prośba o wyjaśnienie niezrozumiałego zwrotu

 0    29 schede    jeleni
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Proszę, zadaj to pytanie innymi słowami
inizia ad imparare
Ask the question in other words, please
Czy możesz zadać to pytanie w inny sposób?
inizia ad imparare
Could you ask the question in other way?
Czy mógłbyś wytłumaczyć mi, co znaczy słowo ...?
inizia ad imparare
Could you explain the word ... to me?
Czy mógłbyś powiedzieć to innymi słowami?
inizia ad imparare
Could you say it in other words?
Czy słowo ... znaczy to samo, co ...?
inizia ad imparare
Does the word ... mean the same as ...?
Nie zrozumiałam cię.
inizia ad imparare
I didn’t understand you
Nie wiem, co znaczy słowo...
inizia ad imparare
I don't know what the word ... means
Nie rozumiem tego zdania
inizia ad imparare
I don't understand this sentence
Mówię bardzo słabo po angielsku.
inizia ad imparare
I speak very little English
Przepraszam, nie rozumiem.
inizia ad imparare
I’m sorry, I don’t understand
Obawiam się, że nie wiem, co to znaczy
inizia ad imparare
I'm afraid I don't know what it means.
Obawiam się, że nie rozumiem.
inizia ad imparare
I'm afraid I don't understand
Nie jestem pewna - czy to znaczy ...?
inizia ad imparare
I'm not sure - does it mean ...?
Czy mógłbyś powtórzyć?
inizia ad imparare
Could you repeat that, please?
Nie jestem pewien, czy zrozumiałem. Możesz mi to wyjaśnić?
inizia ad imparare
I'm not sure if I understand. Could you explain that, please?
Nie bardzo rozumiem, o co Ci chodzi.
inizia ad imparare
I don't quite see what you mean.
Co masz na myśli mówiąc 'cool'?
inizia ad imparare
What do you mean by 'cool'?
Co dokładnie znaczy 'freeware'?
inizia ad imparare
What does 'freeware' mean exactly?
Możesz przeliterować swoje imię?
inizia ad imparare
Could you spell your name?
Możesz dać mi przykład?
inizia ad imparare
Could you give me an example?
Możesz jeszcze raz?
inizia ad imparare
Come again?
Czy mógłbyś powtórzyć?
inizia ad imparare
Could you repeat, please?
Przepraszam?
inizia ad imparare
Excuse me?
Słucham?
inizia ad imparare
I beg your pardon?
Przepraszam, nie dosłyszałam.
inizia ad imparare
I'm sorry, I didn't catch that
Przepraszam, nie dosłyszałam.
inizia ad imparare
I'm sorry, I didn't get that
Przepraszam, co powiedziałeś?
inizia ad imparare
I'm sorry, what did you say?
Słucham?
inizia ad imparare
Pardon?
Przepraszam, nie usłyszałam.
inizia ad imparare
Sorry, I didn't hear that.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.