Zdania końcówki -ing / -ed

 0    25 schede    dlanger
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Musisz być skupiony.
inizia ad imparare
You must be focused.
Chcę się skupić na życiu rodzinnym.
inizia ad imparare
I want to focus on family life.
Nie słuchał go całkowicie skupiając się na tekście.
inizia ad imparare
He didn’t listen to him completely focusing on the text.
Skupienie się gdy gra muzyka nie jest rzeczą łatwą.
inizia ad imparare
Focusing when music plays isn’t an easy thing.
Powtórz to dwa razy.
inizia ad imparare
Repeat it twice.
Nie potrafię tego powtórzyć.
inizia ad imparare
I can’t repeat it.
UEFA zdecydowała że wszystkie mecze powinny zostać powtórzone.
inizia ad imparare
UEFA decided all matches should be repeated.
Wszedł do biura szefa powtarzając 'Zachowaj spokój'
inizia ad imparare
He came into the boss’s office repeating ‘Keep calm’.
Dzwoniąc na policję trzeba podać imię i nazwisko.
inizia ad imparare
Calling the police you must give your name and surname.
Jego brat nazywany El Macho został złapany w zeszłym roku.
inizia ad imparare
His brother called El Macho was caught last year.
Jak nazwiesz swojego psa?
inizia ad imparare
What will you call your dog?
Dzwonienie to USA nie jest tak drogie jak ludzie sądzą.
inizia ad imparare
Calling the USA isn’t as expensive as people think.
Moja dziewczyna naprawdę lubi suszone owoce.
inizia ad imparare
My girlfriend really likes dried fruit.
Suszenie owoców jest nieskomplikowane.
inizia ad imparare
Drying fruit is uncomplicated.
Susząc owoce trzeba pamiętać o jednej zasadzie.
inizia ad imparare
Drying fruit you must remember about one rule.
Wysusz to.
inizia ad imparare
Dry it.
Otrzymywanie niechcianych maili jest irytujące.
inizia ad imparare
Receiving unwanted mail is irritating.
Otwieram folder 'Otrzymane' i widzę masę spamu.
inizia ad imparare
I open the ‘Deleted’ folder and I see a lot of spam.
Otwierając taką wiadomość sporo się ryzykuje.
inizia ad imparare
Opening such a message you risk a lot.
Otrzymany spam muszę usunąć.
inizia ad imparare
I must delete the received spam.
Spam ląduje w folderze 'Skasowane'
inizia ad imparare
Spam lands in the ‘Deleted’ folder.
Kasowanie niechcianych wiadomości jest proste.
inizia ad imparare
Deleting unwanted messages is simple.
Klikasz na przycisk kasujący a twoja decyzja musi zostać potwierdzona.
inizia ad imparare
You click the deleting button and you decision must be confirmed.
Kasując wiadomość trzeba być ostrożnym.
inizia ad imparare
Deleting a message you must be careful.
Potwierdzenie oznacza utracenie tej wiadomości.
inizia ad imparare
Confirming means losing that message.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.