Polityka i społeczeństwo

 0    143 schede    jagi121
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
arson, arsinist
inizia ad imparare
podpalenie, podpalacz
assault
inizia ad imparare
napad
attack sb with a knife
inizia ad imparare
zaatakować kogoś nożem
blackmail, blackmailer
inizia ad imparare
szntażować szantaż, szantażysta
break the law
inizia ad imparare
złamać prawo
burgle, burglary, burglar
inizia ad imparare
włamywać się, kradzież z włamaniem, włamywacz
commit a crime
inizia ad imparare
popełniać przestępstwo
evidence
inizia ad imparare
dowody
football hooligan
inizia ad imparare
pseudokibic
forge, forgery, forger
inizia ad imparare
fałszować, fałszerstwo, fałszerz
fraud, fraudster
inizia ad imparare
oszustwo, oszust
hijack, hijacker
inizia ad imparare
porwać samolot, porywacz samolotu
keep sb in custody
inizia ad imparare
trzymać kogośw areszcie
kidnap, kidnapping, kidnaper
inizia ad imparare
porywać, porwanie, porywacz
(minior/serious) offence
inizia ad imparare
(mniejsze, poważne) wykroczenie
mug, mugging, mugger
inizia ad imparare
napaść i obrabować, napad uliczny, bandyta uliczny
petty crime
inizia ad imparare
drobne wykroczenie
pickpocketing
inizia ad imparare
kradzież kieszonkowa
rape, rapist
inizia ad imparare
gwałt, gwałciciel
rob sb of sth, robbery, robber
inizia ad imparare
ukraść coś komuś, napad, złodziej
shoplift, shoplifting, shoplifter
inizia ad imparare
kraść w sklepie, kradzież w sklepie, złodziej sklepowy
smuggle, smuggling, smuggler
inizia ad imparare
przemycać
suspect
inizia ad imparare
podejrzany
take a bribe
inizia ad imparare
brać łapówkę
terrorism
inizia ad imparare
terroryzm
theft, thief
inizia ad imparare
kradzież, złodziej
witness
inizia ad imparare
świadek
announce the verdict
inizia ad imparare
ogłosić wyrok
be charged with sth
inizia ad imparare
być oskarżonym o coś
capital punishment, death penalty
inizia ad imparare
kara śmierci
community service
inizia ad imparare
praca społeczna
confess to sth
inizia ad imparare
przynawać się do czegoś
convict sb of (a crime)
inizia ad imparare
uznać kogoś winnym popełnienia (jakiegoś przestępstwa)
corporal punishment
inizia ad imparare
kara cielesna
court case
inizia ad imparare
sprawa w sądzie
find sb guilty of
inizia ad imparare
uznać kogoś winnym czegoś
get/pay a fine
inizia ad imparare
dostać/płacić grzywnę, mandat
get away with sth
inizia ad imparare
uniknąć (np. kary), ujść na sucho
harsh punishment
inizia ad imparare
surowa kara
innocent
inizia ad imparare
niewinny
judge
inizia ad imparare
sędzia
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
lethal injection
inizia ad imparare
śmiertelny zastrzyk
life imprisonment
inizia ad imparare
kara dożywocia
prison sentence
inizia ad imparare
kara więzienia
punish, punishment (for sth)
inizia ad imparare
ukarać, kara (za coś)
sentence
inizia ad imparare
wyrok
sentence sb to sth
inizia ad imparare
skazać kogoś na coś
suspended sentence
inizia ad imparare
wyrok w zawieszeniu
take sb to court
inizia ad imparare
podać kogoś do sądu
traffic ticket
inizia ad imparare
mandat
go on trial
inizia ad imparare
mieć proces
border, frontier
inizia ad imparare
granica państwa
boundary
inizia ad imparare
granica wewnątrz państwa
citizen, citizneship
inizia ad imparare
obywatel, obywatelstwo
foreiginer
inizia ad imparare
obcokrajowiec
homeland, homecountry
inizia ad imparare
ojczyzna
national anthem
inizia ad imparare
hymn narodowy
political asylum
inizia ad imparare
azyl polityczny
refugee
inizia ad imparare
uchodźca
state
inizia ad imparare
państwo, stan
bill
inizia ad imparare
ustawa
bring in/introduce a law
inizia ad imparare
wprowadzać ustawę
civil servant
inizia ad imparare
pracownik służb publicznych
constituency
inizia ad imparare
okręg wyborczy
democracy, democratic, democrat
inizia ad imparare
demokracja, demokratyczny, demokrata
embassy
inizia ad imparare
ambasada
form the government
inizia ad imparare
towrzyć rząd
House od Commons
inizia ad imparare
Izba Gmin
Hose of Lords
inizia ad imparare
Izba Lordów
House of Representatives
inizia ad imparare
Izba reprezentantów
left-wing
inizia ad imparare
lewicowy
local government
inizia ad imparare
samorząd
(lower/upper) house
inizia ad imparare
izba(niższa/wyższa)
Ministry of Defence
inizia ad imparare
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministry of Foreign Affairs
inizia ad imparare
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministry of Home Affairs
inizia ad imparare
Ministerstwo Spraw Wewnęterznych
party member
inizia ad imparare
członek partii
policy on sth
inizia ad imparare
polityka dotycząca czegoś
resign from post
inizia ad imparare
zrezygnować ze stanowiska
rule the country
inizia ad imparare
rządzić krajem
(the)secret service, (the) intelligence service
inizia ad imparare
wywiad
term
inizia ad imparare
kadencja
town councillor
inizia ad imparare
radny
town/city council
inizia ad imparare
rada miejska
town hall
inizia ad imparare
ratusz
vote(for)sb
inizia ad imparare
głosować na kogoś
do fundraising
inizia ad imparare
organizować zbiórkę pieniędzy
donate money to charity
inizia ad imparare
dawać pieniądze na cele dobroczynne
launch an appeal
inizia ad imparare
wystosować apel
raise money for sth
inizia ad imparare
zbierać pieniądze na coś
resolve conflict
inizia ad imparare
rozwiązywać konflikty
worthy cause
inizia ad imparare
szlachetny cel
black market
inizia ad imparare
czarny rynek
change
inizia ad imparare
drobne pieniądze
depression
inizia ad imparare
kryzys
economic decline
inizia ad imparare
spadek gospodarczy
economic growth
inizia ad imparare
wzrost gospodarczy
free-market economy
inizia ad imparare
gospodarka wolnorynkowa
fund
inizia ad imparare
fundusz
go bankrupt, go out of business
inizia ad imparare
zbankrutować
(growing/slowing) economy
inizia ad imparare
(rosnąca/słabnąca) gospodarka
have debts
inizia ad imparare
mieć długi
income
inizia ad imparare
dochód
make a deal
inizia ad imparare
zrobić interes, dojść do porozumienia
make a loss
inizia ad imparare
ponieść straty
make a profit
inizia ad imparare
przynieść zysk
rate of inflation
inizia ad imparare
stopa inflacji
set up a company
inizia ad imparare
zakładać firmę
trade deficit
inizia ad imparare
deficyt handlowy
workforce
inizia ad imparare
siła robocza
bishop
inizia ad imparare
biskup
convent
inizia ad imparare
zakon żeński
faith
inizia ad imparare
wiara
monastery
inizia ad imparare
zakon męski
monk
inizia ad imparare
zakonnik
mosque
inizia ad imparare
meczet
nun
inizia ad imparare
zakonnica
orthodox
inizia ad imparare
prawosławny
pray, prayer
inizia ad imparare
modlić się, modlitwa
synagogue
inizia ad imparare
synagoga
(the) armed forces
inizia ad imparare
siły zbrojne
become a prisoner of war
inizia ad imparare
zostać jeńcem wojennym
commit genocide
inizia ad imparare
popełnić ludobójstwo
ensure national security
inizia ad imparare
zapewniać bezpiecześnstwo narodowe
ethnic cleansing
inizia ad imparare
czystka etniczna
fire the machine gun
inizia ad imparare
wystrzelić z pistoletu maszynowego
(the) guerilla forces
inizia ad imparare
siły partyzanckie
impose a curfew
inizia ad imparare
wprowadzać godzinę policyjną
invade, invasion
inizia ad imparare
najechać, inwazja, najazd
launch terrorist attacks
inizia ad imparare
przeprowadzić ataki terrorystyczne
lay down one's arms
inizia ad imparare
złożyć broń
miss the target
inizia ad imparare
nie trafić w cel
suffer heavy losses
inizia ad imparare
ponieść duże starty
suicide bomber
inizia ad imparare
zamachowiec samobójca
unarmed civilians
inizia ad imparare
nieuzbrojeni cywile
decrease/fall/go down
inizia ad imparare
obniżyć się, spaść
drop
inizia ad imparare
spaść
economic trend
inizia ad imparare
tendencja gospodarcza
go up/increase/rise
inizia ad imparare
wzrastać
remain stable
inizia ad imparare
pozostać na tym samym poziomie
slighty
inizia ad imparare
nieznacznie
slump, plunge
inizia ad imparare
spadać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.