SHOSTAK - UNIT 1 (:/)

 0    149 schede    juliapla
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pod przykrywką przyjaźni
inizia ad imparare
in the guise of friendship
obojętny, nieczuły przyjaciel
inizia ad imparare
the stolid friend
postradać zmysły
inizia ad imparare
be bereft of senses
poszerzyć wiedzę
inizia ad imparare
to augment the knowledge
podstępne próby
inizia ad imparare
insiduous attempts
podkopać zaufanie, wiarę
inizia ad imparare
to undermine the confidence, faith
zdolny leń
inizia ad imparare
ambidextrous loafer,
obibok
inizia ad imparare
idler
niezobowiązujące zeproszenie
inizia ad imparare
a tentative invitation
rozległy wąwóz
inizia ad imparare
a gaping ravine
rozległa rana
inizia ad imparare
a gaping wound
niedbały wygląd
inizia ad imparare
unkepmt appearance
elastyczny pogląd na zycie
inizia ad imparare
a pliable outlook on life
drwiny, docinki bezmyślnego tłumu
inizia ad imparare
the gibes of the unthinking mob
umniejszona wartość czegoś
inizia ad imparare
adulterated
powtarzać słowo w słowo
inizia ad imparare
to repeat verbatim
przedstawić wszystkie fakty
inizia ad imparare
to deploy all the facts
przeciwstawić argumenty
inizia ad imparare
to buttress arguments
wszystkie nadzieje przygasły
inizia ad imparare
all hope has faded
przygaszony entuzjazm
inizia ad imparare
waned enthusiasm
wykazać trochę więcej męstwa w walce z żywiołami
inizia ad imparare
to show a little more fortitude with facing the elements
bogate szaty
inizia ad imparare
opulent robes
rozdziawić gębę ze zdumienia
inizia ad imparare
gape in amazement
atakujący
inizia ad imparare
stricker
zdradziecki spisek, strategia
inizia ad imparare
an insidouous plot, stategy
objekt drwin
inizia ad imparare
the object of gibes
obsztorcować kogoś
inizia ad imparare
to gibe at sb
u schyłku życia
inizia ad imparare
in the twighlight of her life
nie dać po sobie poznać
inizia ad imparare
give no intimation of...
wprawny kierowca
inizia ad imparare
adroit driver
polubowny, peaceable, friendly
inizia ad imparare
amicable settlement of the dispute
niechętny do żmudnych ćwiczeń
inizia ad imparare
averse to strenuous exercise
walczące strony, wojowniczy zaczepna odpowiedź
inizia ad imparare
belligerent nations belligerent answer
życzliwa osoba, życzliwy stosunek dobroduszny
inizia ad imparare
benevolent person, ATTITUDE opp. MANEVOLENT PERSON
pobieżne przejrzenie dokumentów
inizia ad imparare
cursory glance at the document
dwulicowość, obłuda
inizia ad imparare
duplicity
wychwalać heroiczne czyny
inizia ad imparare
extol her heroic deeds
opracować wykonalny plan działania
inizia ad imparare
to develop a feasible plan of action
grymas bólu, wykrzywiać się
inizia ad imparare
a grimace of pain, to grimace
holokaust
inizia ad imparare
holocaust
nieprzepuszczalny, nieczuły, uodporniony, odporny na wilgoć
inizia ad imparare
impervious
dać nowy bodzieć, rozpęd
inizia ad imparare
to give a new impetus
w niebezpieczeństwie zagrożony
inizia ad imparare
in jeopardy, endangered
skrupulatny, perfekcyjna pani domu
inizia ad imparare
a meticulous housekeeper, housewife
dziwne poczucie nostalgii
inizia ad imparare
a vague feeling of nostalgia
kwintesencja wiedzy
inizia ad imparare
the quintessence of knowledge
stoczyć się do poziomu barbarzyństwa
inizia ad imparare
retrogress into barbarism opp. progress
uważnie prześledzić dokumenty
inizia ad imparare
to scrutinise the documents
filiżanka letniej herbaty
inizia ad imparare
a cup of tepid tea, lukewarm, tepidus
być wypełnionym nostalgią
inizia ad imparare
to be filled with nostalgia
przebadać dzieło sztuki
inizia ad imparare
to scrutinise a painting
spaść do poziomu miernoty
inizia ad imparare
to retrogress into mediocrity
rzucić podejrzenie
inizia ad imparare
cast/throw suspicion on
wychwalać cnoty
inizia ad imparare
to extol the virtues
nie cierpieć ciężkiej pracy/nauki
inizia ad imparare
be averse to hard work/study
uosobienie rycerskości
inizia ad imparare
the quintessence of chivalry
skrupulatny, sumienny pracownik
inizia ad imparare
a scrupulous worker
strona walcząca w wojnie
inizia ad imparare
a belligerent in wars
mała strużka letniej wody
inizia ad imparare
the feeble stream of tepid water
możliwa gra
inizia ad imparare
feasible play
wymowny grymas
inizia ad imparare
an eloquent grimace
dobre/złe intencje
inizia ad imparare
benevolent/manevolent intentions
świeży zatrzyk energii
inizia ad imparare
a fresh impetus
przyjazne, pokojowe stosunki
inizia ad imparare
amicable relations
pobieżne przejrzenie
inizia ad imparare
a cursory examination
nieprzepuszczalny dla wody
inizia ad imparare
impervious to water
dar wymowy
inizia ad imparare
the quintessence of eloquence
możliwe, wykonalne
inizia ad imparare
feasible
nawiedzać prześladować myślących ludzi
inizia ad imparare
to haunt thoughtful people
prawie dorównywać
inizia ad imparare
almost a match
wzniosłe sentymenty
inizia ad imparare
lofty sentiments
budujący, wzniosły,
inizia ad imparare
lofty, elevated, ablifting
wychwalanie osiągnięć
inizia ad imparare
extolling achievements
wrogi stosunek
inizia ad imparare
belligerent attitude
słabe, nijakie, średnie... na dwa razy;) (o zainteresowaniu)
inizia ad imparare
tepid
odporny, nieczuły na coś
inizia ad imparare
impervious to
wydać osąd na
inizia ad imparare
pass judgement on
pobieżne czytanie
inizia ad imparare
cursory reading
uśmiechnąć się do nas życzliwie:)
inizia ad imparare
to smile on us benevolently
godny przeciwnik
inizia ad imparare
a worthy adversary
zrażać, wyobcowywać, odstraszać
inizia ad imparare
alienate
zręczna podróbka
inizia ad imparare
clever artifice
podstęp, sztuczka
inizia ad imparare
artifice
tchórzliwa osoba, tchórzliwe poglądy
inizia ad imparare
craven person, policies
sztuka kulinarna
inizia ad imparare
culinary art
usunąć 2 paragrafy
inizia ad imparare
to delete 2 paragraphs
usunąć z ludzkiej pamięci
inizia ad imparare
to expunge from human memory
wymarcie dinozaurów
inizia ad imparare
the demise of dinosaurs
śmierć (formalnie)
inizia ad imparare
demise
być w siódmym niebie, nieposiadać się z radości
inizia ad imparare
exhilarate, be exhilarated
pozostawione ugorem
inizia ad imparare
to be left fallow
nękać
inizia ad imparare
to harass
molestowanie seksualne
inizia ad imparare
sexual harassment
niesprzyjająca, surowa pogoda
inizia ad imparare
inclement weather, winter
sprzyjająca pogoda
inizia ad imparare
clement weather
rozmyślać, dumać
inizia ad imparare
muse, ponder on/about
nieistotny problem
inizia ad imparare
negligible problem
podtrzymywać, zachowywać zwyczale
inizia ad imparare
perpetuate of the customs
stanowić przykład, precedens
inizia ad imparare
to set a precedent, to serve as a precedent
karna ekspedycja
inizia ad imparare
a punitive expedition
rzut karny
inizia ad imparare
penalty kick
wynagrodzenie, zadośćuczynienie, wynagrodzić, zadośćuczynić
inizia ad imparare
redress, to redress
pobyt w Paryżu
inizia ad imparare
sojourn in Paris
wyszukane maniery
inizia ad imparare
urbane manners
używać środki karne
inizia ad imparare
to use punitive measures
wyszukany, uprzejmy sposób bycia
inizia ad imparare
urbane manner
kulinarne zdolności
inizia ad imparare
a culinary skill
ponieść drobne szkody
inizia ad imparare
to suffer a negligible damage
związany, działający pod opieką
inizia ad imparare
affiliated
upewnić się, potwierdzić fakty
inizia ad imparare
to ascertain facts
poczucie, że coś się posiągnęło
inizia ad imparare
the sense of attainment
przekazać majątek
inizia ad imparare
to bequeath a fortune
logiczny, spójny, przekonywujący
inizia ad imparare
cogent
stłoczyć, zebrać się w holu
inizia ad imparare
converge on the hall
rozproszyć tłum
inizia ad imparare
to disperse the crowd
darzyć wielkim szacunkiem kogoś
inizia ad imparare
to hold someone in high esteem
cenić, szanować
inizia ad imparare
esteem
usunąć z pamięci ludzkiej, zmieść z powierzchni ziemi
inizia ad imparare
to expunge, Hiroshima was expunged, obliterated, effaced
ograniczona liczba możliwości
inizia ad imparare
a finite number of possibilities
forteca nie do zdobycia
inizia ad imparare
invulnerable fortress
niepodatny na krytykę
inizia ad imparare
invulnerable to criticism
złośliwe kłamstwo
inizia ad imparare
malevolent lie
niezbyt sumienny, beztroski
inizia ad imparare
nonchalant
być wszechwiedzącym
inizia ad imparare
to be omniscient
panaceum na wszystkie problemy
inizia ad imparare
a panaceum/panacea for all problems
opisywać ze detalami
inizia ad imparare
describe with scrupulous accuracy
złodziej skradał się/chyłkiem/ukradkiem
inizia ad imparare
a burglar skulked in an alley
obrać postawę wyższości
inizia ad imparare
to take a supercillous attitude
tajemniczy, niedający się wytłumaczyć
inizia ad imparare
uncanny
przedziwny zbieg okoliczności
inizia ad imparare
an uncanny coincidence
drobny występek
inizia ad imparare
a venial judge
przekupny sędzia
inizia ad imparare
venial judge
jałowy okres
inizia ad imparare
fallow period
działanie karne
inizia ad imparare
punitive action
tchórzliwa rada
inizia ad imparare
craven advice
zastanowić się, dumać
inizia ad imparare
muse on
osobliwy urok
inizia ad imparare
urbane charm
niełaskawy, bezlitosny sędzia
inizia ad imparare
inclement judge
zmusić do posłuszeństwa
inizia ad imparare
to coerce to obedience
usunąć z listy
inizia ad imparare
delete from the list
podtrzymywać niesprawiedliwiość
inizia ad imparare
to perpetuate an injustice
zręczne sztuczki
inizia ad imparare
clever artifices
nie posiadać się z radości ze zwycięstwa
inizia ad imparare
be exhilirated by the victory
zmuszać do wagarowanie
inizia ad imparare
to coerce into cutting class
zadośćuczynić krzywdzie
inizia ad imparare
to redress a wrong
zniknięcie partii politycznej
inizia ad imparare
the demise of a political party
przebywać krótko
inizia ad imparare
sojourn
kulinarne arcydzieło
inizia ad imparare
a culinary mastepiece
nieznaczny, niezauważalny postęp
inizia ad imparare
a negligible progress

Devi essere accedere per pubblicare un commento.