowa
inizia ad imparare
short time deposit
kurs terminowy waluty
inizia ad imparare
forward rate
kurs kasowy
inizia ad imparare
spot rate
dzisiejszy kurs
inizia ad imparare
same date rate
wartość dzisiejsza
inizia ad imparare
same day value date
kurs średni NBP
inizia ad imparare
NBP fixing rate/average
bezpośredni podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT
inizia ad imparare
direct tax, tax on natural persons, personal income tax
bezpośredni podatek od osób prawnych, CIT
inizia ad imparare
direct tax, tax on legal persons, corporate income tax
excise tax
inizia ad imparare
akcyza
pośredni podatek od towarów i usług, VAT
inizia ad imparare
indirect tax on goods and services, value added tax
deklaracja podatkowa
inizia ad imparare
tax declaration, tax return
ordynacja podatkowa
inizia ad imparare
tax ordinance, general tax law
próg podatkowy
inizia ad imparare
tax threshold, tax bracket, tax group
stawka opodatkowania %
inizia ad imparare
tax rate, rate of taxation
zwrot podatku
inizia ad imparare
tax refund/rebate
ulga podatkowa
inizia ad imparare
tax relief
koszty uzyskania przychodu
inizia ad imparare
tax deductibles
unikanie (prawne) podwójnego opodatkowania
inizia ad imparare
avoiding double taxation
uchylanie się(przestępstwo)
inizia ad imparare
tax evasion
raj podatkowy
inizia ad imparare
tax oasis, tax haven
luka w prawie podatkowym
inizia ad imparare
taxation/tax loophole, tax gap
urząd skarbowy
inizia ad imparare
tax office
podatek obrotowy
inizia ad imparare
turnover tax, general sales tax
podatek od wartości dodanej
inizia ad imparare
value added tax (VAT)
podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki)
inizia ad imparare
capital gains tax
podatek od nieruchomości
inizia ad imparare
real estate tax, immovable, property tax
ciężar podatkowy
inizia ad imparare
tax burden
podatek liniowy
inizia ad imparare
flat tax
podatek progresywny (rośnie wraz z wzrostem dochodów)
inizia ad imparare
progressive tax/rates
podatek malejący
inizia ad imparare
degressive tax
podatek lokalny, gminny
inizia ad imparare
local, council, municipal tax
podstawa opodatkowania
inizia ad imparare
taxable base
podatek u źródła
inizia ad imparare
tax at source, withholding tax
podatek katasrtalny
inizia ad imparare
cadastral tax
ryczałt
inizia ad imparare
lump sum taxation
urząd skarbowy w UK
inizia ad imparare
Inland Revenue (IR)
urząd skarbowy w USA
inizia ad imparare
Internal Revenue Service (IRS)
Ministerstwo Finansów
inizia ad imparare
Ministry of Finance (MOF)
ogólne porozumienie w sprawie ceł i handlu
inizia ad imparare
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Przedsiębiorstwo Wielonarodowe/ Ponadnarodowe
inizia ad imparare
Multi National Corporation (MNC)
próg podatkowy
inizia ad imparare
tax bracket
grupa podatkowa
inizia ad imparare
tax group
karta podatkowa
inizia ad imparare
tax card
metoda wyłączenia z opodatkowania
inizia ad imparare
exemption method
ulga z tytułu wieku
inizia ad imparare
age relief
podatek spadkowy
inizia ad imparare
death duties, inheritance tax
podatek od darowizn
inizia ad imparare
gift tax
podatek od zakładów (gier losowych)
inizia ad imparare
betting tax
domiar podatkowy
inizia ad imparare
back duty
podatek kawalerski/bykowy
inizia ad imparare
bachelor tax
podwójna rezydencja podatkowa (183 dni)
inizia ad imparare
dual residence
podatek od emisji CO2
inizia ad imparare
CO2 duty, emission gases duty
ośrodek/centrum życiowych interesów
inizia ad imparare
centre of vital interest
opłaty drogowe
inizia ad imparare
road toll
praca na czarno
inizia ad imparare
moonlighting
ulga z tytułu posiadania dziecka
inizia ad imparare
child relief
renta inwalidzka
inizia ad imparare
disability pension
urząd, izba celna
inizia ad imparare
customs house
stawka liniowa
inizia ad imparare
flat rate
zobowiązania podatkowe
inizia ad imparare
tax liabilities
prawo ustawowe
inizia ad imparare
statutory law
wejść w życie
inizia ad imparare
come into force
przepisy
inizia ad imparare
provision
jednolity
inizia ad imparare
uniform
obowiązujący
inizia ad imparare
binding
izba skarbowa
inizia ad imparare
tax chamber
podatek od posiadania psów
inizia ad imparare
tax possession of dogs
podatek od używek
inizia ad imparare
sin tax, tobacco and alcohol tax
podatek od luksusu
inizia ad imparare
luxury tax
podatek turystyczny
inizia ad imparare
tourist tax
kwota wolna od podatku
inizia ad imparare
tax-free amount
opłaty lotniskowe
inizia ad imparare
departure tax, airport tax
podatek regresywny, malejący
inizia ad imparare
degressive, regressive tax
Światowa Organizacja Handlu
inizia ad imparare
World Trade Organisation (WTO)
opłata za wjazd do centrum miasta
inizia ad imparare
congestion fee
ustawa
inizia ad imparare
law, act, statute, bill

Devi essere accedere per pubblicare un commento.