Ultra-tough antibiotic to fight superbugs - BBC News

 0    51 schede    rbkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zwalczając superbakterie
inizia ad imparare
Fighting superbugs
Jesteśmy na szczycie "epoki po antybiotyku"
inizia ad imparare
we are on the cusp of a "post-antibiotic era"
Niektóre infekcje mogłyby stać się nie do wyleczenia
inizia ad imparare
some infections could become untreatable.
Trudne do leczenia zakażenie
inizia ad imparare
hard-to-treat infection
Infekcje krwiobiegu
inizia ad imparare
bloodstream infections
Niektóre antybiotyki nadal działają przeciwko VRE
inizia ad imparare
Some antibiotics still work against VRE
Dokonali pewnych modyfikacji struktury molekularnej
inizia ad imparare
They made some modifications to the molecular structure
trzy zmiany w szczególności wydają się istotne
inizia ad imparare
Three changes in particular seem to be important,
zwłaszcza
inizia ad imparare
in particular
która pokonuje
inizia ad imparare
that overcomes
"Mechanizmy", dzięki którym zabija bakterie
inizia ad imparare
'mechanisms', by which it kills bacteria
Zmodyfikowany lek był w stanie zabić próbki VRE
inizia ad imparare
The modified drug was able to kill samples of VRE
Zachowała niemal pełną moc
inizia ad imparare
it retained nearly full potency
oporność jest rozwijana
inizia ad imparare
resistance has been emerging
Prawodawstwo dotyczące praw człowieka mogłoby się zmienić w walce z terroryzmem
inizia ad imparare
Human rights laws could change for terror fight
stanąć na przeszkodzie
inizia ad imparare
get in the way
Zwalczania podejrzanych terrorystów
inizia ad imparare
tackling terror suspects
Ona mogłaby ułatwic zrobienie czegoś
inizia ad imparare
she would make it easier to do sth
Deportować podejrzanych terrorystów
inizia ad imparare
to deport foreign terror suspects
Tych, którzy stanowili zagrożenie
inizia ad imparare
those that presented a threat
to Zdominowało ostatnie dni
inizia ad imparare
it has dominated the final days
partie, strony rywalizujące
inizia ad imparare
Rival parties
Rzeczy muszą się zmienić
inizia ad imparare
things need to change
Konkretne nowe propozycje polityczne
inizia ad imparare
specific new policy proposals
Bardziej kontrowersyjne
inizia ad imparare
More controversially
Jasno to wyjaśniła
inizia ad imparare
she made it plain that
Jest gotowa to zrobić
inizia ad imparare
she is prepared to do so
Ona mogłaby również rozważyc
inizia ad imparare
she would also consider
Podejrzani mogą być trzymani bez postawienia zarzutu
inizia ad imparare
suspects could be held without charge
Strony rywalizujące
inizia ad imparare
Rival parties
Osobiście poparła opuszczenie unii
inizia ad imparare
she personally backed leaving the union
Prokurator Generalny
inizia ad imparare
attorney general
Inżynieryjny cud
inizia ad imparare
an engineering marvel
Ujście Tamy
inizia ad imparare
Thames estuary
Dostarczane przez turbiny przybrzeżne w kraju
inizia ad imparare
provided by the country’s offshore turbines
Psy i wilki dzielą poczucie sprawiedliwości
inizia ad imparare
Dogs and wolves share sense of fair play
Silne poczucie nierówności
inizia ad imparare
a strong sense of inequity
Kiedy ich partnerzy dostali lepsze przekąski
inizia ad imparare
when their partners got better treats
Psy i wilki wykazywały silne poczucie nierówności, gdy ich partnerzy byli lepiej traktowani
inizia ad imparare
Dogs and wolves displayed a strong sense of inequity when their partners got better treats
Ważną cechą ludzką
inizia ad imparare
an important human trait
Poczucie ucziwości
inizia ad imparare
The sense of fair play
Nowe badania wskazują, że
inizia ad imparare
new research suggests that
Podczas wykonywania zadania
inizia ad imparare
when performing a task
zniszczył narzędzie całkowicie
inizia ad imparare
downed tools completely
strącili, zniszczyli
inizia ad imparare
downed
Większą nagrodę
inizia ad imparare
a more substantial reward
Jeśli jedno zwierzę otrzymało większą nagrodę podczas wykonywania zadania, drugie z nich całkowicie zniszczyło narzędzie
inizia ad imparare
if one animal was given a more substantial reward when performing a task, the other one downed tools completely.
W naczelnych innych niż ludzie.
inizia ad imparare
in non-human primates.
Wrażliwość na nierówność
inizia ad imparare
Sensitivity to inequity
przyziemna praca
inizia ad imparare
mundane job
wyprodukował sprzeczne wyniki
inizia ad imparare
produced conflicting results

Devi essere accedere per pubblicare un commento.