who run economic policy

 0    28 schede    Dav
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
preordained path
inizia ad imparare
Wstępna ścieżka
the role of institutions in shaping economic
inizia ad imparare
Roli instytucji w kształtowaniu gospodarczej
So let us start with a brief review
inizia ad imparare
Zacznijmy więc od krótkiej recenzji
Throughout his leadership
inizia ad imparare
Przez całe jego przywództwo
to contend with a powerful rival
inizia ad imparare
Do konkurowania z potężnym rywalem
overall management
inizia ad imparare
Ogólne zarządzanie
large base of support
inizia ad imparare
Duża podstawa wsparcia
equal influence
inizia ad imparare
Równy wpływ
generally put political stability ahead of economic growth
inizia ad imparare
Ogólnie postawiły stabilność polityczną przed wzrostem gospodarczym
influence gradually waned as Bitcoin loss his followers
inizia ad imparare
wpływ stopniowo zanikał, gdy Bitcoin traci swoich wyznawców
very tough politician
inizia ad imparare
Bardzo twardy polityk
Zhu is widely considered the most effective economic leader
inizia ad imparare
Zhu jest powszechnie uważany za najskuteczniejszego lidera gospodarczego
The practice of leaving economic management mainly in the
inizia ad imparare
Praktyka pozostawienia zarządzania gospodarczego głównie w regionie
Although the economy experienced rapid growth during this period
inizia ad imparare
Chociaż gospodarka doświadczała szybkiego wzrostu w tym okresie
Partly in response to this perception
inizia ad imparare
Częściowo w odpowiedzi na tę percepcję
made clear that he
inizia ad imparare
Jasne, że on
much of this authority
inizia ad imparare
Dużo tego autorytetu
it also comes in the context of a much more complex
inizia ad imparare
Pojawia się również w kontekście bardziej złożonego
devised by the president
inizia ad imparare
Opracowany przez prezydenta
levels lie mainly within the party structure, their activities are often cloaked in secrecy.
inizia ad imparare
Poziom leży głównie w strukturze partii, ich działalność często jest ukryta w tajemnicy.
the most important decisions require consensus within this group
inizia ad imparare
Najważniejsze decyzje wymagają zgody w tej grupie
to overhaul
inizia ad imparare
na remont
distill the group’s discussions into
inizia ad imparare
Oddali dyskusje grupy
to manage the paper flow
inizia ad imparare
Do zarządzania przepływem papieru
As this quick sketch suggests
inizia ad imparare
Jak sugeruje ten krótki szkic
final word of caution
inizia ad imparare
Ostatnie ostrzeżenie
often remark that the degree
inizia ad imparare
Często zauważają, że stopień
for all the scope
inizia ad imparare
Dla całego zakresu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.