z angielskiego 7B

 0    191 schede    andrzejwiszowaty
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Was she upset?
inizia ad imparare
Czy była zmartwiona?
very recently
inizia ad imparare
bardzo niedawno
A few neighbours are coming round to celebrate
inizia ad imparare
paru sasiadow wpada swietowac
most gifted
inizia ad imparare
najbardziej uzdolniony
as well
inizia ad imparare
równie dobrze
Haven't you heard?
inizia ad imparare
Nie słyszałeś?
But we missed the train anyway.
inizia ad imparare
I tak spóźniliśmy się na pociag
Join us! It's easy
inizia ad imparare
Przyłącz się do nas! To łatwe
volleyball
inizia ad imparare
siatkówka
What is it called
inizia ad imparare
Jak to się nazywa?
as recently as yesterday
inizia ad imparare
zaledwie wczoraj
What for?
inizia ad imparare
Po co?
What did you conclude?
inizia ad imparare
Do jakich doszliście wniosków?
I conclude that
inizia ad imparare
wnioskuję, że...
As far as I know, it was a failure
inizia ad imparare
O ile ja wiem, było to niepowodzenie
textile industry
inizia ad imparare
przemysł włókienniczy
increasing very slowly
inizia ad imparare
powiększający się bardzo wolno
with the help
inizia ad imparare
przy pomocy
What is the main difference
inizia ad imparare
Jaka jest główna różnica?
a magazine coming out regularly
inizia ad imparare
czasopismo wychodzące regularnie
He always feels terrible afterwards.
inizia ad imparare
On zawcze czuje się potem strasznie
sports cars consume too much petrol.
inizia ad imparare
sportowe samochody zużywają za dużo paliwa
slimming diets
inizia ad imparare
dieta odchudzająca
living in a block of flats
inizia ad imparare
mieszkając w bloku
on Christmas Eve
inizia ad imparare
w Wigilię Bożego Narodzenia
New Year's Eve
inizia ad imparare
Sylwester
Let's organize a New Year's Eve party
inizia ad imparare
Zorganizujmy Sylwestra!
You will feel better afterwards
inizia ad imparare
Później poczujesz się lepiej
consuming a lot of petrol
inizia ad imparare
zużywający masę benzyny
very time-consuming
inizia ad imparare
bardzo czasochłonny
your funny face
inizia ad imparare
twoja zabawna buzia
the funniest story
inizia ad imparare
najśmieszniejsza historia
half an hour of cycling a day
inizia ad imparare
pół godziny jazdy rowerem dziennie
If you go on a slimming diet
inizia ad imparare
Jeśli zaczniesz dietę odchudzającą
bad for your health.
inizia ad imparare
To jest niezdrowe
Don't allow them to smoke
inizia ad imparare
Nie pozwól im palić
on the eve of my trip
inizia ad imparare
w przededniu mojej podróży
Drivers usually complain about parking problems
inizia ad imparare
kierowcy zwykle narzekają na problem parkingów
allow parking in every street
inizia ad imparare
pozwolić parkować na wszystkich ulicach
terrible traffic jams
inizia ad imparare
straszne korki uliczne
much worse than before
inizia ad imparare
bardziej gorsze niż przedtem
statement
inizia ad imparare
oświadczenie, bilans, raport
impact
inizia ad imparare
wpływ
implementation
inizia ad imparare
wprowadzać w życie, realizować
Directorate
inizia ad imparare
zarząd dyrekcja
management
inizia ad imparare
zarząd dyrekcja
events
inizia ad imparare
wydarzenia
carrying something heavy
inizia ad imparare
noszenie czegoś ciężkiego
Will their number increase?
inizia ad imparare
Czy ich liczba się zwiększy
two ways of earning money
inizia ad imparare
dwa sposoby zarabiania pieniędzy
immensely popular
inizia ad imparare
ogromnie popularny
Wooden houses look very nice
inizia ad imparare
drwniany dom wyglada bardzo miło
My would have to cut down all the forests.
inizia ad imparare
musielibyśmy wyciąć wszystkie drzewa
w i s z o
inizia ad imparare
przeliteruj Wiszo
drugs
inizia ad imparare
narkotyki
object
inizia ad imparare
sprzeciw
I object!
inizia ad imparare
protestuję, sprzeciw
do you object to my smoking?
inizia ad imparare
nie przeszkadza ci moje palenie
Almost everyone complains about prices
inizia ad imparare
Prawie każdy narzeka na ceny
complain about
inizia ad imparare
narzekać na
would cause terrible inflation
inizia ad imparare
to spowodowało by straszna inflacje
armchair
inizia ad imparare
fotel
much more comfortable
inizia ad imparare
o wiele bardziej komfortowe
would fall asleep
inizia ad imparare
usneli by, zasneli
No dogs allowed
inizia ad imparare
Wprowadzanie psów wzbronione
stopped by a traffic jam
inizia ad imparare
zatrzymani przez korek uliczny
drewniane domy
inizia ad imparare
drewniane domy
To cut down that tree? No
inizia ad imparare
Ściąć tamto drzewo? Nie!
much worse than other drugs
inizia ad imparare
o wiele gorszy od innych narkotyków
Will you object to it?
inizia ad imparare
Będziesz się temu sprzeciwiał?
I object to waiting here!
inizia ad imparare
Sprzeciwiam się czekaniu tutaj!
very high inflation
inizia ad imparare
bardzo wysoka inflacja
Please) sit down in this armchair.
inizia ad imparare
Usiądź w tym fotelu
my favourite armchair
inizia ad imparare
mój ulubiony fotel
Please) move your chair here
inizia ad imparare
Przysuń tu swoje krzesło
before falling asleep
inizia ad imparare
przed zaśnięciem
Richard the Third
inizia ad imparare
Ryszard Trzeci
linked
inizia ad imparare
powiązany, połączony
car park
inizia ad imparare
paking
medieval castle
inizia ad imparare
średniowieczny zamek
Places that keep law and order
inizia ad imparare
Miejsca, które utrzymują ład i porządek
introduction
inizia ad imparare
wprowadzenie
to forbid or prohibit sth
inizia ad imparare
zabraniać
to allow
inizia ad imparare
pozwalać
death
inizia ad imparare
śmierć
afterwards
inizia ad imparare
później, potem
a very clever starling
inizia ad imparare
bardzo bystry szpak
going through a difficult period
inizia ad imparare
przechodząc przez trudny okres
I've ever had
inizia ad imparare
kiedykolwiek miałem
in spite of
inizia ad imparare
pomimo
a large quantity of cotton
inizia ad imparare
duża ilość bawełny
agriculture
inizia ad imparare
rolnictwo
very few makes of motorboats
inizia ad imparare
bardzo niewiele marek łodzi motorowych
their own country
inizia ad imparare
ich własny kraj
reigned
inizia ad imparare
panował
battle
inizia ad imparare
bitwa
For centuries
inizia ad imparare
przez stulecia wieki
has been considered
inizia ad imparare
był uważany
most wicked and evil man
inizia ad imparare
najbardziej nikczemny hanibny i zły człowiek
This was mainly because
inizia ad imparare
było tak głównie dlatego
consciously
inizia ad imparare
świadomie
monster
inizia ad imparare
potwór
He was accused of drowning his brother in a barrel of wine
inizia ad imparare
Był oskarżony o utopienie brata w beczce wina
barrel of wine
inizia ad imparare
beczka wina
poisoning
inizia ad imparare
otrucie
poison
inizia ad imparare
trucizna, otruć
Now it seems certain
inizia ad imparare
obecnie wydaje się pewne
certainty
inizia ad imparare
pewność
He was also accused of murdering
inizia ad imparare
On był również oskarżony o morderstwo
nephew
inizia ad imparare
bratanek, siostrzeniec
never been proved
inizia ad imparare
nigdy nie udowodniono
It's difficult to arrive at the truth today
inizia ad imparare
trudno jest dzisiaj dojść do prawdy
will always be a mystery
inizia ad imparare
na zawsze pozostaną tajemnicą
But one thing seems certain
inizia ad imparare
jedna rzecz wydaje się pewna
not as black as he was painted
inizia ad imparare
nie tak zły jak go przedstawiono
considered to be less important
inizia ad imparare
uważany za mniej ważnego
wicked and evil
inizia ad imparare
nikczemny i zły
presented by Shakespeare
inizia ad imparare
przedstawiony przez Szekspira
presented in such a way
inizia ad imparare
przedstawiony w taki sposób
quite consciously
inizia ad imparare
całkiem świadomie
Consciously or not?
inizia ad imparare
Świadomie czy nie?
accused of serious crimes
inizia ad imparare
oskarżony o poważne przestępstwa
He almost drowned in the lake
inizia ad imparare
O mało co nie utopił się w jeziorze
to poison the wine
inizia ad imparare
zatruć wino
It seems certain to me
inizia ad imparare
Wydaje mi się rzeczą pewną
his youngest nephew
inizia ad imparare
jego najmłodszy siostrzeniec/bratanek
It is a fact that...
inizia ad imparare
Jest faktem, że...
Feel safe!
inizia ad imparare
Czuj się bezpieczny!
How safe is it?
inizia ad imparare
Na ile to jest bezpieczne?
evil man
inizia ad imparare
zły człowiek
considered to
inizia ad imparare
uważany za
Please prove it!
inizia ad imparare
Udowodnij to!
a mystery
inizia ad imparare
tajemnica
arriving at the truth
inizia ad imparare
dochodząc do prawdy
Do you know exactly?
inizia ad imparare
Czy wiesz dokładnie?
crime
inizia ad imparare
przestępstwo
Richard III ruled only two years
inizia ad imparare
Ryszard Trzeci rządził tylko dwa lata
Are you starting work on lesson 19 or are you finishing it?
inizia ad imparare
Zaczynasz pracę nad lekcją 19 czy ją kończysz?
will there be fewer of them?
inizia ad imparare
czy będzie ich mniej?
a lot of luggage
inizia ad imparare
dużo bagażu
Did anything important happen to you last week?
inizia ad imparare
Czy coś ważnego zdarzyło się panu w zeszłym tygodniu?
Do you often have toothache?
inizia ad imparare
Czy często boli panią ząb?
How long have you had your mp3-player?
inizia ad imparare
Jak długo masz swój odtwarzacz mp3?
Did you buy it yourself or was it a present?
inizia ad imparare
Kupiłeś go sobie sam czy był to prezent?
How often do you have headaches?
inizia ad imparare
Jak często ma pan bóle głowy?
When did you last have one?
inizia ad imparare
Kiedy ostatnio miał go pan?
How much does the average teacher earn?
inizia ad imparare
Ile zarabia przeciętny nauczyciel?
Do you think teachers should earn more?
inizia ad imparare
Czy uważa pani, że nauczyciele powinni zarabiać więcej?
And in the week's time?
inizia ad imparare
A za tydzień?
Has anything new been built in your town in the last two years?
inizia ad imparare
Czy zbudowano coś nowego w twoim mieście w ciągu ostatnich dwóch lat?
What advice would you give to a person
inizia ad imparare
Jaką radę dałbyś osobie
Are you going to continue studying English after you finish lesson 24?
inizia ad imparare
Czy zamierzasz kontynuować naukę angielskiego po zakończeniu lekcji 24
ch2m
inizia ad imparare
nazwa firmy ch2m
What will you be able to do?
inizia ad imparare
Co będziesz w stanie robić?
the only accident so far
inizia ad imparare
jak dotąd jedyny wypadek
the whole truth
inizia ad imparare
cała prawda
borrow money from a widow
inizia ad imparare
pożyczać pieniądze od wdowy
with the same old suitcase
inizia ad imparare
z tą samą starą walizką
willing to help us
inizia ad imparare
chcący nam pomóc
hundreds of truck drivers
inizia ad imparare
setki kierowców ciężarówek
shortly before noon
inizia ad imparare
krótko przed południem
much worse than last month's weather
inizia ad imparare
wiele gorsza niż pogoda w zeszłym miesiącu
too weak to walk
inizia ad imparare
zbyt słaby aby iść pieszo
Why so early?
inizia ad imparare
Dlaczego tak wcześnie?
worn by all teenagers
inizia ad imparare
noszony przez wszystkie nastolatki
salt
inizia ad imparare
sól
I don't mind waiting
inizia ad imparare
Nie sprawia mi różnicy, żeby poczekać
Let's go on trying
inizia ad imparare
Nadal próbujmy
making difficult decisions
inizia ad imparare
podejmowanie trudnych decyzji
to elect the President
inizia ad imparare
wybrać prezydenta
the death of the first headmaster of our school
inizia ad imparare
śmierć pierwszego dyrektora naszej szkoły
Can you run faster than your dog?
inizia ad imparare
Czy umiesz biegać szybciej od swojego psa?
There shouldn't be any more problems
inizia ad imparare
Nie powinno być więcej problemów
Let's meet at three sharp
inizia ad imparare
Spotkajmy się punktualnie o trzeciej
If she is late, I'll have to phone/ring up her mother
inizia ad imparare
Jeśli ona się spóźni, będę musiał zadzwonić do jej matki.
What do you want me to do?
inizia ad imparare
Co chcesz, żebym zrobił?
He was taken to hospital last night
inizia ad imparare
Zabrano go do szpitala wczoraj w nocy
Were you listening to the radio at half past six yesterday?
inizia ad imparare
Czy wczoraj o wpół do siódmej słuchałeś radia?
He doesn't have to get fall ill.
inizia ad imparare
On nie musi zachorować
Will anything new be built opposite your house?
inizia ad imparare
Czy będzie zbudowane coś nowego naprzeciw twojego domu?
Wash yourself!
inizia ad imparare
Umyj się!
Again?
inizia ad imparare
Znowu?
Look at those trees.
inizia ad imparare
Spójrz na tamte drzewa
Stop ringing up / calling my daughter!
inizia ad imparare
Niech pan przestanie wydzwaniać do mojej córki!
vacuum cleaner
inizia ad imparare
odkurzacz
vacuum
inizia ad imparare
próżnia
vacuum flask
inizia ad imparare
termos
A violin for a vacuum cleaner?
inizia ad imparare
Skrzypce za odkurzacz?
violin
inizia ad imparare
Skrzypce
What about robbing a bank?
inizia ad imparare
A może by tak obrabować bank?
We've had very good weather since July.
inizia ad imparare
Od lipca mamy bardzo dobrą pogodę.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.