Rozdział 2

 0    275 schede    cabajnatalia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
astronom
inizia ad imparare
astronomer
inżynier
inizia ad imparare
engineer
fizyk
inizia ad imparare
physicist
biolog
inizia ad imparare
biologist
matematyk
inizia ad imparare
mathematician
statek
inizia ad imparare
ship
nurek
inizia ad imparare
diver
kotwica
inizia ad imparare
anchor
żeglarz
inizia ad imparare
sailor
nawigacja
inizia ad imparare
navigation
mleczarz
inizia ad imparare
milkman
zatopiony
inizia ad imparare
sunken
szukać
inizia ad imparare
look for
patrzeć
inizia ad imparare
look at
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
make a discovery
dno morksie
inizia ad imparare
seabed
odkrywać
inizia ad imparare
discover
ekipa
inizia ad imparare
team
monety
inizia ad imparare
coins
udowodnić
inizia ad imparare
prove
rozglądać się
inizia ad imparare
look around
błyszczący
inizia ad imparare
shiny
podczas gdy
inizia ad imparare
while
kopać w ziemi
inizia ad imparare
dig dug dug
piasek
inizia ad imparare
sand
wydobyć, odratować przed zniszczeniem
inizia ad imparare
rescue
szkiełko
inizia ad imparare
slide
radioatywność
inizia ad imparare
radioactivity
bakteria
inizia ad imparare
bacteria
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
penicylina
inizia ad imparare
penicillin
infekcja
inizia ad imparare
infection
usunąć
inizia ad imparare
remove
badania
inizia ad imparare
research
laboratorium
inizia ad imparare
laboratory
wynik
inizia ad imparare
result
mieszaka
inizia ad imparare
mixture
pomyłka
inizia ad imparare
mistake
brudny
inizia ad imparare
dirty
brud
inizia ad imparare
dirt
próbować coś zrobić
inizia ad imparare
try to do sth
identyfikować
inizia ad imparare
identify
poszukiwać
inizia ad imparare
search
w końcu, rzeczywiście
inizia ad imparare
eventually
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
obliczyć
inizia ad imparare
calculate
średniowieczny
inizia ad imparare
medieval
jedyny sposób
inizia ad imparare
the only way
mierzyć
inizia ad imparare
measure
szerokość geograficzna
inizia ad imparare
latitude
dlatego
inizia ad imparare
that's way, therefore
bardzo ważny
inizia ad imparare
important, vital
wyścig
inizia ad imparare
race
źródło
inizia ad imparare
source
przeżyć, przetrwać
inizia ad imparare
survive
niewiele
inizia ad imparare
few
ceny
inizia ad imparare
voluable
w doskonałym stanie
inizia ad imparare
in perfect condition
dowiedzieć się
inizia ad imparare
find out
należeć
inizia ad imparare
belong
Dlaczego zabrałeś to do domu?
inizia ad imparare
Why did you take it home?
Kto to zabrał?
inizia ad imparare
Who took it?
Dlaczego oni byli na ty przyjęciu wczoraj?
inizia ad imparare
Why were the at this party yesterday?
Kto był na przyjęciu?
inizia ad imparare
Who was at the party?
Nie znalazł niczego.
inizia ad imparare
He didn't find anything.
Czy coś znalazłeś?
inizia ad imparare
Did you find anything?
Znalazł coś ciekawego.
inizia ad imparare
He find something interesting.
Nie znalazł nic.
inizia ad imparare
He found nothing.
brakować czegoś
inizia ad imparare
short of
stąd
inizia ad imparare
from there
podsłuchać przypadkiem
inizia ad imparare
overhear
Jak to zrobiłeś?
inizia ad imparare
How did you do that?
oryginalny stan
inizia ad imparare
original state
upał, gorąco
inizia ad imparare
heat
udane
inizia ad imparare
successfully
udany
inizia ad imparare
successful
bez sukcesu
inizia ad imparare
unsuccessfully
przemienić coś w coś
inizia ad imparare
transform sth into sth
substancja
inizia ad imparare
substance
elastyczny
inizia ad imparare
flexible
niesamowity
inizia ad imparare
amazing
piec (jako źródło ciepła)
inizia ad imparare
stove
badać
inizia ad imparare
examine
przez przypadek
inizia ad imparare
by accident
upuścić
inizia ad imparare
drop
powierzchnia
inizia ad imparare
surface
niewiarygodny
inizia ad imparare
incredible
niewiarygodnie
inizia ad imparare
incredibly
zauważyć
inizia ad imparare
notice
cechy charakterystyczne
inizia ad imparare
qualities
Jemu się nie powiodło.
inizia ad imparare
He was unsuccessful.
Jedz szybciej, lód ci się topi!
inizia ad imparare
Eat faster, your ice-cream is melting!
Był lodowato-zimny.
inizia ad imparare
The evening was freezing cold.
Dokonał zdumiewającego odkrycia.
inizia ad imparare
He made an amazing disrovery.
Spotkałam ją przypadkiem.
inizia ad imparare
I met her by accident.
Wczoraj widziałam poważny wypadek.
inizia ad imparare
I saw important accident yesterday.
Nie dotykaj tej powierzchni!
inizia ad imparare
Don't touch this surface!
łód szcześcia
inizia ad imparare
piece of luck
wynalazca
inizia ad imparare
inventor
pocić się
inizia ad imparare
perspire
żarówka
inizia ad imparare
light bulb
odnosić sukces
inizia ad imparare
succeed
Nie odniósł sukcesu.
inizia ad imparare
He didn't succeed.
stocznia
inizia ad imparare
shipyard
sposób, droga
inizia ad imparare
way
stabilny
inizia ad imparare
stabile
prowadzić doświadczenie
inizia ad imparare
do experiments
sprężyny
inizia ad imparare
springs
setki
inizia ad imparare
hundreds
spaść
inizia ad imparare
fell off
być zachwyconym
inizia ad imparare
be delighted
wkrótce
inizia ad imparare
soon
decydować
inizia ad imparare
decide
Co postanowiłeś?
inizia ad imparare
What did you decide?
obracać
inizia ad imparare
turn
zmienić coś w coś
inizia ad imparare
turn sth into sth
wymyślić coś
inizia ad imparare
come up with sth
publika
inizia ad imparare
the public
obecnie
inizia ad imparare
nawadays
Wyobraź sobie, że jesteś szczęśliwa.
inizia ad imparare
Imagine being happy.
pracować nad czymś
inizia ad imparare
work on sth
auka
inizia ad imparare
science
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
naukowy
inizia ad imparare
scientific
niespodziewany
inizia ad imparare
unexpected
szansa
inizia ad imparare
change
staromodny
inizia ad imparare
old-fashioned
inteligenty pomysł
inizia ad imparare
clever idea
alternatywa
inizia ad imparare
alternative
powrót
inizia ad imparare
return
pokrywać
inizia ad imparare
cover
pozwolić komuś coś
inizia ad imparare
allow sb to do sth
haczyk
inizia ad imparare
hook
z pomocą
inizia ad imparare
with the help of
stworzyć, rozwiąć
inizia ad imparare
develop
strona
inizia ad imparare
side
pętelki
inizia ad imparare
loops
zarządzać
inizia ad imparare
manage
zamek błyskawiczny
inizia ad imparare
zip fastener
Nie mogę doczekać się od Ciebie listu.
inizia ad imparare
I can wait to hear from you.
Mam nadzieję dostać od Ciebie list.
inizia ad imparare
I hope to hear from you soon.
dołączyć
inizia ad imparare
attach
na obozie
inizia ad imparare
at a camp
zbieg okoloczości
inizia ad imparare
coincidence
wpaść na kogoś przypadkiem
inizia ad imparare
bump into
woskowa figura
inizia ad imparare
wax figure
potem
inizia ad imparare
afterwards
nawet
inizia ad imparare
even
dozobaczenia w lecie
inizia ad imparare
see you in the summer
w pobliżu
inizia ad imparare
near
w drodze do
inizia ad imparare
on the way to
papież
inizia ad imparare
pope
jak tylko
inizia ad imparare
as soon as
otrzymać
inizia ad imparare
receive
właściwości
inizia ad imparare
properties
pole bitewne
inizia ad imparare
battlefield
umrzeć na coś
inizia ad imparare
die of
ogromne liczby ludzi
inizia ad imparare
huge numbers of people
Jaki on jest?
inizia ad imparare
What is he like?
skromny
inizia ad imparare
modest
bałagan
inizia ad imparare
mess
znaleźć coś przez przypadek
inizia ad imparare
come across
natychmiastowy sukces
inizia ad imparare
immediate success
masowy
inizia ad imparare
mass
masowa produkcja
inizia ad imparare
mass-produce
Mieć szczęście.
inizia ad imparare
To by lucky.
Nic się nie dzieje tak jak chce.
inizia ad imparare
Nothing happens as I want.
Mam pecha.
inizia ad imparare
I'm unlucky.
obserwować
inizia ad imparare
observe
zasługiwać
inizia ad imparare
deserve
zaufanie
inizia ad imparare
trust
wewnątrz
inizia ad imparare
inner
źle się układać
inizia ad imparare
go wrong
martwić się
inizia ad imparare
worry
żałować
inizia ad imparare
regret
od czasu do czasu
inizia ad imparare
take a risk
dość
inizia ad imparare
fairly
złe doświadczenie
inizia ad imparare
bad experiene
ostrożnie
inizia ad imparare
coutious
lubiący przyrodę
inizia ad imparare
adventurous
trudność
inizia ad imparare
difficulties
porażka
inizia ad imparare
failures
wykorzystać najlepiej jak się da
inizia ad imparare
make the best of
twierdzić
inizia ad imparare
claims
ważny elemet
inizia ad imparare
basicaly
mieś do czegoś skłonność
inizia ad imparare
tend to do
Nie mogę sobie pozwolić.
inizia ad imparare
I can't afford to do it.
podjąć decyzje
inizia ad imparare
make up one's mind
pogląd
inizia ad imparare
view in
Osobiście uważam.
inizia ad imparare
Personally, I think.
tworzyć
inizia ad imparare
create
Jeśli chodzi o mnie...
inizia ad imparare
As for as I'm concerned...
skończyć w jakiś sposób
inizia ad imparare
end up
Jak ja to widzę...
inizia ad imparare
As I see it...
Ja myślę...
inizia ad imparare
I think...
Ja wierzę...
inizia ad imparare
I believe
W mojej opini...
inizia ad imparare
In my opinion...
użyteczny
inizia ad imparare
useful
Zgadzam się z tobą.
inizia ad imparare
I agree with you.
Jaki jest twój pogląd?
inizia ad imparare
What's your view.
według naszego nauczyciela
inizia ad imparare
according to our teacher
on twierdzi
inizia ad imparare
he claims
Widzę o co ci chodzi...
inizia ad imparare
I see what you mean...
niepewny
inizia ad imparare
uncertain
niezdecydowany
inizia ad imparare
undecided
ogólnie
inizia ad imparare
in general
Ogólnie mówiąc
inizia ad imparare
Generally speaking
Niektórzy ludzie uważają...
inizia ad imparare
Some people think...
Inni wierzą, że...
inizia ad imparare
Other believe...
przyprawy
inizia ad imparare
spices
udoskonalić smak
inizia ad imparare
improre the taste
jednak, jak kolwiek
inizia ad imparare
however
trasa, szlak
inizia ad imparare
route
nieść, nosić
inizia ad imparare
carry
wspólny
inizia ad imparare
in common
powszechy
inizia ad imparare
common
Mam dużo wspólnego z moją siostrą.
inizia ad imparare
I have a lot in common with my sister.
wykształcony
inizia ad imparare
educated
dosięgnąć
inizia ad imparare
reach
wyruszyć
inizia ad imparare
set off
załoga
inizia ad imparare
crew
coraz bliżej
inizia ad imparare
more ad more
przestarszony
inizia ad imparare
frightened
prezent
inizia ad imparare
gift
bezpośredni
inizia ad imparare
direct
wiedza o...
inizia ad imparare
knowledge of
rozczarowany
inizia ad imparare
disappointed
Czy wiedziałeś?
inizia ad imparare
Did you know?
naszej ery
inizia ad imparare
AD
oprócz, z wyjątkiem
inizia ad imparare
except for
unikać
inizia ad imparare
avoid
mistrz
inizia ad imparare
master
sąsiad
inizia ad imparare
neighbour
On unika rozmowy ze mą o polityce.
inizia ad imparare
He avoid talking with me about politics.
reguła
inizia ad imparare
rule
gry edukacyjne
inizia ad imparare
educational games
siostrzenica
inizia ad imparare
niece
w przyszłości
inizia ad imparare
in the future
(kogo?) asystenta
inizia ad imparare
the assistent's
prosić o...
inizia ad imparare
to ask for...
zastanawiam się...
inizia ad imparare
I wonder...
Co powiesz na...
inizia ad imparare
How about...
Dlaczego nie zrobisz...
inizia ad imparare
Why don't you...
rzucić okiem na
inizia ad imparare
have a look at
Zrobię najlepiej jak się da
inizia ad imparare
I'll do my best
wezmę
inizia ad imparare
I'll take
dziękuje za pomoc
inizia ad imparare
Thanks for your help
nie bardzo wiem
inizia ad imparare
I don't really know
kalendarz
inizia ad imparare
calendar
gotówka
inizia ad imparare
cash
ku jego zdziwieniu
inizia ad imparare
his suprise
z drugiej ręki, używany
inizia ad imparare
second-hand
tytuł
inizia ad imparare
title
przypominać
inizia ad imparare
remind
powieściopisarz
inizia ad imparare
novelist
zdjęłam
inizia ad imparare
I set of
spostrzec
inizia ad imparare
notice
nie zgadzać się
inizia ad imparare
disagree
zbudować
inizia ad imparare
construct
droga
inizia ad imparare
road
zaprojektować
inizia ad imparare
design
most
inizia ad imparare
bridge
badacz, naukowiec
inizia ad imparare
researcher
udoskonalić
inizia ad imparare
improve
probówka
inizia ad imparare
test tube
oglądać coś pod mikroskopem
inizia ad imparare
look at something under a microscope
dostać nagrodę Nobla
inizia ad imparare
win the Nobel prize
aparat tlenowy
inizia ad imparare
breathing equipment
skafander do nurkowania
inizia ad imparare
diving suit
nurkowanie z aparatem tlenowym
inizia ad imparare
scuba diving
wrak statku
inizia ad imparare
shipwreck
cyfrowy aparat fotograficzny
inizia ad imparare
digital camera
telefon komórkowy
inizia ad imparare
mobile phone
komputer osobisty
inizia ad imparare
PC personal computer
zapięcie na rzep
inizia ad imparare
velcro

Devi essere accedere per pubblicare un commento.