State and cos tam

 0    109 schede    poldonp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
commerce
inizia ad imparare
handel
Deputy Prime Minister
inizia ad imparare
wicepremier
High Court
inizia ad imparare
Sąd Najwyższy
House of Commons
inizia ad imparare
Izba Gmin
Labour Party
inizia ad imparare
Partia Pracy
Liberal Democrats
inizia ad imparare
Liberalni Demokraci
Lord Chancellor
inizia ad imparare
Lord Kanclerz
Member of Parliament
inizia ad imparare
członek parlamentu, parlamentarzysta
Secretary of State
inizia ad imparare
sekretarz stanu
come (into power)
inizia ad imparare
dojść (do wladzy)
cut (taxes)
inizia ad imparare
ciąć (podatki)
give (a speech)
inizia ad imparare
wygłosić (przemówienie)
outline (a plan)
inizia ad imparare
nakreślić (plan)
pass (a law)
inizia ad imparare
uchwalić (ustawę)
run (for a position)
inizia ad imparare
ubiegać się (o stanowisko)
vote (for sb)
inizia ad imparare
głosować (na kogoś)
win (an election)
inizia ad imparare
wygrać (wybory)
be on the wrong/right side of the law
inizia ad imparare
być na bakier/ w zgodzie z prawem
in the eyes of the law
inizia ad imparare
wobec prawa
take the law into one's own hands
inizia ad imparare
wziąć prawo w swoje ręce
the long arm of the law
inizia ad imparare
długie ramię sprawiedliwości
accused
inizia ad imparare
oskarżony
arsonist
inizia ad imparare
podpalacz
burglar
inizia ad imparare
włamywacz
car thief
inizia ad imparare
złodziej samochodów
community service
inizia ad imparare
prace społeczne
crime scene
inizia ad imparare
miejsce zbrodni
death penalty
inizia ad imparare
kara śmierci
innocent
inizia ad imparare
niewinny
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
kidnapper
inizia ad imparare
porywacz
mugger
inizia ad imparare
bandyta
offence
inizia ad imparare
przestępstwo
probation
inizia ad imparare
nadzór kuratorski
trial
inizia ad imparare
proces
vandal
inizia ad imparare
wandal
verdict
inizia ad imparare
werdykt
warning
inizia ad imparare
ostrzeżenie
witness
inizia ad imparare
świadek
abduct
inizia ad imparare
uprowadzić
investigate
inizia ad imparare
prowadzić dochodzenie
sentence
inizia ad imparare
wyrok
steal
inizia ad imparare
kraść
break into (a building)
inizia ad imparare
włamać się (do budynku)
break the law
inizia ad imparare
złamać prawo
find (sb) guilty (of)
inizia ad imparare
uznać (kogoś) winnym (czegoś)
press charges
inizia ad imparare
oskarżyć kogoś o coś
put on probation/trial =
inizia ad imparare
wyznaczyć komuś kuratora / postawić kogoś przed sądem
send to prison
inizia ad imparare
wysłać do więzienia
set fire to
inizia ad imparare
podłożyć ogień
animal rights
inizia ad imparare
prawa zwierząt
campaign
inizia ad imparare
kampania
children's rights
inizia ad imparare
prawa dzieci
discrimination
inizia ad imparare
dyskryminacja
environmental protection
inizia ad imparare
ochrona środowiska
ethnic diversity
inizia ad imparare
różnorodność etniczna
human rights
inizia ad imparare
prawa człowieka
legal system
inizia ad imparare
system prawny
poverty
inizia ad imparare
ubóstwo
racial equality
inizia ad imparare
równość rasowa
terrorism
inizia ad imparare
terroryzm
detonate (a bomb)
inizia ad imparare
zdetonować (bombę)
prohibit
inizia ad imparare
zabronić
raise (awareness)
inizia ad imparare
podnieść (świadomość)
conflict
inizia ad imparare
konflikt
diplomat
inizia ad imparare
dyplomata
dispute
inizia ad imparare
spór
rally
inizia ad imparare
wiec
rioters
inizia ad imparare
uczestnicy zamieszek
hold (a demonstration)
inizia ad imparare
organizować (demonstrację)
reach (an agreement)
inizia ad imparare
osiągnąć (porozumienie)
resolve (a conflict)
inizia ad imparare
rozwiązać (konflikt)
sign (a petition)
inizia ad imparare
podpisać (petycję)
take (action)
inizia ad imparare
podjąć (działania)
bring an end (to sth)
inizia ad imparare
zakończyć
EU (European Union)
inizia ad imparare
UE (Unia Europejska)
IMF (International Monetary Fund)
inizia ad imparare
MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
IOC (International Olympic Committee)
inizia ad imparare
MKOI (Międzynarodowy Komitet Olimpijski)
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
inizia ad imparare
Pakt Północnoatlantycki
WHO (World Health Organisation)
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Zdrowia
WWF (World Wildlife Fund for Nature)
inizia ad imparare
Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturanego
Buddhists
inizia ad imparare
buddyści
Buddism
inizia ad imparare
buddyzm
Christianity
inizia ad imparare
chrześcijaństwo
Christians
inizia ad imparare
chrześcijanie
church
inizia ad imparare
kościół
gurdwara
inizia ad imparare
gurudwara (świątynia sikhijska)
Hinduism
inizia ad imparare
hinduizm
Hindus
inizia ad imparare
hinduiści
Islam
inizia ad imparare
islam
Jews
inizia ad imparare
żydzi
Judaism
inizia ad imparare
judaizm
mandir
inizia ad imparare
mandir (świątynia hinduistyczna)
mosque
inizia ad imparare
meczet
Muslims
inizia ad imparare
muzułmanie
Sikhism
inizia ad imparare
sikhizm
Sikhs
inizia ad imparare
sikhowie
stupa
inizia ad imparare
stupa (buddyjska budowla sakralna)
synagogue
inizia ad imparare
synagoga
business venture
inizia ad imparare
przedsięwzięcie biznesowe
cost of living
inizia ad imparare
koszt życia
family-run business
inizia ad imparare
interes rodzinny
income tax
inizia ad imparare
podatek dochodowy
international trade
inizia ad imparare
handel międzynarodowy
rate
inizia ad imparare
kurs
standard of living
inizia ad imparare
standard życia
unit of currency
inizia ad imparare
jednostka monetarna
worldwide problem
inizia ad imparare
ogólnoświatowy problem
trespass
inizia ad imparare
wtargnięcie, naruszenie własności

Devi essere accedere per pubblicare un commento.