uep, roboczo

 0    215 schede    wiadernapatrycja
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Short term business
inizia ad imparare
krótkoterminowy biznes
Borrower
inizia ad imparare
pożyczkobiorca
Lender
inizia ad imparare
pożyczkodawca
Long term relationships
inizia ad imparare
długotrwałe relacje
Somewhat
inizia ad imparare
nieco
Extent
inizia ad imparare
zasięg
Breadth
inizia ad imparare
zakres/rozpiętość
Range of investment choice
inizia ad imparare
zakres inwestycji
Almost
inizia ad imparare
prawie
Spoilt
inizia ad imparare
zepsuć
Ability
inizia ad imparare
zdolność
Whole attitude
inizia ad imparare
cała postawa
Quite
inizia ad imparare
całkiem
The speed of in
inizia ad imparare
prędkość w
Making investing decisions
inizia ad imparare
podemowanie decyzji inwestycyjnych
Incredible compared
inizia ad imparare
niesamowite porównanie
Syndicate
inizia ad imparare
syndykat
Inclined
inizia ad imparare
skłonny
Loan
inizia ad imparare
pożyczka
Tradable features
inizia ad imparare
zbyteczne cechy
Churn of share
inizia ad imparare
rezygnacji z akcji
Trade off
inizia ad imparare
kompromis
Rare
inizia ad imparare
rzadko
Majority
inizia ad imparare
większość
Portion
inizia ad imparare
część
Alongside
inizia ad imparare
wzdłuż
Friend
inizia ad imparare
przyjaciel
Collegue
inizia ad imparare
kolega
Loan shark
inizia ad imparare
lichwa, lichwiarz
Member of your friend
inizia ad imparare
członek rodziny
Pawnbroker
inizia ad imparare
właściciel lombardu, pożyczający pod zastaw
Credit-card company
inizia ad imparare
firma karty kredytowej
Eggs
inizia ad imparare
komórka
Basket
inizia ad imparare
kosz
Speculate
inizia ad imparare
spekulować, grać na giełdzie
Accumulate
inizia ad imparare
gromadzić
Throw
inizia ad imparare
rzucać, posyłać
Tout of debt
inizia ad imparare
wyjść z długów
Out of danger
inizia ad imparare
poza niebezpieczeństwem
Piper
inizia ad imparare
dudziarz
Tune
inizia ad imparare
kalibrować
Beggar
inizia ad imparare
żebrak
Chooser
inizia ad imparare
selekcjoner
Equity
inizia ad imparare
kapitał
Major
inizia ad imparare
poważny, specjalista
Possession
inizia ad imparare
własność, posiadanie
Fee
inizia ad imparare
opłata
Charge
inizia ad imparare
obciążyć, opłata, policzyć
Interest
inizia ad imparare
procent
Debt
inizia ad imparare
dług
Face
inizia ad imparare
stanąć w obliczu
Warranty
inizia ad imparare
gwarancja
Overpayment
inizia ad imparare
nadpłata
Indemnity
inizia ad imparare
zabezpieczenie, odszkodowanie
Investment
inizia ad imparare
inwestycja
Interest rate
inizia ad imparare
stopa procentowa
Get into debt
inizia ad imparare
zadłużać się
Administration
inizia ad imparare
administracja, zarządzanie
Share issue
inizia ad imparare
emisja akcji
Rather
inizia ad imparare
raczej
Take out
inizia ad imparare
wchodzić z, wykupić
Loan
inizia ad imparare
pożyczka, pożyczać
Stock
inizia ad imparare
akcje
Amount due
inizia ad imparare
należność pieniężna
Principal
inizia ad imparare
główny, dyrektor, kwota zadłużenia
Subsidy
inizia ad imparare
dotacja
Type of loan
inizia ad imparare
rodzaj pożyczki
Purchase of property
inizia ad imparare
nabyć nieruchomość
Overdraft debet
inizia ad imparare
debet
Mortgage
inizia ad imparare
hipoteka, zastawiać
Default
inizia ad imparare
nieuregulowanie płatności
Mean
inizia ad imparare
środek, oznaczać
Miss
inizia ad imparare
nie trafiać
Budget
inizia ad imparare
budżet
Collateral
inizia ad imparare
zabezpieczenie
Start-up
inizia ad imparare
wczesny etap
Working capital
inizia ad imparare
kapitał obrotowy
Being
inizia ad imparare
istota
Be in credit
inizia ad imparare
być na plusie
Grant
inizia ad imparare
spełniać, przyznawać
Downpayment
inizia ad imparare
wpłata, depozyt
Amount
inizia ad imparare
ilość, odnosić się
Repaid
inizia ad imparare
spłacony
Owe
inizia ad imparare
być dłużnym
Creditor
inizia ad imparare
kredytor
Debtor
inizia ad imparare
dłużnik
Payment
inizia ad imparare
płatność
Profit
inizia ad imparare
zysk, dochód
Part of
inizia ad imparare
część
Shareholder
inizia ad imparare
akcjonariusz, udziałowiec
Liability
inizia ad imparare
odpowiedzialność
Total amounts of money
inizia ad imparare
całkowita ilość pieniędzy
Overdraft
inizia ad imparare
w rachunku bieżącym
Amount of
inizia ad imparare
ilość
Go into
inizia ad imparare
wchodzić do, wyszczególniać
Liquidation
inizia ad imparare
kilwidacja
Operating
inizia ad imparare
obsługiwanie, operujący
Difficulty
inizia ad imparare
trudność
Deposit
inizia ad imparare
depozyt
Security for
inizia ad imparare
zabezpieczene
Form of assets
inizia ad imparare
forma aktywów
Unpaid
inizia ad imparare
nieodpłatny, dobrowolny
Leasing machinery
inizia ad imparare
wynajem maszynerii
Vehicle
inizia ad imparare
pojazd, środek, narzędzie
Financial
inizia ad imparare
finansowy
Sense
inizia ad imparare
zmysł, wyczucie
Control
inizia ad imparare
władza
Declare
inizia ad imparare
ogłaszać, zmuszać
Useful
inizia ad imparare
użyteczny, pożyteczny
Tool
inizia ad imparare
narzędzie
Supplier
inizia ad imparare
dostawca
Practice
inizia ad imparare
ćwiczyć
Term
inizia ad imparare
termin, zasady
Maximize
inizia ad imparare
zwiększać
Mention
inizia ad imparare
wspominać
Advantage
inizia ad imparare
zaleta, przewaga
Private markets
inizia ad imparare
rynki prywatne
Public markets
inizia ad imparare
rynki publiczne
Borrowing money
inizia ad imparare
pożyczający pieniądze
Business angels
inizia ad imparare
aniołowie biznesu
Bank finance
inizia ad imparare
finanse bankowe
Fundraising
inizia ad imparare
zbieranie funduszy
Venture capital founds
inizia ad imparare
zakład kapitału podwyższonego ryzyka
Ability
inizia ad imparare
zdolność, możliwość
Pitch
inizia ad imparare
kierować, prezentacja sprzedaży
Backer
inizia ad imparare
sponsor
Funding
inizia ad imparare
fundusze, fundowanie
Sudden
inizia ad imparare
nagły, niespodziewany
Unexpected
inizia ad imparare
nieoczekiwany
Allow
inizia ad imparare
pozwalać
Failure
inizia ad imparare
niepowodzenia, bankructwo
Several
inizia ad imparare
kilka
Possibility
inizia ad imparare
możliwość
Instead
inizia ad imparare
zamiast
To go to the distance
inizia ad imparare
dotrwać do końca
Lucky break
inizia ad imparare
łud szczęścia
To hedged one’s bets
inizia ad imparare
asekurować
Apply
inizia ad imparare
stosować
Keep once ears to the ground
inizia ad imparare
nastawiać uszu
Prepared
inizia ad imparare
przygotowany
Financial backing for
inizia ad imparare
poparcie finansowe
Bright
inizia ad imparare
ostry, jasny
Founder
inizia ad imparare
założyciel
Webside
inizia ad imparare
strona www
Relocate
inizia ad imparare
przenosić się, przeprowadzać
Pleasant
inizia ad imparare
przyjemny
Might
inizia ad imparare
może
Pitch to
inizia ad imparare
przekonać, wyperswadować
Avail
inizia ad imparare
pożytek, korzyść, wykorzystać
Look into sth
inizia ad imparare
sprawdzać coś
Provide
inizia ad imparare
zapewniać, dostarczać
Individual
inizia ad imparare
indywidualny, własny
early-stage
inizia ad imparare
wczesny etap
turn down
inizia ad imparare
odrzucić
submit
inizia ad imparare
wyślij, składać, przedstawiać
settle
inizia ad imparare
regulować rachunki
roughly
inizia ad imparare
około, silnie
hone
inizia ad imparare
zaostrzyć, poprawiać
technique
inizia ad imparare
technika
deliver
inizia ad imparare
doręczać, spełniać, odbierać
adviser
inizia ad imparare
doradca
back
inizia ad imparare
wycofać, popierać
networking
inizia ad imparare
nawiązywanie kontaktów
find out
inizia ad imparare
dowiadywać się
couple
inizia ad imparare
para, kilka
across
inizia ad imparare
przez, na przeciwko
among
inizia ad imparare
wśród
individual
inizia ad imparare
indywidualny
combined
inizia ad imparare
wspólny
disparate
inizia ad imparare
różny, inny
interest
inizia ad imparare
oprocentowanie
creditor
inizia ad imparare
wierzyciel
registration
inizia ad imparare
akt, zapisy
mortgage
inizia ad imparare
hipoteka
rate
inizia ad imparare
rata
venture
inizia ad imparare
spółka
suspicious of
inizia ad imparare
podejrzliwy
lack
inizia ad imparare
brak
transparency
inizia ad imparare
przejrzystość, jasność
influence over
inizia ad imparare
wpływ
fierce
inizia ad imparare
zacięty
involved in
inizia ad imparare
związany
deal
inizia ad imparare
umowa, okazja
argue
inizia ad imparare
twierdzący, że
intimidate
inizia ad imparare
zastraszać
complexity
inizia ad imparare
złożone
protest about
inizia ad imparare
protestować
enter into
inizia ad imparare
wkraczać w
dispone of
inizia ad imparare
ułożyć
scheduled for
inizia ad imparare
zaplanować na
reach on
inizia ad imparare
dojść do porozumienia
comment on
inizia ad imparare
skomentować
potential for/of
inizia ad imparare
możliwość
reduction in
inizia ad imparare
redukcja
aim at
inizia ad imparare
dążyć do
import with
inizia ad imparare
import z
benefit from sth
inizia ad imparare
korzystać z czegoś
cut in
inizia ad imparare
przerywać
trade
inizia ad imparare
handel, wymieniać
refuse
inizia ad imparare
odmawiać
comply on
inizia ad imparare
dostosować się, przestrzegać
certainly
inizia ad imparare
z pewnością
rationalization
inizia ad imparare
racjonalizacja
carmaker
inizia ad imparare
producent samochodów
considening
inizia ad imparare
biorąc pod uwagę, sądząc
permanent
inizia ad imparare
stały, permanentny
proposal
inizia ad imparare
pisemna propozycja
follow
inizia ad imparare
śledzić
spate
inizia ad imparare
seria
discount
inizia ad imparare
odliczać
introduction
inizia ad imparare
przedstawienie, wprowadzenie
fleet
inizia ad imparare
sznur, flota
almost
inizia ad imparare
prawie
pricing
inizia ad imparare
ustalanie ceny
pricing policy
inizia ad imparare
polityka cenowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.