Angielski-Teksty psychologiczne

 0    242 schede    dzikidiki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
zmartwienie zakłóca codzienne życie
inizia ad imparare
Worry disrupts everyday life
Przyćmiewać coś całkowicie
inizia ad imparare
To overshadow something entiirely
podjąć kroki by opanować lęk
inizia ad imparare
To take steps to curb anxiety
Łomoczące serce
inizia ad imparare
pounding heart
Ciało się trzęsie a dłonie stają się lepkie/wilgotne
inizia ad imparare
Body trembles annd hands turn plammy
Mrowienie w rękach
inizia ad imparare
Tingiling in hands
Częste zmiany nastrojw
inizia ad imparare
Freqent mood swings
Terapia jest dopasowana do naszych trosk
inizia ad imparare
Treatment is tailored to our concer
osowić niepokój
inizia ad imparare
tame anxiety
Ciało przesadnie reaguje na zmartwienie
inizia ad imparare
Body overrects to worry
Rozluźnić mięśnie które napinają się ze zmartwienia
inizia ad imparare
To relax muscles which constrict with worry
Cechy które przyczyniają się do trwałości małżeństwa
inizia ad imparare
Qualities which contribute to making marriages last
Domagać się uznania wartości tradycyjnego małżeństwa
inizia ad imparare
Assert the value of traditional marriage
Duszący, opóźniający rozwój przepis na związek
inizia ad imparare
Stifling, growt-retarding recipe for a relationship
Małżeństwo składa się z 2 jednostek
inizia ad imparare
Marriage is comprised of two indyviduals
Zdobywać nowe doświadczenia
inizia ad imparare
Acquire new experiences
żle zająć się kwestią
inizia ad imparare
Mishandle an issue
z powodu braku info
inizia ad imparare
Due to misinformation
Jednak mimo nieustannych wysiłkow
inizia ad imparare
Yet despite ongoing efforts
Zakłócenie w rozwoju tożsamości płciowej
inizia ad imparare
Disturpion in the development of gender identity
Ojciec przekazuje synowi sens poczucia męskośc
inizia ad imparare
Father imparts to the son a sense of masculinity
Nawiązać z kimś więź
inizia ad imparare
Bond with somebody
wchodzić w wiek dojrzewania
inizia ad imparare
enter puberty
wyczuwać odrzucenie
inizia ad imparare
sense rejection
pragnąć akceptacji
inizia ad imparare
crave acceptance
potrzeba pozotaje niespełniona
inizia ad imparare
the need goes unmet
niezaspokojone pragnienie
inizia ad imparare
unsatisfiied craving
zaczyna przyjmować formę seksualną
inizia ad imparare
it begins to take on a sexual form
uzasadniona potrzeba
inizia ad imparare
legitimate need
Brak odpowiednich emocjonalnych granic może doprowadzić do pogwałcenia fizycznych granic
inizia ad imparare
Absence of appropriate emotional boundaries can lead to the violation of physical boundaries
badania ujawniają
inizia ad imparare
studies reval
różne stopnie zmiany
inizia ad imparare
varing degrees of change
podążać ciężką której pragną
inizia ad imparare
pursue the path they desire
być zniechęconym do dążenia do zmiany
inizia ad imparare
be discouraged from pursuing change
to był jedynie sentymentalny gest
inizia ad imparare
it was marely a sentimental gesture
prowadzić eksperyment
inizia ad imparare
to conduct an experiment
Harlow odkrył wagę matczynj miłości
inizia ad imparare
Harlow revealed the importance of mother's love
mało uwagi poświęcono badaniu miłości
inizia ad imparare
Little attention was devoted to the research of love
zmianna o przytłaczjącej/znikomej wrtości
inizia ad imparare
A variable of overwhelming/negligible importance
wyśmiewać wagę miłości rodzicielskiej
inizia ad imparare
To decide the importance of parental love
... jak opiekunowie podchodzą do opieki nad dzieckiem
inizia ad imparare
... how care providers approach the care of children
wzmacniać ważnośc emocjonalnego wsparcia
inizia ad imparare
to reinforce the importance of emotional support
Amerykańska przedsiembiorczość
inizia ad imparare
American enterprise
Zasiać niepokój w naszych sercach
inizia ad imparare
strike terror in our hearts
zmartwienia zakłócają codzienne życie
inizia ad imparare
Worries distrupt everyday life
za wszelką cenę
inizia ad imparare
At all costs
ślepo possłuszni władzy//autorytetowi
inizia ad imparare
Blindy obedient to authority
poświęcać życie dla wyższej sprawy
inizia ad imparare
Sacryfice life for a higher worst
mroczna siła
inizia ad imparare
shadowy force
złę czyny
inizia ad imparare
evil deeds
nieokiełznane zło
inizia ad imparare
unbridled evil
bez względu na to jak zniekształcony może być
inizia ad imparare
however distorted it may be
świadomość niebezpieczeństwa jazdy po pijanemu
inizia ad imparare
Awarenes of the dangers of drunk driving
Niepowodzenia są przejściowe
inizia ad imparare
Setbacks are transient
pozostawić pełnym nadziei co od jaśniejszej przyszłości
inizia ad imparare
Remain hopeful about a brighter future
Możesz polepszyć swoje całościowe zdrowie
inizia ad imparare
Toy can boost your overall health
Napotkać nowe wyzwanie
inizia ad imparare
Encounter a new challanges
Zmiażdżony przez nagłe zmiany
inizia ad imparare
Crushed by abrupt changes
Wymyślić możliwe rozwiązania swoich prolemów
inizia ad imparare
Come up with possibl esolutions to your problems
Pilęgnuj swoją duchowość
inizia ad imparare
Cultivate your spiruality
Niepotrzebne zabójstwo
inizia ad imparare
Needless homicide
Znajdż poczucie celu
inizia ad imparare
Find a sense of purposee
Odgrywać ważną rolę w zdrowieniu
inizia ad imparare
Play on important role in recovery
Wysoce odporne jednostki
inizia ad imparare
Highly resilient individuals
Wyznaczaj rozsądne cele
inizia ad imparare
Set resonable goals
Sytuacje kryzysowe wydają się zniechęcające i nie do pokonania
inizia ad imparare
Crisis situations seem daunting and insurmountable
Czuć się samotnie w znajomym otoczeniu
inizia ad imparare
Feel lonley in a familiar settings
Brakuje tobie przywizań
inizia ad imparare
You lack attachments
Podatny na błędne przekonania dotyczące samotności
inizia ad imparare
Suscetible to misconception regarding lonliness
samotność jest oznaką słbości i niedojrzałośco
inizia ad imparare
Lonliness is a sign of weekness and imaturity
niezmienna cecha osobowości
inizia ad imparare
Unalterable personality characteristic
stworzyć krąg przyjaciół
inizia ad imparare
Develop a circle of friends
otrzymać wystarczające uznanie dla swoich talentów
inizia ad imparare
Receive sufficent recognition for theri talents
Narzucać restrykcyjne cechy osobowości
inizia ad imparare
Impose restriction on personality treits
faktyczne zachowanie
inizia ad imparare
actual behavior
To zburzenie może się pogorszyć przez początek starzenia
inizia ad imparare
The disorder may be exacerbated by the onest of aging
historie kazirodztwa
inizia ad imparare
histories of incest
wyniosłe zachowanie
inizia ad imparare
haughty behaviour
nieznośnie bolesne odrzucenie
inizia ad imparare
intorelably paintful rejection
wykorzystywanie innych
inizia ad imparare
take advantage of others
niezdolność do tolerowania niepowodzeń/komplikacji
inizia ad imparare
inability to tolerant setbacks
czuć się odrzuconym, upokorzonym i zagrożonym
inizia ad imparare
feel rejected, humilitaded and threatment
ludzie wycofują się społecznie/towarzysko
inizia ad imparare
people withdraw socially
udawać skromnośc lub pokorę
inizia ad imparare
feign modesty or humility
reagować pogardą, wściekłością lub buntem
inizia ad imparare
react with disdain, rage or defiance
współmierny/proporcjonalny do jego osiągnięć
inizia ad imparare
commensurate with his accomplishments
konsekwencje są poważne
inizia ad imparare
consequences are severe
odrzucić społeczne ograniczenia
inizia ad imparare
Cast off sociental constaints
nastawiać zwykłych ludzi przeciwko sobie
inizia ad imparare
Turn reglar people against each other
otrzymać ulgi podatkowe
inizia ad imparare
to receive tax breaks
obiżyć stopy procentowe
inizia ad imparare
to lower tax rates
krótkowzroczne trendy
inizia ad imparare
shortsighted trends
miażdżace długi
inizia ad imparare
crushing debts
demaskować polityczną retorykę
inizia ad imparare
debunk political rethoric
koszty psychiczne
inizia ad imparare
psychic cost
na łasce nieprzewidywalnych i silnych emocji
inizia ad imparare
At the mercy of unpredictable and powerful emotions
przelonte rozdrażnienie
inizia ad imparare
fleeting annoyance
wsponienia wywołują złe uczucia/ słabości
inizia ad imparare
Memories trigger angry feelings
złość jest naturalą odpowiedzią na zagrożenie
inizia ad imparare
Anger is a natural response to threats
tłumić albo wyrażać gniew
inizia ad imparare
supress or express anger
pozwolić opaść emocjom
inizia ad imparare
Let feeling subside
konfrontować z kims wprost
inizia ad imparare
confront somebody head-on
złośc jest stanem emocjonalnym który różni się intensywanością
inizia ad imparare
Anger is an emotional state that varies in ntensity
podatny na złość
inizia ad imparare
prone to anger
pewna ilość gniewu jest dlatego konieczna do naszego przetrwania
inizia ad imparare
A certain amount of anger, therefore, is necessary to our survival
czynniki które umożliwiają ludziom nabywanie i rozumienie języka
inizia ad imparare
Factors that enable homans to acquire and comprehend language
głównie z powodu braku spójnych danych
inizia ad imparare
Due mainly to lack of conhesive data
Dane na temat jak ludzki mózg funkcjonuje i prztwarza język
inizia ad imparare
Data how human brain functions and proces language
rzucać światło na to gzie pewne procesy językowe występują w mózgu
inizia ad imparare
Shed light on where certain language processes occur in the brain
Procesy które przechodzi mózg
inizia ad imparare
Process tahat the brain undergoes
ta zdolność rozwija się i zmienjsza z czasem
inizia ad imparare
the ability develops and diminishes over time
deficyty językowe które pojawiają się z podu uszkodzenia mózgu
inizia ad imparare
Languagee deicits tahat arie because of brain damage
badać nabywanie pierwszego języka
inizia ad imparare
Investigate first language acuistion
zazdrosny z natury
inizia ad imparare
jelous by nature
odważnie ogłosić moją zdecydowaną opinię
inizia ad imparare
Courageously announce my decide opinion
z wielu powodów
inizia ad imparare
for a multidue of resons
poważna zazdrość jest przeciwieństwem miłości
inizia ad imparare
Severe jelousy is the opposite of love
związek jest w niebezpieczeństwie
inizia ad imparare
Relationship is in jeopardy
bezpodstawna zazdrosc
inizia ad imparare
unfounded jelousy
zniżać się do najniższych czynów
inizia ad imparare
stoop to the lowest acts
dać się wciągnąć w drobne kłótnie
inizia ad imparare
get drawn into petty arguments
uznanie błedów w teorii
inizia ad imparare
Acknowledement of flws in theory
postrzegać jako psycho-bełkot
inizia ad imparare
Perceived as a psycho-bubble
hiererchia potrzeb jest przedstwiana jako piramida składająca się z 5 pozniomów
inizia ad imparare
Hierarchy of needs is depicted as a pyramid consisitig of five levels
pragnienie bezpieczeństwa przewyższa nad pragnieniem zaspokajania potrzeb fizjologicznych
inizia ad imparare
Desire for safety outeighs the desire to satisfy physiologicl needs
dostęp do jedzenia
inizia ad imparare
acces to food
acive an eqalibrum of diffrent factors
inizia ad imparare
osiągnąć równowagę różnych czynników
inne zdolności są odkładane na dalszy plan/ spychane na tylni palnik
inizia ad imparare
Other capactities are pushed on the back burner
podatnośc na PTSD jest dziedziczna
inizia ad imparare
Susceptibility to PTSD is hereditary
reakcje które rozwijają się po narażeniu na traumatyczne wydarzenia
inizia ad imparare
Responses that develop after exposure to a traumatic event
Przytłączać zdlonośc jednostki do poradzenia sobbie
inizia ad imparare
Overwhelm the indiviual's ability to cope
Powodować znaczne pogorszenie w funkcjonowaniu społecznym
inizia ad imparare
Cause significant impairment in social functioning
Utrzymujące się objawy powodują zakłócenia ważnych obszarów życia
inizia ad imparare
Persisiting symptoms cause disrupions of importatn areas of life
być świadkiem przemocy wobec dzieci
inizia ad imparare
Witness child abuse
zatrudnienia w zawodach narażonych na wojnę
inizia ad imparare
employment in occupationns expose to war
zwiększyć ryzyko PTSD u dorosłych
inizia ad imparare
incerase the risk o PTSD in adults
mimo najlepszych wyników
inizia ad imparare
despite best efforts
unikać albo radzic sobie z różnymi zagrożeniami
inizia ad imparare
avoid or cope with various threats
choroba zagrażająca życiu
inizia ad imparare
life-theatening ilness
nieumyślnie narazić/wystawić/ dziecko na rozwojowo nieodpowiednie media
inizia ad imparare
inadvertently expose children to developmentally inppropriate media
wszechobecna niestabilność w nastrojach
inizia ad imparare
Pervasive istability in moods
zakłóca życie rodzinne i zdrowotne
inizia ad imparare
It distrupt family and work life
kierować gniew na zwenątrz
inizia ad imparare
direct anger outward
poczucie własnej tożsamości
inizia ad imparare
sense of self-identity
sprostać nierealistycznym oczekiwaniom
inizia ad imparare
meet unrealistic expectations
objawy przypominają shizofrenię
inizia ad imparare
symtoms resemble schizophrenia
zniekształcone wzory myślenia
inizia ad imparare
distorted thinking patterns
nocne wędrówki
inizia ad imparare
nocturnal wanderings
próbki śliny
inizia ad imparare
saliva samles
lunatykowanie jest dość łagodnym problemem
inizia ad imparare
sleepwalking is a fairy benign problem
igła w stogu siana
inizia ad imparare
needle in the haystack
ten gen jest winowajcą
inizia ad imparare
the gene is the culprit
mają 50% szans na przekazanie tego genu swoim dzieciom
inizia ad imparare
They have 50% Chance of passing the gene on their children
zostli skierowani do lekarza
inizia ad imparare
they were refferend to the doctor
z tego się wyrośnie
inizia ad imparare
it will be outgrown
łagodny efekt przeciwbólowy
inizia ad imparare
mild anaglesic effect
efekt przeciwóbolwy wywołany przez miłość
inizia ad imparare
Love-induced analesia
wszesna faza namiętnej miłości
inizia ad imparare
early face of passionate love
ograniczyć intensywny ból o 12%
inizia ad imparare
reduce intense pain by 12%
blokować ból na poziomie kręgosłupowym
inizia ad imparare
block pain at the spirnal level
pozbawieni komórek
inizia ad imparare
deprived of theri mobiles
jego życie towarzyskie isę rozpadło
inizia ad imparare
his social life fell apart
organizować życie z wyprzedzeniem
inizia ad imparare
organize yoyr life in advance
znosić nowy/nowatorski/zestaw doświadczeń
inizia ad imparare
endure a novel set of experiences
rozmowa jest dziecinna
inizia ad imparare
the conversation is puerile
ustalić swoją tożsamość
inizia ad imparare
estabilsh your own identity
uzależnieni od komórek
inizia ad imparare
mobile addicts
zaczynamy wątpić we wspomnienia
inizia ad imparare
we Begin to doubt memories
przestać wierzyć w nie
inizia ad imparare
case to bellieve them
znikształcenie pamięci
inizia ad imparare
memory distortion
żywe wspomnienia
inizia ad imparare
a vivid memory
żywość wspomnień
inizia ad imparare
memory's vividness
potwierdzający dowód
inizia ad imparare
confimatory evidence
pod wieloma kluczowymi względami
inizia ad imparare
in many key respects
bez względu na wiarygodność wspomnień
inizia ad imparare
regardless of the memory's credibility
Handel ludźmi jest formą niewolnictwa
inizia ad imparare
Human trafficking is a form of slavery
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
coerce somebody into doing something
praca przymusowa
inizia ad imparare
Forced labor
zubożałe grupy
inizia ad imparare
impoverished groups
handel odmawia kobietom wolności
inizia ad imparare
Trafficking denies women freedom
wspólnicy handlarzy
inizia ad imparare
associates of traffickers
samoobwinianie i nienawiść do siebie
inizia ad imparare
self-blame and self-hatred
urzędnicy egzekwujący prawo
inizia ad imparare
law enforcement officials
zająć się tą poważną kwestą dotyczącą praw człoiea
inizia ad imparare
address this serious human rights issue
handlarze wykorzystują psychiczne środki kontroli
inizia ad imparare
trafficker utilize psychological means of control
ziększać świadomość społecznośći
inizia ad imparare
increae community awareness
utrata wagi z powodu pozbawienia jedzenia
inizia ad imparare
Weight loss due to food depirvation
tłumić uczucia
inizia ad imparare
repress feelings
poczucie bezradnoci
inizia ad imparare
a sense of helplessness
stracić kontakt z emocjami
inizia ad imparare
lose louch with your emotions
przeprosić za niewłaściwe zachowanie
inizia ad imparare
apologize for inappropriate behaviour
zagłuszyć istnienie wyzwań dnia codziennego
inizia ad imparare
Drown out the existence of daily life challenges
złośc i poczucie winy są przeplatane
inizia ad imparare
anger and guilty are interwoven
miłość i aprobata ojca są nieosiągalne
inizia ad imparare
Father's love and approval are unobtainable
domagać się uzania niezależności
inizia ad imparare
assert indipendnce
ataki wściekłości
inizia ad imparare
fits of rage
ukrywać strach przed odruceniem
inizia ad imparare
hide the fear of rejection
przełomowa sprawa sądu najwyższego
inizia ad imparare
Landmark Supreme Court case
pokolorować kolorowankę odcień jaśniej
inizia ad imparare
Colour a line drawing a shade lighter
wykazują na wyraźną preferencję koloru białego
inizia ad imparare
they indicate a clear-cut preference for white
oznaka gorszego statusu
inizia ad imparare
a mark of inferior status
wpływ uprzedzenia na rozwój osobowości
inizia ad imparare
the effect of prejudice on personlity development
jednomyslna decyzja
inizia ad imparare
unanimous decision
poczucie niższości wpływa na motywacje
inizia ad imparare
a sense of inferiority affects motivation
pozbawić kogoś korzyści
inizia ad imparare
deprive somebody of benefits
dane socjologiczne są najważniejsze
inizia ad imparare
social science data is paramout
segregcja dlatego jest uznawana za niekonsytucyjną
inizia ad imparare
segregation is therefore deemed unconstitutional
Brak kontaktu wzrokowego jest postrzegany jako oznaka nieśmiałości
inizia ad imparare
a lack of eye contact id perceived as a sign of shyness
wykazwyać dziwne zachowania próbując stworzyć zainteresowanie
inizia ad imparare
Exibit bizzare behaviours ia an attempt to creat interest
nieśmiałośc jest uznawana za naturalną cechę osobowości
inizia ad imparare
shyness is considered a neutral persolanity trait
przyjmować zrelaksowaną postawę
inizia ad imparare
assume a relaxed posture
nieśmiałośc może stopniowo blednąć z czasem
inizia ad imparare
shyness may fade with time
w poważnych przypadkach może ona przeszkadzać jednostce w znajomych sytuacjach
inizia ad imparare
In severe cases it may hinder an individual in familiar situations
martwić się o bycie ocenianym przez innych
inizia ad imparare
worry about being evaluated by others
towarzysko biegły
inizia ad imparare
social adept
nieśmiałość może się manifestować w towarzystwie pewnych osób
inizia ad imparare
shyness may manifest itselfs in the company of certain people
wypełnić wewnętrzną pustkę
inizia ad imparare
fill the inner emptiness
ktoś kto ich uzupełni
inizia ad imparare
someone who will complete them
stworzyć wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa
inizia ad imparare
crate an inner sense of safety
rozpoznać kiedy ktoś jest pust w środku
inizia ad imparare
discern when someone is emty inside
zamykać się w obliczu konfliktu
inizia ad imparare
close in the face of conflict
wejść w związek w pełni uzdrowionym
inizia ad imparare
enter a relationship fully healed
nierozwiązane konflikty w końcu niszczą związek
inizia ad imparare
unresolved conflicts eventually detroy the relationship
konflikty będą rozwiązane
inizia ad imparare
conflicts will be resolved
konflikty pojawiają się we wszystkich związkach
inizia ad imparare
conflicts occur in all relationships
podstawowa iskra atrakcyjności
inizia ad imparare
a basic spark of attraction
wspólne wartość podtrzymują związek
inizia ad imparare
common vallues sustain the relationship
odpowiedz jest dość skomplikowana
inizia ad imparare
the answer id fairly complex
złota zasada
inizia ad imparare
the golden rule
uporać się z sytuacją mobbingu
inizia ad imparare
Tackle a mobbing situation
zidentyfikować głownego dręczyciela
inizia ad imparare
Identify a chief bully
pociągnąć przywódcę do odpowiedzialności
inizia ad imparare
hhold the ringleader accountable
unikać odpowiedzialnośći
inizia ad imparare
evade accountability
zniszczyć twoją karierę i zdrowie
inizia ad imparare
ruin your career and health
negatywne uczucia będą się ciągnęły latami
inizia ad imparare
Negativ feelings will linger for years
mnóstwo innych zachowań
inizia ad imparare
A host of other behaviours
prowodyr zmusza członków grupy do mobingowania wybranego "celu"
inizia ad imparare
The ringleader coerence group members into mobbing the select target
dręczyciel zyskuje zadowolenie
inizia ad imparare
The bully gains gratification
nieświadome ale chętne, uległe marionetki
inizia ad imparare
Unwitting but willing, compliant puppets
głównemu dręczycielowi jego zachowanie uchodzi na sucho wielokrotnie
inizia ad imparare
The chief bully get away with his behaviour repeatedly
mieć każdego w swojej kieszeni
inizia ad imparare
have everyone in your pocket
wydają się wiarygodni nieoświeconym, niedoświadczonym osobom
inizia ad imparare
They appear plausible to unenlightend, in

Devi essere accedere per pubblicare un commento.