badania kliniczne+słówka

 0    128 schede    nataliaklonskowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
expedited
inizia ad imparare
przyspieszony
tripartite
inizia ad imparare
trójstronny
guideline
inizia ad imparare
wskazówka/ wytyczne
steering committee
inizia ad imparare
Komitet Sterujący
gather
inizia ad imparare
zbierać
reside
inizia ad imparare
zamieszkać
marketed by
inizia ad imparare
sprzedawane przez
clinical development
inizia ad imparare
rozwój kliniczny
ensure
inizia ad imparare
zagwarantować
periodic
inizia ad imparare
okresowy
conversely
inizia ad imparare
odwrotnie
safety data
inizia ad imparare
bezpieczne dane
ordinarily
inizia ad imparare
zwykle
thus
inizia ad imparare
tak więc / tym samym
circumstances
inizia ad imparare
okoliczności
precedents
inizia ad imparare
precedensów
reagrd pre-marketing
inizia ad imparare
(dotyczacy) przed wprowadzeniem do obrotu
broad
inizia ad imparare
szeroki
pre-approval
inizia ad imparare
przed zatwierdzeniem
previsions of this guidline
inizia ad imparare
wytyczne przepisy
conjuction with
inizia ad imparare
połączenie z
adverse events
inizia ad imparare
zdarzenia niepożądane
although
inizia ad imparare
mimo że / chociaż
pertain
inizia ad imparare
dotyczyć
minor
inizia ad imparare
mniejszy
untoward
inizia ad imparare
przewrotny
occurance
inizia ad imparare
Występowanie
therefore
inizia ad imparare
zatem/ w zwiazku z tym
unfavorable
inizia ad imparare
niekorzystny
unintended
inizia ad imparare
niezamierzony
abnormal laboratory findings
inizia ad imparare
nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
estamblished
inizia ad imparare
ustanowiony
noxious
inizia ad imparare
szkodliwy
regarding
inizia ad imparare
w sprawie/ jezeli chodzi o
prophylaxis
inizia ad imparare
profilaktyka
consent forms
inizia ad imparare
formularze zgody
threaten life
inizia ad imparare
zagrażający życiu
promply
inizia ad imparare
natychmiast
ensure
inizia ad imparare
zagwarantować
mild
inizia ad imparare
łagodny
myocardial infarction
inizia ad imparare
zawał serca
pose
inizia ad imparare
pozować/poza
obligation
inizia ad imparare
zobowiązanie / obowiązek
encompass
inizia ad imparare
objąć/zawierać
prolongation
inizia ad imparare
wydłużenie
incapacity
inizia ad imparare
niewydolność
congenital
inizia ad imparare
wrodzony
jeopardise
inizia ad imparare
narazić
above
inizia ad imparare
powyżej / nad / u góry
bronchospasm
inizia ad imparare
skurcz oskrzeli
blood dyscrasis
inizia ad imparare
dyskrazę krwi(zaburzenia składu krwi)
drug dependency
inizia ad imparare
uzależnienie od narkotyków/leków
amended
inizia ad imparare
zmienione
acute renal failure
inizia ad imparare
ostra niewydolność nerek
subsequent
inizia ad imparare
kolejny
interstital nephritis
inizia ad imparare
śródmiąższowe zapalenie nerek
hepatitis
inizia ad imparare
zapalenie wątroby
fulminant
inizia ad imparare
piorunujący
imply cansality
inizia ad imparare
sugerować przyczynowość
plansible relationship
inizia ad imparare
związek planistyczny
suspected candality
inizia ad imparare
podejrzenie o przyczynowość
ruled out
inizia ad imparare
wykluczyć
invoked to
inizia ad imparare
odwołany do
convey
inizia ad imparare
przenieść
benefit-risk
inizia ad imparare
stosunek korzyści do ryzyka
assessment
inizia ad imparare
ocenianie/oszacowanie
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
overall conduct
inizia ad imparare
ogólne zachowanie
significant hazard
inizia ad imparare
znaczące zagrożenie
carcinogenicity
inizia ad imparare
rakotwórczość
time frames
inizia ad imparare
ramy czasowe
fatal
inizia ad imparare
śmiertelny
facsimile transmission
inizia ad imparare
transmisja faksymilowa
sought
inizia ad imparare
poszukiwane
submitted
inizia ad imparare
przedłożone/przesłane
tabular
inizia ad imparare
tabelaryczny
assumed
inizia ad imparare
Zakłada się/przypuszczać
revised
inizia ad imparare
Zmieniony/ ulepszony
misleading issues
inizia ad imparare
wprowadzające w błąd kwestie
ambiguities
inizia ad imparare
niejasności
expectedness
inizia ad imparare
oczekiwanie
accordingly
inizia ad imparare
odpowiednio
phlebitis
inizia ad imparare
zapalenie żyły
intravenous (IV)
inizia ad imparare
dożylnie (IV)
addendum
inizia ad imparare
uzupełnienie
amend
inizia ad imparare
zmiany/ modyfikować
batch number
inizia ad imparare
Numer partii
onset
inizia ad imparare
początek
outcome
inizia ad imparare
wynik
sequelae
inizia ad imparare
następstwa
statement of purpose
inizia ad imparare
określenie celu
concomitant
inizia ad imparare
towarzyszący
scope
inizia ad imparare
zakres
renal or hepatic impairment
inizia ad imparare
niewydolność nerek lub wątroby
feasible
inizia ad imparare
wykonalny
cutoffs
inizia ad imparare
Bezpieczniki/granice
crude
inizia ad imparare
surowy
crude overview
inizia ad imparare
ogólny przegląd
excreatory
inizia ad imparare
wydalniczy
impairment
inizia ad imparare
upośledzenie/osłabienie
steady-state
inizia ad imparare
stan stabilny
sedating antihistamines
inizia ad imparare
uspokajające leki przeciwhistaminowe
likelinhood
inizia ad imparare
Prawdopodobieństwo
digoxin
inizia ad imparare
digoksyna
general consideration
inizia ad imparare
uwagi ogólne
derived from
inizia ad imparare
pochodzą od(wywodzi się z)
facilities
inizia ad imparare
udogodnienia
pertinent to
inizia ad imparare
odnoszącymi się do
relevant
inizia ad imparare
istotny / trafny
glossary
inizia ad imparare
słownik
pertain
inizia ad imparare
dotyczyć
indicate
inizia ad imparare
wskazać
sake
inizia ad imparare
wzgląd
brevity
inizia ad imparare
zwięzłość
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
explicitly stated
inizia ad imparare
wyraźnie określone
cardinal logic
inizia ad imparare
logika kardynalna
conducted
inizia ad imparare
prowadzone
prompt
inizia ad imparare
inspicjent/skłonić
confirmatory
inizia ad imparare
potwierdzający
obviate
inizia ad imparare
zapobiec
assess tolerance
inizia ad imparare
ocenić tolerancję
targeted indication
inizia ad imparare
ukierunkowane wskazanie
morbidity outcomes
inizia ad imparare
wskaźniki zachorowalności
refine understanding
inizia ad imparare
udoskonalić zrozumienie
condition targeted for treatment
inizia ad imparare
stan ukierunkowany na leczenie
childbearing potential
inizia ad imparare
potencjał rodzicielski
route of administration
inizia ad imparare
droga podawania

Devi essere accedere per pubblicare un commento.