WORDLIST 4

 0    130 schede    hdusjshsgshshshdhshsh
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zegarek na rękę
inizia ad imparare
wirstwatch
pogłaśniać
inizia ad imparare
turn up the volume
koło
inizia ad imparare
wheel
wysłać SMS
inizia ad imparare
text
otagować, oznaczać kategorię czegoś
inizia ad imparare
tag
przeżyć, przetrwać
inizia ad imparare
survive
rozmawiać twarzą w twarz
inizia ad imparare
speak face to face
udzielać się towarzysko
inizia ad imparare
socialise
zapach
inizia ad imparare
smell
inteligentny zegarek
inizia ad imparare
smartwatch
inteligentne urządzenia
inizia ad imparare
smart devices
prywatność
inizia ad imparare
privacy
wynik, rezultat
inizia ad imparare
outcome
na wystawie
inizia ad imparare
on display
nowa rzeczywistość
inizia ad imparare
new reality
spotykać się ze zmiennymi reakcjami
inizia ad imparare
meet with mixed reactions
marsjański
inizia ad imparare
Martian
ratowniczy, ratujący życie
inizia ad imparare
life-saving
rozpoczynać realizację projektu
inizia ad imparare
launch a project
nieodpowiedzialny
inizia ad imparare
irresponsible
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
wynalazek
inizia ad imparare
invention
wynalazca
inizia ad imparare
inventor
gadżet
inizia ad imparare
a gadget
wyolbrzymiać problem
inizia ad imparare
exaggerate the problem
członek załogi
inizia ad imparare
crew member
kosztować majątek
inizia ad imparare
cost a fortune
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with sth
znacznie
inizia ad imparare
considerably
mieć poważną awarię, zepsuć się nagle
inizia ad imparare
collapse
obliczać, kalkulować
inizia ad imparare
calculate
znać się na komputerach
inizia ad imparare
be good with computers
być uzależnionym od czegoś
inizia ad imparare
be addicted to sth
astronauta
inizia ad imparare
astronaut
domorosły krytyk
inizia ad imparare
armchair critic
oskarżać kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse sb of sth
załadować swoje zdjęcie
inizia ad imparare
upload your picture
włączać
inizia ad imparare
switch sth on
wyłączać
inizia ad imparare
switch sth off
zakładać konto na Facebooku
inizia ad imparare
set up a Facebook account
uruchamiać tablet
inizia ad imparare
start up a tablet
przewijać w górę i w dół
inizia ad imparare
scroll up and down
zapisywać jako
inizia ad imparare
save as
zapisywać plik na pen drive
inizia ad imparare
save a file on a pen drive
naciskać przycisk
inizia ad imparare
press the button
podłączać do prądu
inizia ad imparare
plug in
otwierać stronę główną
inizia ad imparare
open the home page
sprawić żeby coś działało, uruchomić
inizia ad imparare
make sth work
instalować
inizia ad imparare
install
wkładać, wsuwać
inizia ad imparare
insert
otworzyć e-mail weryfikacyjny
inizia ad imparare
get the verification email
wpisywać dane osobowe
inizia ad imparare
enter in your personal details
wpisywać nazwę pliku
inizia ad imparare
enter a file name
łączyć
inizia ad imparare
connect
klikać na plik
inizia ad imparare
click on the file
klikać na przycisk, zarejestruj się "
inizia ad imparare
click on the 'sign up' button
ładować
inizia ad imparare
charge sth up
nauki społeczne
inizia ad imparare
social science
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
fizyka
inizia ad imparare
Physics
nauka o mózgu i o układzie nerwowym
inizia ad imparare
neuroscience
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
informatyka
inizia ad imparare
computer science
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
dziedzina nauki
inizia ad imparare
area of science
źle wynagradzany
inizia ad imparare
underpaid
wypadać poniżej oczekiwań
inizia ad imparare
underachieve
przemyśleć ponownie
inizia ad imparare
rethink
podchodzić ponownie
inizia ad imparare
retake
wydawać za dużo, przekraczać budżet
inizia ad imparare
overspend
przeludniony, zatłoczony
inizia ad imparare
overcrowded
źle rozumieć
inizia ad imparare
misunderstand
zmylić, wprowadzić w błąd
inizia ad imparare
mislead
nie popierać, nie aprobować
inizia ad imparare
disapprove of sth
znikać
inizia ad imparare
disappear
współpracować
inizia ad imparare
cooperate
koegzystować, współistnieć
inizia ad imparare
coexist
skafander kosmiczny
inizia ad imparare
spacesuit
turysta w przestrzeni kosmicznej
inizia ad imparare
space tourist
stacja kosmiczna
inizia ad imparare
space station
prom kosmoczny
inizia ad imparare
space shuttle
misja kosmiczna
inizia ad imparare
space mission
badanie kosmosu
inizia ad imparare
space exploration
ciśnienie
inizia ad imparare
pressure
planeta
inizia ad imparare
planet
przejść do historii
inizia ad imparare
make history
płynny
inizia ad imparare
liquid
lądować na Marsie
inizia ad imparare
land on Mars
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
badać kosmos
inizia ad imparare
explore space
zakładać ludzką osadę na marsie
inizia ad imparare
establish a human settlement on Mars
burza piaskowa
inizia ad imparare
dust storm
kolonizować wszechświat
inizia ad imparare
colonize the universe
przynosić korzyści ludzkości
inizia ad imparare
benefit the human race
znaleźć czas
inizia ad imparare
take the time
rzucać okiem na coś
inizia ad imparare
take a look at sth
podejmować decyzję
inizia ad imparare
take a decision
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
popełniać błędy
inizia ad imparare
make mistakes
dokonać odkrycia, odkryć coś
inizia ad imparare
make a discovery
skomentować coś
inizia ad imparare
make a comment
prowadzić badania naukowe
inizia ad imparare
conduct research
gromadzić informacje
inizia ad imparare
do research
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
pracować, wykonywać dużo pracy
inizia ad imparare
do a lot of work
nie móc się bez czegoś obejść
inizia ad imparare
cannot do without sth
pisać krzywdzące informacje w internecie
inizia ad imparare
write harmful things online
wirus
inizia ad imparare
virus
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
inizia ad imparare
use secure websites
korzystać z ustawień prywatności
inizia ad imparare
use privacy settings
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
inizia ad imparare
use parental control
media społecznościowe
inizia ad imparare
social media
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
inizia ad imparare
report trolling
chronić swoje dane osobowe
inizia ad imparare
protect your personal date
grozić
inizia ad imparare
make threaten
napotykać problemy
inizia ad imparare
experience problems
unikać złośliwego oprogramowania
inizia ad imparare
avoid malware software
programować, kodować
inizia ad imparare
write code
korzystać z nowej wyszukiwarki
inizia ad imparare
use the new search engine
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
update antivirus software
przechowywać dane na urządzeniu
inizia ad imparare
store data on a device
udostępniać muzykę lub zdjęcia
inizia ad imparare
share music or photos
zamieszczać komentarze na forum internetowym
inizia ad imparare
post on a forum
poruszać się po stronie internetowej
inizia ad imparare
navigate a website
przeprowadzić wideorozmowę
inizia ad imparare
make a video call
zostawiać komentarz na stronie sklepu internetowego
inizia ad imparare
leave feedback on a shopping site
tworzyć stronę internetową
inizia ad imparare
create a website
dodawać stronę internetową do zakładek
inizia ad imparare
bookmark a website

Devi essere accedere per pubblicare un commento.