Repetytorium dział 3 School (2lo)

 0    180 schede    kajawa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wychowanie plastyczne
inizia ad imparare
art
biologia
inizia ad imparare
biology
zarządzanie i administracja
inizia ad imparare
business studies
chemia
inizia ad imparare
chemistry
obywatelstwo
inizia ad imparare
citizenship
zajęcia teatralne
inizia ad imparare
drama
literatura angielska
inizia ad imparare
English literature
historia
inizia ad imparare
history
język włoski
inizia ad imparare
Italian
matematyka
inizia ad imparare
maths
fizyka
inizia ad imparare
physics
edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
inizia ad imparare
PSHE
audytorium, aula, sala
inizia ad imparare
auditorium
teren szkoły
inizia ad imparare
school grounds
zadanie
inizia ad imparare
assignment
kara zatrzymania po lekcjach (koza)
inizia ad imparare
detention
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
sprawdzanie obecności
inizia ad imparare
roll call
zebranie szkolne
inizia ad imparare
school assembly
brać udział (w zajęciach)
inizia ad imparare
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę)
inizia ad imparare
attract (sb's attention)
oszukiwać, ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat
nie zdać, oblać
inizia ad imparare
fail
poprawiać, powtarzać (egzamin)
inizia ad imparare
resit
powtarzać egzamin
inizia ad imparare
retake
opuścić (zajęcia)
inizia ad imparare
skip (a lesson)
przygotowywać się (do egzaminu)
inizia ad imparare
study (for an exam)
oddać (wypracowanie)
inizia ad imparare
submit (an essay)
nadążać (z czymś)
inizia ad imparare
catch up (with sth/sb)
rzucić (szkołę)
inizia ad imparare
drop out (of school)
mieć zaległości (szkolne)
inizia ad imparare
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
inizia ad imparare
get into (debt)
oddać (pracę)
inizia ad imparare
hand in (an assignment)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
inizia ad imparare
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
inizia ad imparare
look over (notes)
sprawdzić coś
inizia ad imparare
look sth up
uzyskać (pożyczkę)
inizia ad imparare
take out (a loan)
upomnieć (kogoś)
inizia ad imparare
tell (sb) off
pojawić się
inizia ad imparare
turn up
przedszkolny
inizia ad imparare
pre-school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
podyplomowy
inizia ad imparare
postgraduate
licencjacki
inizia ad imparare
undergraduate
szkolnictwo wyższe
inizia ad imparare
university/ tertiary education
certyfikat
inizia ad imparare
certificate
tytuł (licencjata)
inizia ad imparare
(Bachelor of Arts) degree
dyplom
inizia ad imparare
diploma
wydatki
inizia ad imparare
expenses
opłaty, czesne
inizia ad imparare
fees
wsparcie finansowe
inizia ad imparare
financial support
uroczystość wręczenia świadectw/ dyplomów
inizia ad imparare
graduation ceremony
wyróżnienie
inizia ad imparare
honours
raty
inizia ad imparare
instalments
staż
inizia ad imparare
internship
nauka na odległość
inizia ad imparare
long-distance learning
jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
inizia ad imparare
lump sum
tytuł magistra
inizia ad imparare
Master's
okres
inizia ad imparare
period
kurs dokształcający
inizia ad imparare
refresher course
opłata wpisowa
inizia ad imparare
registration fee
stypendium
inizia ad imparare
scholarship
student(ka) ostatniego roku
inizia ad imparare
senior
pożyczka studencka
inizia ad imparare
student loan
semestr
inizia ad imparare
term
rozkład zajęć, harmonogram
inizia ad imparare
timetable
czesne, opłata za studia
inizia ad imparare
tuition
przyznać (tytuł)
inizia ad imparare
award(a degree)
naliczyć (opłaty)
inizia ad imparare
charge (fees)
finansować (studia)
inizia ad imparare
finance (studies)
upoważniony (do czegoś)
inizia ad imparare
entitled (to sth)
nauczyć się (czegoś) na pamięć
inizia ad imparare
learn (sth) by heart
udzielić potrzebnych informacji
inizia ad imparare
provide the requireddetails
udać się gdzieś
inizia ad imparare
head off
wprowadzenie, uruchomienie
inizia ad imparare
launch
schemat
inizia ad imparare
scheme
łącznie
inizia ad imparare
including
sztandarowy
inizia ad imparare
flagship
obowiązujący
inizia ad imparare
stand for
fundusze współpracy
inizia ad imparare
funds co-operation
rozległy, olbrzymi, ogromny
inizia ad imparare
vast
zapisać się
inizia ad imparare
sign up
rok kontynuowanych studiów
inizia ad imparare
validated
granty unijne
inizia ad imparare
grants
dostęne
inizia ad imparare
available
uprzywilejowany
inizia ad imparare
privileged
bez wątpienia
inizia ad imparare
undoubttedly
wzbogacać
inizia ad imparare
enrich
polegać na sobie samym
inizia ad imparare
self- reliance
kręgosłup
inizia ad imparare
backbone
ogólnoeuropejski
inizia ad imparare
pan-European
idywidualne
inizia ad imparare
one-to-one
dyplom z wyróżnieniem
inizia ad imparare
degree with honours
matura rozszerzona
inizia ad imparare
A-level exams
apel
inizia ad imparare
assembly
wydalony ze szkoły
inizia ad imparare
expelled from school
wagary
inizia ad imparare
(to) play truant (to) cut classes
wspólny
inizia ad imparare
common
korzyść
inizia ad imparare
benefit
przyrost
inizia ad imparare
gain
przysługa
inizia ad imparare
favour
zysk
inizia ad imparare
profit
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
wbrew
inizia ad imparare
despite
wymagać
inizia ad imparare
require
wprawić w zakłopotanie
inizia ad imparare
perplexities
wahanie
inizia ad imparare
hesitation
monotonny
inizia ad imparare
monotonously
zniechęcony
inizia ad imparare
discouraged
wtrącanie się
inizia ad imparare
interference
zakaz
inizia ad imparare
prohibition
dotyczyć
inizia ad imparare
relative
niepewny
inizia ad imparare
uncertain
wznowić
inizia ad imparare
resumed
błagać
inizia ad imparare
pleaded
mądrzejszy od-i-o
inizia ad imparare
wiser by-and-by
gorliwie
inizia ad imparare
eagerly
trwożnie
inizia ad imparare
timidly
powściągliwie
inizia ad imparare
reserve
pomyślny
inizia ad imparare
prosperous
kwitnący
inizia ad imparare
thriving
wycierać
inizia ad imparare
wiping
ogromny
inizia ad imparare
immense
zagłodzony
inizia ad imparare
starve
spostrzec
inizia ad imparare
remark
jąkanie
inizia ad imparare
stutter
bogactwo
inizia ad imparare
wealth
mroczny
inizia ad imparare
dull
szef/dyrektor wydziału
inizia ad imparare
head of departament
zastępca dyrektora
inizia ad imparare
deputy head
dyrektor szkoły
inizia ad imparare
headteacher
ciągłe ocenianie
inizia ad imparare
continuous assessment
iść na wykłady
inizia ad imparare
go to lectures/ seminars/ tutorials
dostać dyplom
inizia ad imparare
get a degree
zrobić kurs w
inizia ad imparare
do a course in
ukończyć szkołę, absolwent
inizia ad imparare
graduate
prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
przemysł (wypoczynkowy)
inizia ad imparare
the leisure industry
niezależnie od
inizia ad imparare
regardless of
zawodowy
inizia ad imparare
vacational
uczęszczać na wykłady
inizia ad imparare
attending lectures
wykonywanie zadań
inizia ad imparare
completing assignments
najlepsze uniwersytety
inizia ad imparare
Ivy League
odpowiednik matury
inizia ad imparare
General Certificate of Education (G.C.E)
sztuki piękne
inizia ad imparare
fine arts-related
przeprowadzić
inizia ad imparare
administer organize and manage
przyjęcie, wstęp
inizia ad imparare
admission permission to enter
ocenianie
inizia ad imparare
assessment evaluation
księgowość
inizia ad imparare
bookkeeping accountancy
rachunek różniczkowy i całkowity
inizia ad imparare
calculus a branch of mathematics
wszechstronny
inizia ad imparare
comprehensive complete
zewnętrzny
inizia ad imparare
externally
przedstawiony w zarysie
inizia ad imparare
outlined described generally
równoległy, podobny
inizia ad imparare
parallel similar
przede wszystkim
inizia ad imparare
primarily first and foremost
organizować
inizia ad imparare
set up
stenografia
inizia ad imparare
shorthand
zmuszający do rywalizacji
inizia ad imparare
competitive
zezwolenie
inizia ad imparare
incorporation
wiązać się z czymś, wymagać
inizia ad imparare
involve require
dojeżdżający do pracy
inizia ad imparare
commuter
zespół zabytkowy
inizia ad imparare
conservation area
mieszkaniec
inizia ad imparare
dweller inhabitant
skrzydło, przybudówka
inizia ad imparare
extension
bez ścianek działowych
inizia ad imparare
open-plan
dach dwuspadowy
inizia ad imparare
pitched sloping
salon
inizia ad imparare
reception living room
wyrwać
inizia ad imparare
rip out
wiejski
inizia ad imparare
rural
stromo
inizia ad imparare
steeply at a high angle
przeźroczysty
inizia ad imparare
transparent
zużycie
inizia ad imparare
wear and tear
stowarzyszony
inizia ad imparare
affiliated
wynieść, równać się
inizia ad imparare
amount to sth add up to sth
zaspokajać potrzeby
inizia ad imparare
cater for be addressed to
wos
inizia ad imparare
civis
program nauczania
inizia ad imparare
the teaching programme curriculum
wymagający opłaty
inizia ad imparare
fee-charging
wybierać
inizia ad imparare
choose opt for

Devi essere accedere per pubblicare un commento.