zwroty konwersacyjne 2

 0    30 schede    mariuszdominiak84
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
as a rule
As a general rule we don't make any exceptions.
inizia ad imparare
z reguły
Z reguły nie robimy żadnych wyjątków.
all but
All but the most conservative are in favour of this bill.
inizia ad imparare
wszyscy poza
Wszyscy, poza tymi najbardziej konserwatywnymi, są za tą ustawą.
to be in favour of
No political party is in favour of legalizing drugs.
inizia ad imparare
być za czymś
Żadna partia polityczna nie jest za legalizacją narkotyków.
at the same time
Saving water is eco-friendly and economical at the same time.
inizia ad imparare
jednocześnie, zarazem
Oszczędzanie wody jest przyjazne dla środowiska, a zarazem opłacalne.
nevertheless
Such measures are rather severe, nevertheless they are surely effective.
inizia ad imparare
niemniej
Takie środki są nieco drastyczne, niemniej z pewnością skuteczne.
basically
Basically, there are two opinions on the topic.
inizia ad imparare
ogółem, zasadniczo
Zasadniczo istnieją dwie opinie na ten temat.
alternatively
The pill should be dissolved in water, or alternatively, in juice.
inizia ad imparare
ewentualnie
Tabletka powinna zostać rozpuszczona w wodzie lub, ewentualnie, w soku.
at any rate
The novel was wonderful. I enjoyed it at any rate.
inizia ad imparare
w każdym razie
Powieść była wspaniała. W każdym razie, mi się bardzo podobała.
at long last
At long last we reached consensus.
inizia ad imparare
w końcu
W końcu osiągnęliśmy konsensus.
by the way
By the way, what is your opinion on abortion?
inizia ad imparare
przy okazji, swoją drogą
Swoją drogą, co sądzisz o aborcji?
to be delighted to
I’d be delighted to hear your opinion on the matter.
inizia ad imparare
z ogromną chęcią
Z ogromną chęcią usłyszę, co masz w tej kwestii do powiedzenia.
to bring sth up
I’d like to bring up the problem of childcare.
inizia ad imparare
poruszyć kwestię
Chciałbym poruszyć problem opieki nad dziećmi.
at length
The politician spoke of the new bill at length.
inizia ad imparare
obszernie
Polityk obszernie skomentował nową ustawę.
to give sth a thought
I hadn't given it much thought until now.
inizia ad imparare
zastanowić się nad czymś
Dotychczas niespecjalnie się nad tym zastanawiałem.
to remind of
This picture reminds me of my childhood.
inizia ad imparare
przywodzić na myśl, przypominać
Ten obrazek przywodzi mi na myśl moje dzieciństwo.
to judge from
Judging from the article, the children are not well taken care of.
inizia ad imparare
wnioskować z
Wnioskując z artykułu, można powiedzieć, że niedostatecznie dba się o dzieci.
from what we can see
From what we can see here, he must be very angry.
inizia ad imparare
na podstawie tego, co widzimy
Na podstawie tego, co widzimy, możemy sądzić, że on jest bardzo zły.
to depict sth
The picture depicts a family.
inizia ad imparare
przedstawiać
Obrazek przedstawia rodzinę.
to take a closer look
When you take a closer look it turns out he’s not that happy.
inizia ad imparare
przyjrzeć się czemuś uważnie
Jeśli przyjrzeć się uważnie, okazuje się, że wcale nie jest taki szczęśliwy.
to give a strong idea of
This article gives a strong idea of the problem.
inizia ad imparare
dobitnie ukazywać
Ten artykuł dobitnie ukazuje problem.
to look at the alternatives
So let's look at the alternatives.
inizia ad imparare
spojrzeć na inne opcje
Może spójrzmy na inne opcje.
in question
The people in question are rather reluctant to agree with us.
inizia ad imparare
o którym mówimy
Ludzie, o których mówimy, raczej niechętnie przyznają nam rację.
at hand
The matter at hand is most complicated.
inizia ad imparare
omawiany obecnie
Omawiana obecnie kwestia jest wielce skomplikowana.
to centre around
The main problem centres around identity issues.
inizia ad imparare
skupiać się wokół
Główny problem skupia się wokół kwestii tożsamości.
it's my belief
It is my belief that all people should have the right to vote.
inizia ad imparare
wierzę, że
Wierzę, że wszyscy powinni mieć prawo do głosowania.
for my part
For my part, the idea is very interesting.
inizia ad imparare
jeśli chodzi o mnie
Jeśli chodzi o mnie, sądzę, że ten pomysł jest bardzo interesujący.
as I see it
As I see it, intelligence is not a matter of solving equations.
inizia ad imparare
z mojego punktu widzenia
Z mojego punktu widzenia inteligencja nie sprowadza się do rozwiązywania równań.
to mention
I forgot to mention some social factors.
inizia ad imparare
wspomnieć (w rozmowie)
Zapomniałem wspomnieć o kilku czynnikach społecznych.
I'm of the opinion that
I'm of the opinion that animals deserve the same rights as people.
inizia ad imparare
jestem zdania, że
Jestem zdania, że zwierzęta zasługują na takie same prawa jak ludzie.
at the present state of affairs
At the present state of affairs, solving the problem seems impossible.
inizia ad imparare
W obecnym stanie rzeczy
Przy obecnym stanie rzeczy rozwiązanie tego problemu wydaje się niemożliwe.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.