Sentences 5.0

 0    54 schede    milkenshaken
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Lotniska mogą być stresującymi i dezorientującymi miejscami.
inizia ad imparare
Airports can be stressful and confusing places.
Robot reaguje, podając ogólne informacje.
inizia ad imparare
The robot responds by giving general information.
Technologia przyszłości będzie o wiele bardziej zaawansowana niż teraz.
inizia ad imparare
Future technology will be much more advanced than it's now.
Naukowcy próbują zrobić roboty zdolne do niezależnej myśli.
inizia ad imparare
Scientists are trying to make robots capable of independent thought.
Tom chciałby ulepszyć swój komputer, ponieważ nie chce odtwarzać najnowszego programu.
inizia ad imparare
Tom wants to upgrade his computer, because it won't run the latest software...
Wpisz nazwę do wyszukiwarki, żeby znaleźć stronę.
inizia ad imparare
Type the name in search engine to find the site.
Wielu młodych ludzi obecnie jest członkami portali społecznościowych.
inizia ad imparare
Lots of young people these days are members of social networks.
Jeżeli nie podłączysz telewizora, nie będzie działał.
inizia ad imparare
If you don't plug in the TV, it won't work.
Kiedy jest bardzo gorąco, włączam klimatyzację.
inizia ad imparare
When it's very hot, I turn on the air conditioning.
Ścisz głos w radiu, próbuję pracować.
inizia ad imparare
Turn down the volume in the radio, I'm trying to work.
W dzisiejszych czasach możemy korzystać z różnych robotów.
inizia ad imparare
Nowadays, we can use different kinds of robots.
Według niektórych naukowców, roboty będą mogły wkrótce porozumiewać się z nami.
inizia ad imparare
According to some scientists, robots will soon be able to communicate with us.
Mój brat potrafi często być niedojrzały.
inizia ad imparare
My brother can often be immature.
Poczekam, dopóki nie skończysz pracy domowej.
inizia ad imparare
I'll wait until you finish your hmw.
Jak tylko wróci Tom, zagramy w moją nową grę.
inizia ad imparare
As soon as Tom comes back, we'll play my new game.
On skończy czytać tą książkę zanim mi ją pożyczy.
inizia ad imparare
He will finish reading that book before he lends it to me.
Gdybyśmy mieli więcej czasu, pojechalibyśmy na wycieczkę.
inizia ad imparare
If we had more time, we would go on a trip.
Kiedy gotujesz wodę, ona wyparowuje.
inizia ad imparare
When you boil water, it evaporates.
Na twoim miejscu, kupiłbym najnowszy model telefonu.
inizia ad imparare
If I were you, I'd buy the latest model of the phone.
Jeśli będzie padało wieczorem, nie będziemy mogli pójść na spacer.
inizia ad imparare
If it rains this evening, we can't go for a walk.
Szkoda, że nie mam telefonu.
inizia ad imparare
It's a pity, I haven't got a phone.
Gdybym tylko wziął ze sobą telefon.
inizia ad imparare
If only I had taken my phone with me.
Chciałbym, żeby przestało padać.
inizia ad imparare
I wish it would stop raining.
Szkoda, że skasowałem swój profil w Internecie.
inizia ad imparare
It's a pity that I deleted my profile on the Internet.
Gdyby tylko ten laptop nie był zbyt drogi.
inizia ad imparare
If only this laptop weren't so expensive.
On tego nie zrobi, chyba że go o to poprosisz.
inizia ad imparare
He won't do this unless you ask him.
Gdybym znał jego numer telefonu, zadzwoniłbym do niego.
inizia ad imparare
If I knew his phone number, I would call him.
Używam telefonu komórkowego, żeby wysyłać wiadomości.
inizia ad imparare
I use a mobile phone to send messages.
Amerykańskie nastolatki wysyłają więcej wiadomości tekstowych do siebie niż kiedykolwiek.
inizia ad imparare
American teenagers send more text messages to each other than ever.
Telefon komórkowy może być przydatny w nagłych wypadkach.
inizia ad imparare
The mobile phone can be useful in emergencies...
Coraz więcej nastolatków pracuje ochotniczo w wolnym czasie.
inizia ad imparare
More and more teenagers do voluntary work in spare time...
Napięty grafik oznacza, że nie zawsze mamy czas porozmawiać.
inizia ad imparare
Busy schedule means that not always we've got a time to talk.
Amerykanie przyznają się do wysyłania wiadomości tekstowych, gdy prowadzą samochód.
inizia ad imparare
Americans admit to texting while driving
Telefony komórkowe mają niezliczone zalety, ale i wiele wad.
inizia ad imparare
Mobile phones have countless advantages, but also many disadvantages...
Mojego brata boli głowa, gdy patrzy na ekran komputera za długo.
inizia ad imparare
My brother gets headache when he looks at computer screen too long.
Jestem rozczarowany ekranem dotykowym.
inizia ad imparare
I'm disappointed that touchscreen.
Twoje zachowanie działa mi na nerwy.
inizia ad imparare
Your behavior gets on my nerves.
Jestem zdenerwowany niedojrzałym zachowaniem mojej siostry.
inizia ad imparare
I am nervous with my sister's immature behaviour.
Mój nowy telefon doprowadza mnie do szaleństwa.
inizia ad imparare
My new phone is driving me crazy.
Gdybyśmy mogli tylko kupić nowy komputer.
inizia ad imparare
If only we could buy a new computer.
Zapomniałem hasła i nie mogę zalogować się na moją pocztę.
inizia ad imparare
I have forgotten my password and I can't log in my email account.
Jeśli bateria jest słaba, powinieneś podładować swój telefon.
inizia ad imparare
If the battery is low, you should charge the battery.
Zamówię nowy komputer, kiedy mi zapłacą
inizia ad imparare
I will order a new computer, when they pay me.
Sztuka skończyła się do czasu, gdy dotarłem do teatru.
inizia ad imparare
The play had ended by the time I arrived at the theatre.
Spóźnimy się na samolot, o ile się nie pospieszymy.
inizia ad imparare
We'll be late for the plane, unless we hurry.
Możliwe, że pewnego dnia roboty będą opiekować się małymi dziećmi.
inizia ad imparare
It is possible that one day robots will care for little children.
Moja ulubiona wyszukiwarka jest łatwa w użyciu.
inizia ad imparare
My favorite search engine is easy to use.
Dobrze jest aktualizować oprogramowanie antywirusowe regularnie.
inizia ad imparare
It's good to update the antivirus software regularly.
Pożyczę ci telefon, jeśli obiecasz, że zadbasz o niego.
inizia ad imparare
I'll lend you my phone if you promise me to take care of it.
Maszyny mogą pomagać w opiece nad starszymi ludźmi.
inizia ad imparare
Machines can help with lookinf after elderly people.
Z nadejściem nowej technologii, roboty są zdolne do robienia niezwykłych rzeczy.
inizia ad imparare
With the a new technology is coming, robots are able to do incredible things.
Na koniec dnia zawsze wyłączam komputer.
inizia ad imparare
At the end of the day I always turn my comuputer off.
Gdybym wtedy nie zachorował, poszedłbym na wykład.
inizia ad imparare
If I hadn't fallen ill then I'd have gone to the lecture.
Evan jest zaangażowany w wiele pozaszkolnych zajęć.
inizia ad imparare
Evan is involved in a lot of extra classes.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.