Unit 9 Raising finance

 0    94 schede    uepwzkzgr192011
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
lichwiarz
inizia ad imparare
a pawnbroker
najsilniej przekonują pieniądze
inizia ad imparare
money talks
nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
inizia ad imparare
don't put all your eggs in one basket
tylko dobrze przemyślane inestycje dadzą zwrot
inizia ad imparare
you have to speculate to accumulate
not to waste money by spending more money on something you have already spent money on that is no good:
inizia ad imparare
don't throw good money after bad
nie pożyczaj bo możesz stracić pieniądze albo przyjaciela albo jedno i drugie
inizia ad imparare
lend your money and lose a friend
When we no longer owe money to anyone, we are safe and secure. The implication is that it is dangerous to owe anyone.
inizia ad imparare
out of debt, out of danger
kto płaci ten wymaga
inizia ad imparare
he who pays the piper calls the tune
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
inizia ad imparare
beggars can't be choosers
prowadzi do
inizia ad imparare
lead to
przepływ gotówki
inizia ad imparare
cashflow
kapitał, akcja
inizia ad imparare
equity
aktywa
inizia ad imparare
asset
własność
inizia ad imparare
possession
rata procentowa
inizia ad imparare
the interest rate
wynagrodzenie, prowizja, honorarium
inizia ad imparare
fee
pobierać opłatę
inizia ad imparare
charge
stawiać czoło
inizia ad imparare
face
bankructwo
inizia ad imparare
bankruptcy
gwarancja, poręczenie
inizia ad imparare
warranty
nadpłata
inizia ad imparare
overpayment
zabezpieczenie, wynagrodzenie, rekompesata
inizia ad imparare
indemnity
zarządzenie, kierowanie
inizia ad imparare
administration
dywidenda
inizia ad imparare
dividend
obligacja, kapitał akcyjny
inizia ad imparare
stock
odsetki do zapłacenia
inizia ad imparare
interest charged
rata
inizia ad imparare
instalment
kapitał (fundusze zadeponowane w banku)
inizia ad imparare
principal
dotacja
inizia ad imparare
subsidy
suma przekroczenia stanu konta
inizia ad imparare
overdraft
kredyt hipoteczny
inizia ad imparare
mortgage
budżet
inizia ad imparare
budget
przedsięwzięcie handlowe
inizia ad imparare
venture
dodatkowe zabezpieczenie
inizia ad imparare
collateral
być na czysto (brak kredytu)
inizia ad imparare
in the red
mieć kredyt
inizia ad imparare
in the black
dotacja
inizia ad imparare
a grant
dłużnik
inizia ad imparare
a debtor
udzielający kredytu
inizia ad imparare
a creditor
pasywa
inizia ad imparare
liabilities
likwidacja
inizia ad imparare
liquidation
przestać działać
inizia ad imparare
stop to operate
trudności finansowe
inizia ad imparare
financial difficulties
lokata, wkład
inizia ad imparare
a deposit
nie opłacany, bezpłatny
inizia ad imparare
unpaid
ogłaszać bakructwo
inizia ad imparare
declaring bancruptcy
dostawcy
inizia ad imparare
suppliers
maksymalizować
inizia ad imparare
maximise
budowanie sieci (nieformalnych kontaktów z ludźmi, którzy mogą być potencjalnymi klientami lub źródłem informacji)
inizia ad imparare
networking
zrobiła prezentację aby sprzedać dla osób spierających/inwestorów
inizia ad imparare
to pitch backers
doprowadzić do końca
inizia ad imparare
to get the distance
niespodziewana szansa która niespodziewanie pozwoli mieć sukces w pracy
inizia ad imparare
lucky break
zmniejszyć szansę na porażkę przez próbowanie kilku możliwości zamiast jednej
inizia ad imparare
hedge someone bets
trzymać rękę na pulsie
inizia ad imparare
keep your ear to the ground
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneurs
zwrot z inwestycji
inizia ad imparare
get financial backing
założyciel
inizia ad imparare
founder of
przeprowadzać
inizia ad imparare
relocate
odrzucić
inizia ad imparare
turn down
ustawić się
inizia ad imparare
pitch to
przedłożyć biznes plan
inizia ad imparare
submit a business plan
zabrać się poważnie do
inizia ad imparare
settle on
wpierać
inizia ad imparare
back
5 punktów procentowych powyżej
inizia ad imparare
5 percentage points above
ubiegać się o kredyt
inizia ad imparare
seek credit
nowe podejście
inizia ad imparare
fresh approach
wzrost funduszy
inizia ad imparare
raise funds
uderzenie kryzysu
inizia ad imparare
the recession struck
walczący
inizia ad imparare
the struggling investment
wrażliwy, trudny
inizia ad imparare
vulnerable to
wydawnictwo
inizia ad imparare
publishing house
oferta przejęcia
inizia ad imparare
takeover bids
spłata odsetek od kredytów
inizia ad imparare
the interest on the loan
grozić
inizia ad imparare
threat to
nalegać na
inizia ad imparare
insist on
zdolny do
inizia ad imparare
capable of
mieć świadomość czegoś
inizia ad imparare
aware of
zapewnić obydwa finansową i strategiczny kierunek
inizia ad imparare
providing both financial and strategic direction
doradca prawny
inizia ad imparare
solictor
ustępować, iść na ustępstwa
inizia ad imparare
make a concession
chciałbym tylko sprecyzować
inizia ad imparare
i'd just like to clarify that
zbierać inforamcje
inizia ad imparare
gather information
pozwól mi sprecyzować
inizia ad imparare
let me clarify
udział w biznesie
inizia ad imparare
stake in the business
inne źródła finansowe
inizia ad imparare
the other sources of finance
chciałbym zrobić propozycję
inizia ad imparare
i'd like to make a proposal
spójrz na to z innej stronie
inizia ad imparare
let's look at this another way
przelać
inizia ad imparare
transfer
spójrzmy co mamy do tąd
inizia ad imparare
let's see what we've got so far
podsumujmy zanim pójdziemy dalej
inizia ad imparare
let's recap before we go on to
emitować akcje
inizia ad imparare
issuing shares
kupno własności
inizia ad imparare
the purchase of property
niedotrzymanie kredytu
inizia ad imparare
defaults on loan
wyostrzyć, udoskonalić
inizia ad imparare
hone

Devi essere accedere per pubblicare un commento.