Unit 6,7, +forma to /do doing

 0    161 schede    tymczasem
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
plastyka muzyka
inizia ad imparare
art, music
Plastyka
inizia ad imparare
art
Muzyka
inizia ad imparare
music
Biologia
inizia ad imparare
biology
Język ojczysty
inizia ad imparare
Foreign languages
Geografia
inizia ad imparare
Geography
Historia
inizia ad imparare
History
Informatyka
inizia ad imparare
IT (information technology)
Matematyka
inizia ad imparare
maths
Wf
inizia ad imparare
PE Physical education
Fizyka
inizia ad imparare
physics
Religia
inizia ad imparare
religious education
Przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
sciences
Przedmiot
inizia ad imparare
subject
Akademia
inizia ad imparare
academy
Koedukacyjna szkoła
inizia ad imparare
coeducational/mixed
Szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
inizia ad imparare
college
Sz. Średnia bez egzaminów
inizia ad imparare
comprehensive
Szkoła płatna
inizia ad imparare
Fee-paying school
Sz. Średnia z egzaminami
inizia ad imparare
grammar school
Sz. Językowa
inizia ad imparare
language
Przedszkole
inizia ad imparare
nursery
Podstawówka
inizia ad imparare
primary
Sz. Prywatna
inizia ad imparare
private/independent/public
Sz. Średnia
inizia ad imparare
secondary
Sz. Jednej płci
inizia ad imparare
single-sex
Państwowa
inizia ad imparare
state, public
Uniwersytet
inizia ad imparare
university
Szkolenie zawodowe
inizia ad imparare
vcational training
Koledzy z klasy
inizia ad imparare
classmate
Dyrektor
inizia ad imparare
head teatcher
Uczeń
inizia ad imparare
pupil
Przerwa
inizia ad imparare
break
Świadectwo, uzyskać -
inizia ad imparare
certificate, get a certificate
Klasa
inizia ad imparare
classroom
Zeszyt
inizia ad imparare
notebook, copybook
Podręcznik
inizia ad imparare
textbook, coursebook
Wykształcenie
inizia ad imparare
education
Stopień, dostać dobry stopień
inizia ad imparare
grade, get a good grade
Wakacje
inizia ad imparare
holyday, vacation
Biblioteka
inizia ad imparare
library
Boisko
inizia ad imparare
playground
Dziennik
inizia ad imparare
register
Uczyć się pilnie
inizia ad imparare
study hard
Brać udział w lekcji
inizia ad imparare
take part in lesson
Semstr, -zimowy, -letni
inizia ad imparare
winter, summer term
Plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
Mieć zaległości
inizia ad imparare
fall behind
Dostać się na uczelnię
inizia ad imparare
get into university
Zdawać egzaminy
inizia ad imparare
get through exams
Sprawdzać coś w słowniku
inizia ad imparare
look sth in a dictionary
Podnosić rękę
inizia ad imparare
put up your hand
Nie kłaść się czuwać
inizia ad imparare
stay up late
Robić: -ćwiczenia,- kurs językowy, -projekt, -powtórkę
inizia ad imparare
do –exercises, language course, -a project, -revision
Studiować coś
inizia ad imparare
do a degree with sth
Zdawać egzamin
inizia ad imparare
do an exam
Przeprowadzać experyment
inizia ad imparare
do an experiment
bardzo się starać
inizia ad imparare
do one’s best
odrabiać lekcje
inizia ad imparare
do the homework
mieć rok przerwy w nauce
inizia ad imparare
have a gap year
robić: -błąd, - postępy, -prezentację
inizia ad imparare
do: - a mistake, -a progress, - a presentation
zrobić: -sobię przerwę, -notati
inizia ad imparare
take: -a break, a note
egzamin na zakończenie szkoły średniej
inizia ad imparare
A-levels
licencjat humanista
inizia ad imparare
BE Bachelor of Arts
licencjat ścisły
inizia ad imparare
BE Bachelor of Science
otrzymać:-stopień naukowy, - dyplom; -stypendium
inizia ad imparare
get -a degree, -a diploma, -a scholarship
dostać się na studia
inizia ad imparare
get into university
absolwent
inizia ad imparare
graduate
ukończyć coś
inizia ad imparare
graduate from (university)
magister humanist.
inizia ad imparare
Master od Art
magister ścisły
inizia ad imparare
Master od Science
dr. poktor
inizia ad imparare
Ph
Kwalifikacje
inizia ad imparare
qualification
Student przed otymaniem tytułu licencjata
inizia ad imparare
undergraduate
Skupiać się
inizia ad imparare
concentrate, focus
Pewny siebie
inizia ad imparare
confident
Rozproszony
inizia ad imparare
distracted
Egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
Egzamin:-ściągać na, -oblać, - zdać, -ponownie przyst. –powtarzać przed
inizia ad imparare
exam –cheat in, -fail an, -pass an, -retake an, - revise for an
Egzaminator
inizia ad imparare
examiner
Egzamin końcowy
inizia ad imparare
final examination
Uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
Egzamin próbny
inizia ad imparare
mock/practice exam
Panic
inizia ad imparare
panika
Zabrakło czasu
inizia ad imparare
run out of time
Błąd ortograficzny
inizia ad imparare
spelling mistake
Sprawdzia: - z matematyki; -pisać
inizia ad imparare
take/write a
Chodzić na lekcje angielskiego
inizia ad imparare
go on English classes
Prowadzić zeszyt ze słówkami
inizia ad imparare
keep a vocabulary book
Słuchać piosenek
inizia ad imparare
listen to songs
Czytać: -angielskie gazety –adaptacje powieści
inizia ad imparare
read: -English newspapers, -adapted novels
Odzwiedzać kraje anglojęzyczne
inizia ad imparare
Visit English speaking countries
Sposoby uczenia sie
inizia ad imparare
ways of learning
Robić kurs żeglarski
inizia ad imparare
do a sailing course
Pracować społecznie
inizia ad imparare
do voluntary work
Zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
extracurricular activities
Jeździć na wycieczki
inizia ad imparare
go on trips
Wstępować do towarzystwa
inizia ad imparare
join a socjety
Organizować imprezy charytatywne
inizia ad imparare
organize charity event
Impreza towarzyska
inizia ad imparare
social event
Obóz letni
inizia ad imparare
summer camp
Nie dotrzymywać kroku
inizia ad imparare
fall behind
Przyznawać się
inizia ad imparare
admit doing
Unikać
inizia ad imparare
avoid doing
Zastanawiać się nad czymś
inizia ad imparare
consider doing
Zaprzeczać
inizia ad imparare
deny doing
Nie lubić
inizia ad imparare
dislike doing
Nie mieć nic przeciwko
inizia ad imparare
don’t mind doing
Libić
inizia ad imparare
enjoy doing
Mieć na coś ochotę
inizia ad imparare
fancy doing/ feel like doing
Kończyć
inizia ad imparare
finish doing
Poddać się / przestać
inizia ad imparare
give up doing
Wyobrażać sobie
inizia ad imparare
imagine doing
Pociągać za sobą
inizia ad imparare
involve doing
Wciąż coś robić
inizia ad imparare
keep doing
Ćwiczyć
inizia ad imparare
practice doing
Ryzykować
inizia ad imparare
risk doing
Spędzać czas
inizia ad imparare
spend time doing
Proponować
inizia ad imparare
suggest doing
Nie ma sensu
inizia ad imparare
it’s no good doing
Nie warto
inizia ad imparare
it’s not worth doing
Tęsknić za czymś
inizia ad imparare
miss doing
Zgadzać się
inizia ad imparare
agree to do
Planować organizować
inizia ad imparare
arrange to do
Oczekiwać
inizia ad imparare
expect to do
Nie zrobić czegoś
inizia ad imparare
fail to do
Decydować
inizia ad imparare
decide to do
Pomagać
inizia ad imparare
help to do
Mieć nadzieję
inizia ad imparare
hope to do
Uczyć się
inizia ad imparare
learn to do
Zdołać coś zrobić
inizia ad imparare
manage to do
Zamierzać
inizia ad imparare
mean to do
Potrzebować
inizia ad imparare
need to do
Proponować
inizia ad imparare
offer to do
Planować
inizia ad imparare
plan to do
Przygotowywać się
inizia ad imparare
prepare to do
Udawać
inizia ad imparare
pretend to do
Obiecywać
inizia ad imparare
promise to do
Odmawiać
inizia ad imparare
refuse to do
Wydawać się
inizia ad imparare
deem to do
Chcieć
inizia ad imparare
want to do
Pragnąć
inizia ad imparare
wish to do
Chciałabym
inizia ad imparare
I would like to do
Móc sobie na coś pozwolić
inizia ad imparare
afford to do
Woleć / preferować
inizia ad imparare
i would prefer to do
zaczynać
inizia ad imparare
Begin to do/doing
nie móc się doczekać
inizia ad imparare
can’t wait to do /doing
kontynuować
inizia ad imparare
continue to do /doing
nienawidzieć
inizia ad imparare
hate to do – nienawidzieć / doing - robić coś zprzykrością
zamierzać
inizia ad imparare
intend to do/ doing
uwielbiać / kochać
inizia ad imparare
love to do/doing
woleć/ preferować
inizia ad imparare
prefer to do / doing
zaczynać
inizia ad imparare
start to do / doing
zapomnieć zrobić coś
inizia ad imparare
forget to do sth.
Zapominać że coś się zrobiło
inizia ad imparare
forget doing sth
Pamiętać aby coś zrobić
inizia ad imparare
remember to do sth
Pamiętać, że się cos zrobiło
inizia ad imparare
remember doing sth
Zatrzymać się żeby cos zrobić
inizia ad imparare
stop to do sth.
Przestać coś robić
inizia ad imparare
stop doing sth
Próbować satrać się coś zrobić
inizia ad imparare
try to do sth
Wypróbowywać różne możlowości
inizia ad imparare
try doing sth.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.