Unit 6 MONEY

 0    115 schede    tuzinkowa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
reszta
inizia ad imparare
change
wyciąg bankowy
inizia ad imparare
bank statement
paragon
inizia ad imparare
a receipt
żebrak
inizia ad imparare
beggar
organizacja charytatywna
inizia ad imparare
charity
rozdać
inizia ad imparare
give away
udaje się nie zaciągać kredytu
inizia ad imparare
manage to stay in credit
popadać w długi
inizia ad imparare
go into the red
własność prywatna
inizia ad imparare
private property
przynieść stratę
inizia ad imparare
make a loss
kredyt w rachunku bieżącym
inizia ad imparare
overdraft
odsetki
inizia ad imparare
interest
kwota podatku
inizia ad imparare
the amount of tax
udział w kapitale własnym
inizia ad imparare
equity stake
kapitał własny
inizia ad imparare
equity
recesja
inizia ad imparare
recession
akcje własne
inizia ad imparare
shares
dług
inizia ad imparare
debt
dług
inizia ad imparare
debt
rynek akcyjny
inizia ad imparare
Stock market
prognoza
inizia ad imparare
forecast
marża
inizia ad imparare
profit margin
bankructwo
inizia ad imparare
bankruptcy
dywidenda
inizia ad imparare
a dividend
zysk przed opodatkowaniem
inizia ad imparare
pre-tax profits
roczny obrót
inizia ad imparare
annual turnover
ciężkie obrotu na
inizia ad imparare
heavy trading on
Duże straty wartości akcji
inizia ad imparare
big losses in shares values
zaufanie rynku
inizia ad imparare
market confidence
Walczący
inizia ad imparare
the struggling
wyniki śródroczne (okresów przejściowych)
inizia ad imparare
interim results
ogłosić
inizia ad imparare
announce
zwiększyć zyski
inizia ad imparare
increase profits
Dobre wyniki
inizia ad imparare
strong performance
Akcjonariusze
inizia ad imparare
shareholders
rynki wschodzące
inizia ad imparare
emerging markets
zapewniać
inizia ad imparare
provide
rozwiązanie inwestycyjne
inizia ad imparare
investment solution
pewny
inizia ad imparare
certain
poziom zwrotu
inizia ad imparare
level of return
na bieżąco, ciągle, stale
inizia ad imparare
an ongoing basis
aktywo
inizia ad imparare
asset
gotówka
inizia ad imparare
cash
papiery wartościowe
inizia ad imparare
securities
papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu
inizia ad imparare
fixed-interest securities
akcje zwykłe
inizia ad imparare
equities
instrumenty pochodne
inizia ad imparare
index-linked securities
nie są związane ze zwrotem z kapitału własnego
inizia ad imparare
not linked to equity returns
inwestycje alternatywne
inizia ad imparare
alternative investments
własność, mienie, nieruchomość [UK]
inizia ad imparare
property
Bank Centralny Ameryki
inizia ad imparare
Federal Reserve, FedEx
Zestawienie wyników giełdowych ze świata
inizia ad imparare
FTSE
najbardziej dochodowe akcje
inizia ad imparare
blue-clip stocks
zyskać na wartości
inizia ad imparare
to make gains
trend wzrostowy
inizia ad imparare
an upward trend
kurczyć
inizia ad imparare
shrink
bessa (gwałtowny spadek notowań akcji)
inizia ad imparare
slump
zmniejszać się/obniżać się/odpadać
inizia ad imparare
fall off
spadek koniunktury, tendencja zniżkowa
inizia ad imparare
downturn
tendencja spadkowa
inizia ad imparare
downward trend
wzrost, przyrost, wzrastać
inizia ad imparare
a surge
zmiana na lepsze
inizia ad imparare
upturn
wyrównywać się
inizia ad imparare
level off
pozostaje stabilny
inizia ad imparare
remain stable
wyzdrowieć, wydobrzeć, odnaleźć
inizia ad imparare
recover
stały
inizia ad imparare
constant
szczyt góry, maximum
inizia ad imparare
peak
szczyt
inizia ad imparare
top out
niewielki
inizia ad imparare
slight
powściągliwy, umiarkowany
inizia ad imparare
moderate
marginalnie, nieznacznie
inizia ad imparare
marginally
do pewnego stopnia
inizia ad imparare
to some extant
nagły
inizia ad imparare
abrupt
równomiernie
inizia ad imparare
steady
stopniowy
inizia ad imparare
gradual
krawędź górna
inizia ad imparare
edge up
Krawędź dolna
inizia ad imparare
edge down
płaski
inizia ad imparare
flat
oscylować
inizia ad imparare
fluctuate
zmieniać się, oscylować, wahać
inizia ad imparare
vary
Poruszać się w zasięgu
inizia ad imparare
move within a range
potrójny
inizia ad imparare
triple
podwoić się
inizia ad imparare
double
startować/odnosić sukces
inizia ad imparare
take off
przepołowić się
inizia ad imparare
halve
załamanie (na giełdzie)
inizia ad imparare
crash
gwałtowny spadek
inizia ad imparare
plunge
kurczyć się
inizia ad imparare
contract
Ekspansja
inizia ad imparare
an expansion
dziesięciokrotnie
inizia ad imparare
tenfold
ocenić wyżej dane akcje
inizia ad imparare
upgrade the stocks
oferta kupna
inizia ad imparare
a bid
oferta sprzedaży
inizia ad imparare
an offer
zmniejszyć swój cel
inizia ad imparare
cut its target
Obniżył prognozę
inizia ad imparare
lowered its forecast
powodzie
inizia ad imparare
floods
kryzys kredytowy
inizia ad imparare
credit crunch
podejście do ofert kupna
inizia ad imparare
a bid approach
zwrot z inwestycji
inizia ad imparare
return on investment
natychmiastowy dostęp
inizia ad imparare
instant access
zaangażować kapitał
inizia ad imparare
to employ capital
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to meet an aim
minus
inizia ad imparare
take away
razy
inizia ad imparare
times
razy
inizia ad imparare
multiplied by
podzielona przez
inizia ad imparare
divided by
jest równa
inizia ad imparare
equals
w przybliżeniu
inizia ad imparare
roughly
prawie
inizia ad imparare
nearly
ułamek
inizia ad imparare
fraction
procent
inizia ad imparare
per cent
stosunek
inizia ad imparare
ratio
Pomiary
inizia ad imparare
measurements
sześcienny
inizia ad imparare
cubic
średnio
inizia ad imparare
on average

Devi essere accedere per pubblicare un commento.