zwroty konwersacyjne 9

 0    31 schede    mariuszdominiak84
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
for a change
You should try something else for a change.
inizia ad imparare
dla odmiany
Powinnaś spróbować czegoś innego dla odmiany.
time flies
Time flies when you are having fun.
inizia ad imparare
czas leci (szybko, jak szalony)
Czas leci jak szalony, kiedy dobrze się bawisz.
better late than never
He got over his divorce after three years, better late than never.
inizia ad imparare
lepiej późno niż wcale
Doszedł do siebie trzy lata po rozwodzie, lepiej późno niż wcale.
for the sake of sth
Let’s not quarrel for the sake of quarreling.
inizia ad imparare
w imię czegoś, tylko po to, żeby
Nie kłóćmy się tylko po to, żeby się kłócić.
to settle a dispute
After several hours of arguing they finally managed to settle the dispute.
inizia ad imparare
rozwiązywać spór
Po kilkugodzinnej kłótni nareszcie udało im się rozwiązać spór.
to be willing to do sth
I’m willing to take your side on this matter.
inizia ad imparare
być skłonnym coś zrobić
Jestem skłonna stanąć po twojej stronie w tej kwestii.
to have the final say
She always wants to have the final say. It's so annoying!
inizia ad imparare
mieć ostatnie słowo
Ona zawsze chce mieć ostatnie słowo. To takie irytujące!
at the risk of
She pursued her career at the risk of losing her friends.
inizia ad imparare
ryzykując
Robiła karierę, ryzykując utratę przyjaciół.
at all costs
We need to reach an agreement at all costs.
inizia ad imparare
za wszelką cenę
Musimy dojść do porozumienia za wszelką cenę.
at liberty
You can insult me at liberty, it doesn’t bother me.
inizia ad imparare
do woli
Możesz ubliżać mi do woli, nie przeszkadza mi to.
until recently
She was working in our office until recently.
inizia ad imparare
do niedawna
Do niedawna pracowała w naszym biurze.
at random
Let’s choose a picture at random.
inizia ad imparare
losowo
Wybierzmy losowo jakieś zdjęcie.
to say nothing of...
The redecoration cost me a lot of energy, to say nothing of the financial effort.
inizia ad imparare
nie mówiąc już o...
Remont kosztował mnie dużo energii, nie mówiąc już o nakładach finansowych.
better safe than sorry
We should think it over, better safe than sorry.
inizia ad imparare
lepiej dmuchać na zimne
Powinniśmy to przemyśleć, lepiej dmuchać na zimne.
to make no mistake
Make no mistake, you will never prove your point.
inizia ad imparare
nie łudzić się
Nie łudź się, nigdy nie dowiedziesz swojej racji.
out of the blue
I thought we agreed on this and now, out of the blue, you say something like this?
inizia ad imparare
niespodziewanie, nagle
Miałem wrażenie, że zgodziliśmy się w tej kwestii, a tu nagle mówisz coś takiego?
to take one’s chances
I’ll take my chances with this topic.
inizia ad imparare
zaryzykować
Zaryzykuję i zmierzę się z tym tematem.
high and low
I’ve searched for the keys high and low and couldn’t find them.
inizia ad imparare
od góry do dołu
Przeszukałem dom od góry do dołu i nie znalazłem kluczy.
to strike about sth
What strikes me about the first picture is the fact that it’s full of detail.
inizia ad imparare
uderzać
Co uderza mnie w tym obrazie, to fakt, że jest pełen detali.
to escape
The name for this object escapes me at present.
inizia ad imparare
uciekać
Nazwa tego przedmiotu chwilowo mi uciekła.
to find out (about sth)
How did you find out about this website?
inizia ad imparare
odkryć coś, dowiedzieć się o czymś
Skąd dowiedziałeś się o tej stronie internetowej?
to be up for sth
Are you up for a cup of tea?
inizia ad imparare
mieć ochotę na
Masz ochotę na filiżankę herbaty?
to be supposed to (do sth)
What are we supposed to make of this image?
inizia ad imparare
mieć (coś zrobić)
Co mamy sądzić o tym obrazie?
to keep mum
I promise to keep mum. Believe me, I can keep a secret.
inizia ad imparare
milczeć jak głaz
Obiecuję milczeć jak głaz. Uwierz mi, potrafię dochować tajemnicy.
to drive at sth
What are you driving at?
inizia ad imparare
chcieć powiedzieć
Co chcesz przez to powiedzieć?
to sit on the fence
When Jane and Tom argue, it is best to sit on the fence and not make either of them angry.
inizia ad imparare
nie zajmować stanowiska, siedzieć cicho
Kiedy Jane i Tom się kłócą, lepiej siedzieć cicho i nie denerwować ich.
not to say a single word
You didn’t say a single word, is something wrong?
inizia ad imparare
nie powiedzieć ani słowa
Nie powiedziałaś ani słowa, czy wszystko w porządku?
to keep one's promises
Politicians rarely keep their promises.
inizia ad imparare
dotrzymywać danych obietnic
Politycy rzadko dotrzymują danych obietnic.
at present
Europe is suffering from economic troubles at present.
inizia ad imparare
obecnie
Europa przeżywa obecnie trudności ekonomiczne.
to fail to do sth
The authorities failed to lower the crime rate.
inizia ad imparare
nie (udać się) zrobić czegoś
Władzom nie udało się zmniejszyć przestępczości.
to bring about
Lack of information brings about communication issues.
inizia ad imparare
powodować
Brak informacji powoduje problemy w komunikacji.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.