zwroty konwersacyjne 1

 0    30 schede    mariuszdominiak84
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to jump to conclusions
Please do not jump to conclusions without considering all the facts.
inizia ad imparare
wyciągać pochopne wnioski
Proszę, nie wyciągaj pochopnych wniosków, jeśli nie wziąłeś pod uwagę wszystkich faktów.
by far
This is by far the most touching movie I’ve ever seen.
inizia ad imparare
absolutnie, niezaprzeczalnie
To jest niezaprzeczalnie najbardziej wzruszający film, jaki widziałem.
to agree on sth
I agree with you on this issue.
inizia ad imparare
zgadzać się w
Zgadzam się z tobą w tej kwestii.
to disagree on sth
I disagree with you on social security issues.
inizia ad imparare
nie zgadzać się w kwestii
Nie zgadzam się z tobą w kwestii opieki zdrowotnej.
the bottom line is
We disagree on details, but the bottom line is, we agree on the big picture.
inizia ad imparare
w ostatecznym rozliczeniu, ostatecznie
Nie zgadzamy się co do szczegółów, ale ostatecznie zgadzamy się w kwestiach zasadniczych.
the big picture
The big picture is that this policy is ineffective.
inizia ad imparare
kwestie zasadnicze, szersza perspektywa
W szerszej perspektywie ta polityka jest nieskuteczna.
to draw conclusions
One should not draw conclusions based on prejudice.
inizia ad imparare
wyciągać wnioski
Nie należy wyciągać wniosków, opierając się na uprzedzeniach.
in spite of
In spite of minor disagreements, we see eye to eye.
inizia ad imparare
pomimo czegoś
Pomimo pomniejszych rozbieżności, zgadzamy się.
it appears that...
It appears that we see eye to eye on this issue.
inizia ad imparare
wydaje się, że...
Wydaje się, że zgadzamy się w tej kwestii.
to realise sth
I didn’t realise you were so conservative in your opinions.
inizia ad imparare
zdać sobie sprawę
Nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś tak konserwatywny w swoich poglądach.
to bring sb round to sth
I finally brought her round to my point of view.
inizia ad imparare
przekonać kogoś do czegoś
W końcu ją przekonałem do mojej racji.
to make the calls
The management board made all the calls.
inizia ad imparare
podejmować decyzje
Zarząd podjął wszystkie decyzje.
to share sb’s views
I do not share your views on abortion.
inizia ad imparare
podzielać czyjeś zdanie /poglądy
Nie podzielam twojego zdania w kwestii aborcji.
to prove one's point
And how are you going to prove your point?
inizia ad imparare
dowieść swojej racji
A jak zamierzasz dowieść swojej racji?
with a view to sth
I didn’t say it with a view to pleasing you.
inizia ad imparare
żeby, w celu
Nie powiedziałam tego, żeby sprawić ci przyjemność.
first of all
First of all, we need to consider the potential risks.
inizia ad imparare
przede wszystkim
Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko.
even though
Even though I’m not Christian, I agree with you on this issue.
inizia ad imparare
chociaż
Chociaż nie jestem chrześcijaninem, zgadzam się z tobą w tej kwestii.
to appeal to sb
This particular style does not appeal to me.
inizia ad imparare
przemawiać do kogoś
Ten konkretny styl nie przemawia do mnie.
in brief
In brief, we have covered all the crucial issues pertaining to the topic.
inizia ad imparare
krótko mówiąc, reasumując
Reasumując, poruszyliśmy wszystkie główne problemy związane z tematem.
to come to mind
If we talk about the current state of the economy, crisis is the word that instantly comes to mind.
inizia ad imparare
przychodzić na myśl
Jeśli mówimy o dzisiejszym stanie gospodarki, słowo „kryzys” od razu przychodzi na myśl.
apart from
Apart from the social aspects of unemployment we should consider the economic ones as well.
inizia ad imparare
poza
Poza społecznym wymiarem bezrobocia, należy rozważyć również jego wymiar ekonomiczny.
to take into consideration
We need to take the cultural factors into consideration.
inizia ad imparare
wziąć coś pod uwagę
Powinniśmy wziąć pod uwagę czynniki kulturowe.
to bear in mind
Please bear in mind that we are discussing the social aspects, not the political ones.
inizia ad imparare
mieć na względzie /uwadze
Proszę, miej na uwadze, że omawiamy aspekty społeczne, a nie polityczne.
between the lines
I have a feeling you are saying something between the lines.
inizia ad imparare
między wierszami
Mam wrażenie, że mówisz coś między wierszami.
to be likely to
The government is likely to raise taxes.
inizia ad imparare
być prawdopodobnym, prawdopodobnie
Rząd prawdopodobnie podniesie podatki.
to be reluctant to
I’m reluctant to believe that all terrorists are fanatics.
inizia ad imparare
być niechętnym wobec czegoś
Jestem niechętny wobec opinii, że wszyscy terroryści są fanatykami.
whereas
Poles tend to invest prudently, whereas Russians are rather bold when it comes to investment.
inizia ad imparare
podczas gdy
Polacy inwestują ostrożnie, podczas gdy Rosjanie są raczej śmiali, jeśli chodzi o inwestycje.
to be acquainted with sth
Everyone should be acquainted with basic social norms.
inizia ad imparare
być z czymś zaznajomionym
Wszyscy powinni być zaznajomieni z podstawowymi zasadami współżycia społecznego.
subsequently
First we will discuss the social factors and subsequently we will pass on to the cultural ones.
inizia ad imparare
następnie
Najpierw omówimy czynniki społeczne, a następnie przejdziemy do czynników kulturowych.
as soon as
As soon as we finish discussing Polish cuisine, we will deal with French cuisine.
inizia ad imparare
jak tylko
Jak tylko skończymy omawiać kuchnię polską, przejdziemy do kuchni francuskiej.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.