zdania zestaw 2

 0    54 schede    michuo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy może być jakaś wymówka?
inizia ad imparare
Can there be an excuse?
Żeby uniknąć wszelkich możliwych nieporozumień sądzę, że powinniśmy wyjaśnić jedną rzecz-pieniądze nie są naszym problemem.
inizia ad imparare
To avoid any possible misunderstanding, I think we should make one thing clear-money is not our problem.
Ona lubi udawanie, odgrywanie ról, wymyślanie historii... On lubi wyraźne, niedwuznaczne sytuacje.
inizia ad imparare
She likes pretending, playing roles, making up stories... He likes clear-cut, unambiguous situations.
Cóż, nie polecam go w każdym razie.
inizia ad imparare
Well, I don't recommend it, anyway.
Może być jutro, jeżeli o mnie chodzi.
inizia ad imparare
Tomorrow is fine, as far as I am concerned.
Udało mi się z nim porozmawiać ale nie potrafiłem go przekonać żeby przyszedł na party.
inizia ad imparare
I was able to talk to him, but I wasn't able to persuade him to come to the party.
Cóż, w końcu będziemy mieli trochę czasu żeby ze sobą porozmawiać.
inizia ad imparare
Well, at last we'll have some time to talk to each other.
Wyraźnie pamiętam, że je wysłałem. Pamiętam, że je wrzuciłem do skrzynki pocztowej.
inizia ad imparare
I clearly remember posting them. I remember dropping them into the letter box.
Ja jestem innego zdania.
inizia ad imparare
I'm of a different opinion.
Jestem tego samego zdania.
inizia ad imparare
I'm of the same opinion.
W tajnej misji w przestrzeni kosmicznej?
inizia ad imparare
On a secret mission in outer space?
Obawiam się, że ona wykazuje brak zdrowego rozsądku.
inizia ad imparare
I'm afraid she lacks common sense.
Jej dorobek jest dość niezwykły.
inizia ad imparare
Her output is quite remarkable.
Tak czy inaczej wydaje się, że on ciebie zna.
inizia ad imparare
Anyway, he seems to know you.
Kiedy mają wracać?
inizia ad imparare
When are they due back?
Ryzyko jest znaczne.
inizia ad imparare
The risk is considerable.
Jak pani chce.
inizia ad imparare
As you like.
Jego wizyta w naszym kraju jest sprawą wielkiej wagi.
inizia ad imparare
His visit to our country is a matter of great importance.
Nie lubię jej, chociaż przyznaję, jest bardzo inteligentna.
inizia ad imparare
I don't like her, although, I admit, she's very intelligent.
Ich obowiązkiem jest nam pomóc.
inizia ad imparare
It's their duty to help us.
Jest o Drugiej Wojnie Światowej i jej wpływie na mentalność ludzi.
inizia ad imparare
It's about the Second World War and its effects on people's mentality.
Kreta ma niepowtarzalną atmosferą.
inizia ad imparare
Crete has a unique atmosphere.
Być może jej praca wymaga reklamy, jakiejś promocji.
inizia ad imparare
Maybe her work needs publicity, some kind of promotion.
W tym się z panią zgadzam.
inizia ad imparare
I agree with you there.
Ona jest wyjątkowo złośliwa.
inizia ad imparare
She's exceptionally spiteful.
Baw się dobrze!
inizia ad imparare
Have a good time!
Kłopot polega na tym, że on się jej podoba jako mężczyzna.
inizia ad imparare
The trouble is she likes him as a man.
Dyskutują o problemach gospodarczych i finansowych.
inizia ad imparare
They're discussing economic and financial problems.
On przyjmie panią za dziesięć minut.
inizia ad imparare
He'll see you in ten minutes.
On powinien złożyć rezygnację.
inizia ad imparare
He should hand in his resignation.
Musisz się nauczyć.
inizia ad imparare
You must learn.
Twój ojciec jest gotów tolerować wiele ale są granice.
inizia ad imparare
Your father is prepared to tolerate a great deal, but there are limits.
Nie ma za co.
inizia ad imparare
Not at all.
Nie ma o czym mówić.
inizia ad imparare
Not at all.
Ona ma zasady. Odmawia tylko ich stosowania.
inizia ad imparare
She has principles. She only refuses to apply them.
Nie możemy być wobec niej zbyt surowi.
inizia ad imparare
We mustn't be too hard on her.
Nadmorski kurort latem.
inizia ad imparare
A seaside resort in summer.
Może jestem zbyt negatywnie nastawiony do tych sympatycznych wczasowiczów.
inizia ad imparare
Perhaps I'm too pessimistic about those nice holidaymakers.
Niestety muszę się z panią pożegnać.
inizia ad imparare
I'm afraid I must say goodbye to you.
To u niego prawie obsesja.
inizia ad imparare
It's almost an obsession with him.
Środa jest trochę niewygodna dla mnie.
inizia ad imparare
Wednesday's a bit awkward for me.
Ponieważ nie ma powodu żebyś była zazdrosna.
inizia ad imparare
Because there's no reason for you to be jealous.
Jestem nawet gotów pozostawić wszystkie moje pieniądze do waszej dyspozycji i zniknąć całkowicie.
inizia ad imparare
I'm even prepared to put all my money at your disposal and disappear completely.
Ona mu się podoba z powodu jej pieniędzy.
inizia ad imparare
He likes her because of her money.
Musiałem zostać w domu i popracować.
inizia ad imparare
I had to stay at home and do some work.
Czy mogę je wziąć?
inizia ad imparare
All right if I take them?
Nie ma potrzeby, żebyś to robił.
inizia ad imparare
There's no need for you to do it.
Nie cierpi brać na siebie odpowiedzialności.
inizia ad imparare
He hates taking responsibility.
Nie wolno ci stwarzać niepotrzebnych komplikacji.
inizia ad imparare
You mustn't cause unnecessary complications.
To, co powinieneś zrobić, to zatelefonować do niego i umówić się.
inizia ad imparare
What you should do is phone him and make an appointment.
Czy miał byś coś przeciwko temu, żebym pożyczył od ciebie laptop?
inizia ad imparare
Would you mind if I borrowed your laptop?
Wolałbym dzisiaj nie podejmować decyzji.
inizia ad imparare
I'd rather not make a decision today.
Pochlebia mi to.
inizia ad imparare
I feel flattered.
W tej chwili jestem zajęty planami urlopowymi. Zarezerwowałem dwutygodniowy urlop na tej nowej stacji kosmcznej.
inizia ad imparare
At the moment, I'm preoccupied with my holiday plans. I've booked a two-week holiday on that new space station.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.