ssaki leśne

 0    30 schede    daguska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kuna leśna
Kuna leśna ma żółty brzuch i brązowy nosek.
inizia ad imparare
pine martin
Pine martin has got yellow belly and brown nose.
wydra
Wydra zamieszkuje opuszczone żeremia bobrów lub ich nory w brzegach rzek i jezior.
inizia ad imparare
river otter
The otter inhabits abandoned beaver lodges or setts in river banks or lake shores.
borsuk
Nora borsuków może zajmować dwieście metrów kwadratowych.
inizia ad imparare
badger
Badger´s den may be even two hundred square meters large.
niedźwiedź
Niedźwiedzie uwielbiają miód.
inizia ad imparare
bear
Bear loves honey.
lis
Lis, jak widzicie, ma piękną rudą kitę.
inizia ad imparare
fox
Fox, as you see, has got a beautiful ginger tail.
dzik
Dziki pełnią w lesie rolę sanitarną. Są wszystkożerne.
inizia ad imparare
wild boar
Wild boar plays a sanitary role in the forest. It´s omnivorous.
łasica
Łasica z łatwością wchodzi do mysiej dziury.
inizia ad imparare
weasel
Weasel gets into mouse hole easely.
gronostaj
Gronostaj na zimę zmienia sierść na białą. Tylko pędzel na jego ogonie zostaje ciemny.
inizia ad imparare
ermine
Ermine changes its coat for winter into white. Only the tip of its tail remains dark.
łoś
Łoś potrafi zanurkować na głębokość 17 metrów.
inizia ad imparare
elk
Elk can dive down to 17 meters.
ryś
Ryś to największy kot w Europie.
inizia ad imparare
lynx
Lynx is the largest European cat.
żubr
Żubr jest największym ssakiem żyjącym w Europie.
inizia ad imparare
European bison
The European bison is the largest mammal living in Europe.
jeleń
Samce jelenia osiągają wagę 150-170 kilogramów i są wyraźnie większe niż samice ważące około 110-120 kilogramów.
inizia ad imparare
red deer
Males of red deer reach the weight of 150-170 kilograms and are evidently larger than females, which weihg ca. 110-120 kg.
sarna
Sarna zamieszkuje lasy, łąki i pola, nawet te intensywnie wykorzystywane rolniczo.
inizia ad imparare
roe deer
Roe deer live in forests and on meadows and fields, even those fields intensively managed.
wilk
Wilki żyją w grupach rodzinnych zwanych watahami.
inizia ad imparare
wolf
Wolves live in family groups called packs.
polowanie
Lis poluje na łąkach i polach skacząc na żerujące norniki lub rozkopując ich nory.
inizia ad imparare
preys
The fox preys in fields and meadows by jumping on feeding voles or by digging up their burrows.
jenot
Jenoty są monogamiczne, łączą się w trwałe pary.
inizia ad imparare
raccon dog
Raccon dogs are monogamous - they form long - lasting mating pairs, i.e. they mate for a lifetime.
nora
Jako nory rozrodcze wilki najczęściej wykorzystują nory borsucze lub lisie.
inizia ad imparare
burrow
Wolves usually use badgers' or foxes' burrows as breeding dens.
kuna domowa (kamionka)
Kamionka żyje przede wszystkim w górach oraz na terenach zamieszkałych przez człowieka: na pograniczach lasów i pól, w pobliżu zabudowań, czy w parkach miejskich.
inizia ad imparare
stone marten
The stone marten lives mainly in mountainous areas and in areas inhabited by man: along borderlines between forests and fields, near buildings or in urban parks.
znaczący, znaczny
Drogą lądową zdarza się wydrze pokonywać znaczne odległości między jeziorami lud odcinkami rzeki.
inizia ad imparare
considerable
The otter will sometimes cover considerable distances overland between lakes or river sections.
norka amerykańska
Norka amerykańska jest nieco większa od norki europejskiej.
inizia ad imparare
American mink
The American mink is a little bigger than the European mink.
tchórz
Tchórz zawsze stara się być dobrze ukryty. Dlatego nawet, gdy opuszcza kryjówkę, przemieszcza się wzdłuż zwalonych drzew lub pod osłoną krzewów i zarośli.
inizia ad imparare
polecat
The polecat always tries to be well hidden. Therefore, even when this animal leaves its hiding place, it moves along fallen trees or under the cover of bushes and thickets.
zając szarak
Zające żerują na młodych uprawach zbóż, łąkach i wśród dzikiej roślinności zielnej.
inizia ad imparare
brown hare
Brown hares feed in fields of young cereal crops, meadows and among wild herbaceous vegetation.
zając bielak
Większość bielaków zimą zmienia futro na całkowicie białe (jedynie końcówki uszu są czarne).
inizia ad imparare
mountain hare
The majority of mountain haves change their pelage in winter into completely white fur (only the tips of the ears are black).
nasiona
Podstawowym pokarmem wiewiórek są nasiona drzew i krzewów, w tym nasiona świerka, które wybiera z szyszek.
inizia ad imparare
seeds
Seeds of trees and shrubs are the staple diet of squirrels, including spruce seeds, which they take out from cones.
bóbr
Na zimę gromadzi zapasy pożywienia.
inizia ad imparare
European beaver
It gathers food reserves for winter.
piżmaki
Ich głównym zajęciem jest znoszenie pokarmu i robienie zapasów.
inizia ad imparare
muskrat
Their main occupation is food gathering and hoarding.
norka europejska
Norka europejska żywi się przede wszystkim żabami, małymi rybami, rakami, małżami, a także ptakami i drobnymi gryzoniami.
inizia ad imparare
European mink
The European mink feeds mainly on frogs, small fish, crayfish, bivalves, as well as birds and small rodents.
pokrywa śnieżna
Przy grubej pokrywie śnieżnej gronostaj potrafi poruszać się pod powierzchnią śniegu.
inizia ad imparare
snow cover
With a thick snow cover, stoat can move below the snow surface.
jeż
W chłodniejszym klimacie jeże zapadają w sen zimowy.
inizia ad imparare
hedgehog
In cooler climates, they hibernate.
ryjówka
Ryjówki rzadko pozostawiają tropy na powierzchni, ponieważ poruszają się zwykle w ściółce lub pod śniegiem.
inizia ad imparare
shrew
Shrews seldom leave tracks on the ground, as they ussually move in the litter or under the snow surface.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.