Słownik ISEL - A

 0    145 schede    RoniDB
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
inizia ad imparare
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
inizia ad imparare
above
Our office is above the hairdresser’s.
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
inizia ad imparare
abroad
Susan spent a year abroad.
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
inizia ad imparare
absence
A lot has happened in my absence.
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
inizia ad imparare
absent
Fred was absent from school.
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
inizia ad imparare
accept
I accept your offer.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
inizia ad imparare
access
Do you have access to the Internet?
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
inizia ad imparare
accident
He had an accident last week.
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
inizia ad imparare
according
Everything went according to plan.
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
inizia ad imparare
account
I’d like to open an account.
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
inizia ad imparare
accuse
She accused him of lying.
ból
Czuję ból w ramieniu.
inizia ad imparare
ache
I feel an ache in my arm.
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
inizia ad imparare
achieve
He’s achieved his objectives.
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
inizia ad imparare
across
I walked slowly across the street.
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
inizia ad imparare
act
We must act quickly.
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
inizia ad imparare
action
The movie has a lot of action.
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
inizia ad imparare
active
She’s a very active person.
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
inizia ad imparare
activity
The club offers many outdoor activities.
aktor
On jest znanym aktorem.
inizia ad imparare
actor
He’s a famous actor.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
inizia ad imparare
actress
She has always wanted to become an actress.
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
inizia ad imparare
actual
What are your actual reasons?
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
inizia ad imparare
actually
He didn’t actually say anything important.
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
inizia ad imparare
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
inizia ad imparare
add
Add some sugar to the cream.
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
inizia ad imparare
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
inizia ad imparare
additional
They will need additional help.
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
inizia ad imparare
adjective
What’s the order of adjectives?
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
inizia ad imparare
admire
He admires his French teacher.
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem
inizia ad imparare
admit
I admit I was wrong.
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
inizia ad imparare
adult
The film is for adults only.
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
inizia ad imparare
advance
There have been rapid advances in technology.
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
inizia ad imparare
advantage
What are the advantages of this method?
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
inizia ad imparare
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
inizia ad imparare
adverb
“Quickly” is an adverb.
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
inizia ad imparare
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
inizia ad imparare
advertisement
Their new advertisement was controversial.
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
inizia ad imparare
advice
Can you give me some advice?
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
inizia ad imparare
advise
He advised me to wait a couple of days.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
inizia ad imparare
affair
Don’t interfere with their affairs.
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
inizia ad imparare
affect
This problem affects a lot of people.
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
inizia ad imparare
afford
We can’t afford a new car.
be afraid of something – bać się czegoś
On boi się ciemności.
inizia ad imparare
afraid
He’s afraid of the dark.
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
inizia ad imparare
after
We are leaving after breakfast.
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
inizia ad imparare
afternoon
See you in the afternoon.
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
inizia ad imparare
again
I’d like to see you again.
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
inizia ad imparare
against
We’re against animal testing.
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
inizia ad imparare
age
They are the same age.
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
inizia ad imparare
agency
She works in an advertising agency.
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
inizia ad imparare
agent
He is an agent for insurance company.
2 years ago – 2 lata temu
Jak dawno temu zmarł?
inizia ad imparare
ago
How long ago did he die?
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
inizia ad imparare
agree
Did she agree to go with them?
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
inizia ad imparare
agreement
We’ve finally reached an agreement.
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
inizia ad imparare
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
inizia ad imparare
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
inizia ad imparare
aim
I went to England with the aim of improving my English.
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
inizia ad imparare
air
I’m going outside for some fresh air.
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
inizia ad imparare
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
inizia ad imparare
airport
They met me at the airport.
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
inizia ad imparare
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
inizia ad imparare
alike
They are very much alike.
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
inizia ad imparare
alive
The miners are still alive.
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
inizia ad imparare
all
That’s all she said.
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
inizia ad imparare
allow
Do your parents allow you to go out alone?
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
inizia ad imparare
almost
I’ve almost finished this book.
sam
Zostaw mnie samego!
inizia ad imparare
alone
Leave me alone!
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
inizia ad imparare
along
Every evening I walked along the beach.
już
Ona już wyszła.
inizia ad imparare
already
She’s already left.
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
inizia ad imparare
also
I also speak a little Spanish.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
inizia ad imparare
although
My daughter went to school although she was ill.
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
inizia ad imparare
always
Peter is always late.
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
inizia ad imparare
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
inizia ad imparare
ambulance
Call an ambulance!
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
inizia ad imparare
among
There are three children among the passengers.
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
inizia ad imparare
amount
It will cost a huge amount of money.
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
inizia ad imparare
amuse
His joke amused everybody.
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
inizia ad imparare
angle
In a square all angles are right angles.
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
inizia ad imparare
angry
Michelle is angry with me.
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
inizia ad imparare
announce
They announced they were going to get married.
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
inizia ad imparare
annoy
Things like these always annoy me.
inny
On szuka innej pracy.
inizia ad imparare
another
He’s looking for another job.
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
inizia ad imparare
answer
There’s no easy answer to this question.
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
inizia ad imparare
anxious
She was very anxious about her future.
jakiś
Masz jakieś pytania?
inizia ad imparare
any
Do you have any questions?
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
inizia ad imparare
anybody
Is anybody here?
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
inizia ad imparare
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
inizia ad imparare
anyone
Is anyone listening to me?
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
inizia ad imparare
anything
Can I do anything for you?
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
inizia ad imparare
anyway
Anyway, that’s what she told me.
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
inizia ad imparare
anywhere
Have you seen John anywhere?
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
inizia ad imparare
apart
You can never see them apart.
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
inizia ad imparare
apartment
I want to live in a spacious apartment.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
inizia ad imparare
apologise
She apologised for being late.
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
inizia ad imparare
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
inizia ad imparare
appearance
She was shocked by his appearance.
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
inizia ad imparare
apple
Don’t eat unripe apples.
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
inizia ad imparare
application
He has sent off a lot of job applications.
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
inizia ad imparare
apply
I applied for an American visa.
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
inizia ad imparare
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
inizia ad imparare
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
inizia ad imparare
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
inizia ad imparare
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
inizia ad imparare
April
They divorced in April.
you are – ty jesteś, wy jesteście; we are – my jesteśmy; they are – oni/one/to są
Skąd jesteś?
inizia ad imparare
are
Where are you from?
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
inizia ad imparare
area
What’s the area of Poland?
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
inizia ad imparare
argue
They are always arguing.
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
inizia ad imparare
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
inizia ad imparare
arise
The problem arose from a lack of communication.
ramię
Wziął ją w ramiona.
inizia ad imparare
arm
He put his arms around her shoulders.
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
inizia ad imparare
arms
Arms trade is forbidden in this country.
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
inizia ad imparare
army
He joined the army at the age of 20.
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
inizia ad imparare
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
inizia ad imparare
arrange
They can arrange it for a small charge.
porozumienie, umowa; arrangements – przygotowania
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
inizia ad imparare
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
inizia ad imparare
arrest
The police arrested the gang boss.
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
inizia ad imparare
arrival
The arrival of the plane was delayed.
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
inizia ad imparare
arrive
Many guests arrived at the wedding.
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
inizia ad imparare
art
I don’t understand modern art.
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
inizia ad imparare
article
Have you read this article?
sztuczny
To sztuczne jezioro.
inizia ad imparare
artificial
It’s an artificial lake.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
inizia ad imparare
as
She lived in the country as a child.
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
inizia ad imparare
ashamed
You should be ashamed of yourself!
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
inizia ad imparare
ask
I’d like to ask you something.
we śnie; be asleep – spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
inizia ad imparare
asleep
When I get back from work, she is already asleep.
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
inizia ad imparare
association
All members of the association arrived at the meeting.
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
inizia ad imparare
assume
I assume you’re coming too.
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
inizia ad imparare
at
Megan told us this story at dinner.
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
inizia ad imparare
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
inizia ad imparare
attack
He was attacked by a gang of youths.
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
inizia ad imparare
attempt
Her last attempt was successful.
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
inizia ad imparare
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
inizia ad imparare
attention
May I have your attention please?
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
inizia ad imparare
attract
This resort attracts a lot of tourists.
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
inizia ad imparare
attractive
She is the most attractive girl in my class.
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
inizia ad imparare
audience
The audience started clapping.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
inizia ad imparare
August
They want to go on holiday in August.
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
inizia ad imparare
aunt
My aunt is a very rich woman.
autor
Kto jest autorem tej książki?
inizia ad imparare
author
Who is the author of this book?
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
inizia ad imparare
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
inizia ad imparare
available
The information is available for free on the Internet.
średnia
To jest średnia cena.
inizia ad imparare
average
That’s the average price.
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
inizia ad imparare
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
inizia ad imparare
awake
Babies often awake several times at night.
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
inizia ad imparare
award
His film won an award.
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
inizia ad imparare
aware
I wasn’t aware of the danger.
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
inizia ad imparare
away
Stay away from me!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.