Praca w biurze

 0    72 schede    czekamniecierpliwie
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie ma mnie w biurze dzisiaj
inizia ad imparare
I'm not in the office today.
Proponuję, żeby spróbował pan zadzwonić do niego jutro.
inizia ad imparare
I suggest you try calling him tomorrow.
Jestem w podróży służbowej na drugim końcu Polski.
inizia ad imparare
I'm on a business trip to the other end of the Poland.
delegacja zagraniczna
inizia ad imparare
business trip abroad
tajemnica służbowa
inizia ad imparare
uniforms mystery
Nikonu nie powtórzę, tego co pan powiedział.
inizia ad imparare
I won't tell anybody what you said.
Proszę pozwolić mi zapłacić za posiłek.
inizia ad imparare
You must let me pay for the meal.
nalegam
inizia ad imparare
I insist
Przepraszam za to co zrobiłem. To się nie powtórzy.
inizia ad imparare
I apologize for what I did. It won't happen again.
polecam to
inizia ad imparare
I recommend it.
Słyszy pan tych ludzi?
inizia ad imparare
Can you hear Those People?
O czym oni rozmawiają?
inizia ad imparare
What are they talking about?
O czym oni rozmawiali?
inizia ad imparare
What they were talking about.
Nalegam na rekompensatę lub wymianę produktu.
inizia ad imparare
I insist on refund or exchange this product.
Polecam lepsze rozwiązanie.
inizia ad imparare
I would recommend a better solution.
Czy mogę coś zaproponować?
inizia ad imparare
Can I make a suggestion?
nalegać na coś
inizia ad imparare
insist on
Przepraszam, że cię uraziłem
inizia ad imparare
I apologize for offending you.
Co słychać? Jak sobie radzisz?
inizia ad imparare
How are you getting on?
Z kim ona rozmawia?
inizia ad imparare
Who is she talking to?
Kto z tobą rozmawiał?
inizia ad imparare
Who was talking to you?
O kim mówisz?
inizia ad imparare
Who are you talking about?
Kogo to obchodzi?
inizia ad imparare
Who cares?
Kogo to interesuje?
inizia ad imparare
Who needs it?
I komu to mówisz?!, Mnie to mówisz?
inizia ad imparare
Tell me about it!
Myślę,że trochę się dzisiaj spóźnię.
inizia ad imparare
I think I'm going to be a bit late today.
Daj mi znać...
inizia ad imparare
let me know
Daj mi znać jak będziesz mógł pożyczyć mi swój rower.
inizia ad imparare
Let me know when you can lend me your bike.
Teraz jestem bardzo zajęta but dam ci znać kiedy będę mogła ci pomóc.
inizia ad imparare
I'm very busy now but I'll let you know when I can help you.
Czy mogłabyś dać im znać, że skontaktuję się z nimi jutro.
inizia ad imparare
Could you let them know, that I'll get in touch with them tomorrow.
Niech pomyślę.
inizia ad imparare
Let me think.
Ale co mogę zrobić?
inizia ad imparare
But what can I do?
Wiem, że przydzieli mi pracę po godzinach żeby nadgonić zaległości.
inizia ad imparare
I know he'll make me work some extra time to make it up.
Wiesz, nie czuję się ostatnio zbyt dobrze,
inizia ad imparare
You know, I haven't been feeling well lately,
... więc chciałam się dowiedzieć co się ze mna dzieje.
inizia ad imparare
So I wanted to find out what's wrong with me.
Nie zapomniałeś?
inizia ad imparare
haven't you forgotten
Nie zapominasz?
inizia ad imparare
Aren't you forgetting
No dobrze. Zobaczymy się tak szybko, jak będę mogła.
inizia ad imparare
O.K. I'll see you as soon as I can.
solidny, niezmienny, twardy, firma(mała)
inizia ad imparare
firm, fixed
stały dochód
inizia ad imparare
fixed income
Nie mogę przełożyć tej wizyty.
inizia ad imparare
I can't rearrange this appointment.
Ta wizyta jest nieprzekładalna.(pewna)
inizia ad imparare
This is a firm appointment.
To tymczasowy termin wizyty.
inizia ad imparare
This is a temporary appointment.
chwilowy, prowizoryczny, zastępczy, namiastka
inizia ad imparare
temporary, provisoral, makeshift
Mogę łatwo to przełożyć na inny termin.
inizia ad imparare
I can easily rearrange it to another date.
coś się zmienia
inizia ad imparare
Things are changing
blisko, gdzieś tutaj, w okolicy, w pobliżu
inizia ad imparare
hereabout
Spotkałabym się z wami jakoś w przyszłym tygodniu.
inizia ad imparare
I'd like to see you some time next week.
Chodzi o wasze pszyszłe zamówienia, które zamierzacie złożyć u nas, jako stali klienci.
inizia ad imparare
It's about your future orders, that you are going to place with us, as a regular customer.
Była bym zadowolona, gdybysmy się spotkali i przedyskutowali nasze przyszło-miesięczne zapotrzebowanie na kable.
inizia ad imparare
I'll be happy to see you and discuss our next month demand for cables.
dogodny, wygodny, praktyczny
inizia ad imparare
convenient
Jaki termin byłby dla ciebie odpowiedni?
inizia ad imparare
When would it be convenient for you?
najodpowiedniejszy czas dla mnie...
inizia ad imparare
the most suitable time for me is...
Pozwolisz,że sprawdzę w terminarzu.
inizia ad imparare
Let me check with my diary.
No cóż. Wtorek wygląda dobrze
inizia ad imparare
Well, Tuesday looks fine.
Niestety we wtorek nie mogę. Jestem cały dzień w delegacji we wtorek.
inizia ad imparare
I'm afraid, I can't make it on Tuesday. I'm away on a business trip whole day on Tuesday.
A co powiesz na środę, powiedzmy między 5 and 6
inizia ad imparare
How about Wednesday, say between five and six p.m.
Cóż. Jestem zajęta rano.
inizia ad imparare
Well, I'm busy in the morning.
myślę,że mogłabym się z tym zmieścić późnym popołudniem, powiedzmy po 4.30
inizia ad imparare
I think I could fit it in late afternoon, say after 4.30 p.m.
Dobrze. Tak zróbmy. 4.30 w takim razie.
inizia ad imparare
O.K. Let's make it at 4.30 then.
Jak zwykle w moim biurze.
inizia ad imparare
At my office, as usual.
Do zobaczenia w Środę, o 4.30 u ciebie.
inizia ad imparare
See you on Wednesday at 4.30 then, at your place.
Z przyjemnością się z tobą spotkam we środę.
inizia ad imparare
I'm looking forward to seeing you on Wednesday.
Możesz otrzymać zwrot pieniędzy za zakupione towary dopóki masz dowód zakupu.
inizia ad imparare
You can get a refund on the purchased goods as long as you have a proof of purchase.
Możesz to udowodnić?
inizia ad imparare
Can you prove it?
rabat, zniżka
inizia ad imparare
discount
Oczekujemy rozwoju wypadków ostatnich kilku dni.
inizia ad imparare
We are expecting developments for the past few days.
Obawiam sie,że Zosia nie nadaje się do pracy w sekretariacie(jako sekretarka)
inizia ad imparare
I'm afraid, Zoe is not capable of secretarial work.
osiągalny
inizia ad imparare
available
nieosiągalny, nieobecny
inizia ad imparare
unavailable
Pan X jest teraz niedostępny.
inizia ad imparare
Mr. X is now unreachable
q
inizia ad imparare
I've just washed my shirt

Devi essere accedere per pubblicare un commento.