Nauka języków obcych

 0    53 schede    joasiahuchwajda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Imitate
We can learn the language by imitating famous actors or presenters.
inizia ad imparare
naśladować, imitować, udawać, podrobić
Możemy uczyć się języka poprzez naśladowanie znanych aktorów i prezenterów.
Gesture
Repeat what they say with the same tone of voice, with the same emotions and gestures.
inizia ad imparare
gest, ruch
Powtarzaj co oni mówią z tym samy tonem głosu, z tymi samymi emocjami i gestami.
By heart
Other method is learning by heart songs.
inizia ad imparare
na pamięć
Inna metoda to nauka piosenek na pamięć.
Phrase
By learning songs we recognize the basic vocabulary and the whole phrases.
inizia ad imparare
wyrażenie, zwrot, fraza, wypowiadać, frazować
Przez naukę piosenek poznajemy podstawowe słownictwo i całe wyrażenia.
Passionate
We should read in the language we are learning and read about what we are passionate about.
inizia ad imparare
namiętny, żarliwy
Powinniśmy czytać w języku, którego się uczymy i czytać o tym co nas pasjonuje.
Forums
If we want to use the language well we can start to communicate with people in forums, newsgroups or post comments on the foreign blog.
inizia ad imparare
forum
Jeśli chcemy dobrze posługiwać się językiem możemy zacząć komunikować się z ludźmi na forach, w grupach dyskusyjnych lub dodawać komentarze na zagranicznych blogach.
Newsgroups
If we want to use the language well we can start to communicate with people in forums, newsgroups or post comments on the foreign blog.
inizia ad imparare
grupy dyskusyjne
Jeśli chcemy dobrze posługiwać się językiem możemy zacząć komunikować się z ludźmi na forach, w grupach dyskusyjnych lub dodawać komentarze na zagranicznych blogach.
Post comments
If we want to use the language well we can start to communicate with people in forums, newsgroups or post comments on the foreign blog.
inizia ad imparare
pisać komentarze
Jeśli chcemy dobrze posługiwać się językiem możemy zacząć komunikować się z ludźmi na forach, w grupach dyskusyjnych lub dodawać komentarze na zagranicznych blogach.
Division
In the Internet is portal ang.pl where is list of people with the division of the degree proficiency in the language you can talk on Skype and gg.
inizia ad imparare
podział, dział, dzielenie
W internecie jest portal ang.pl gdzie jest lista ludzi z podziałem na stopień biegłości w języku, z którymi możesz rozmawiać na Skype lub gg.
Proficiency
In the Internet is portal ang.pl where is list of people with the division of the degree proficiency in the language you can talk on Skype and gg.
inizia ad imparare
biegłość, sprawność
W internecie jest portal ang.pl gdzie jest lista ludzi z podziałem na stopień biegłości w języku, z którymi możesz rozmawiać na Skype lub gg.
Vibrant
If we built a vibrant, colorful and emotional movie in our head it is more likely that the word will be remembered.
inizia ad imparare
wibrujący
Jeśli zbudujemy wibrujący, kolorowy i emocjonalny film w naszych głowach to jest bardziej prawdopodobne że słówko zostanie zapamiętane.
Purpose
When we learn the language are two essential things: the purpose and discipline.
inizia ad imparare
cel, przeznaczenie
Kiedy uczymy się języka są dwie istotne rzeczy: cel i dyscyplina.
Discipline
When we learn the language are two essential things: the purpose and discipline.
inizia ad imparare
dyscyplina, karność, zdyscyplinować
Kiedy uczymy się języka są dwie istotne rzeczy: cel i dyscyplina.
Intend
I already had a very basic understanding of the language, but had intended to study in the country.
inizia ad imparare
zamierzać
Miałem już bardzo podstawową znajomość języka, ale zamierzałem studiować w tym kraju.
Enroll
I enrolled in the State Language School and found the learning environment wonderful.
inizia ad imparare
zapisać, zapisać się, werbować, zaciągać się
Zapisałem się do Państwowej Szkoły Językowej i znalazłem wspaniałe środowisko edukacyjne.
Supportive
Small classes and supportive teachers helped enormously.
inizia ad imparare
wspierające, podtrzymujące
Małe klasy i wspierający nauczyciele ogromnie pomogły.
Enormously
Small classes and supportive teachers helped enormously.
inizia ad imparare
ogromnie, olbrzymie, kolosalnie
Małe klasy i wspierający nauczyciele ogromnie pomogły.
Grip
But I also recommend watching television, even in English, as the Danish subtitles helped a lot in getting a grip of the written language.
inizia ad imparare
uchwyt, chyw, uścisk, trzymanie, wywierać wrażenie, opanować
Ale także polecam oglądanie telewizji, nawet po angielsku, jako, że duńskie napisy bardzo pomagają w opanowaniu pisanego języka.
Exception
It is a very structured language with clear rules and very few exceptions, in strong contrast to the English language.
inizia ad imparare
wyjątek
To bardzo uporządkowany język z jasnymi regułami i niewieloma wyjątkami, w dużym przeciwieństwie do angielskiego języka.
Strong contrast
It is a very structured language with clear rules and very few exceptions, in strong contrast to the English language.
inizia ad imparare
duży/silny kontrast
To bardzo uporządkowany język z jasnymi regułami i niewieloma wyjątkami, w dużym przeciwieństwie do angielskiego języka.
Pronunciation
inizia ad imparare
wymowa, wymówienie
Literally
One you learn the rules of pronunciation, you can literally read anything out loud correctly, which again cannot be said of English or French.
inizia ad imparare
dosłownie
Jak się nauczyć reguł wymowy, możesz dosłownie wszystko poprawnie przeczytać na głos, co ponownie nie można powiedzieć o angielskim czy francuskim.
Precise
It is also a precise language and you can form one single compound noun to replace a whole phrase in English.
inizia ad imparare
precyzyjny, dokładny, ścisły, określony
To jest także precyzyjny język I możesz tworzyć jeden pojedynczy złożony rzeczownik, aby zastąpić całe zwroty w angielskim.
Compound
It is also a precise language and you can form one single compound noun to replace a whole phrase in English.
inizia ad imparare
mieszanka, złożony, dwuczłonowy, składać, kombinować
To jest także precyzyjny język I możesz tworzyć jeden pojedynczy złożony rzeczownik, aby zastąpić całe zwroty w angielskim.
Banter
At first, maybe try to get a place over or near a shop or café as you can hear the banter of people coming and going.
inizia ad imparare
przekomarzanie się, żart, dogadywanie, droczenie, drażnić, żartować, droczyć się, przekomarzać się
Na początku, może spróbuj dostać się nad lub blisko sklepu czy kawiarni abyś mógł słuchać pogawędki nadchodzących i idących ludzi.
Regional
Also, remember that spoken languages are changing all the time, and regional differences may make what you know from another place useless.
inizia ad imparare
regionalny
Także pamiętaj, że mówiony język zmienia się cały czas, i regionalne różnice mogą sprawić bezużytecznym to co znasz z innych miejsc.
Useless
Also, remember that spoken languages are changing all the time, and regional differences may make what you know from another place useless.
inizia ad imparare
bezużyteczny, nieprzydatny, niepotrzebny, zbędny
Także pamiętaj, że mówiony język zmienia się cały czas, i regionalne różnice mogą sprawić bezużytecznym to co znasz z innych miejsc.
Scratching
One year on, I still feel that I am only scratching the surface of integrating into the Swedish way of life.
inizia ad imparare
drapanie, zarysowanie
Po roku, wciąż czuje, że tylko drasnęłam obszar integracji z szwedzkim sposobem życia.
Integrating
One year on, I still feel that I am only scratching the surface of integrating into the Swedish way of life.
inizia ad imparare
integracja
Po roku, wciąż czuje, że tylko drasnęłam obszar integracji z szwedzkim sposobem życia.
Way of life
One year on, I still feel that I am only scratching the surface of integrating into the Swedish way of life.
inizia ad imparare
sposób życia
Po roku, wciąż czuje, że tylko drasnęłam obszar integracji z szwedzkim sposobem życia.
I find it twice as difficult to learn a foreign language
As someone who was educated without learning English grammar, I find it twice as difficult to learn a foreign language.
inizia ad imparare
uważam, że dwa razy trudniej jest nauczyć się języka obcego
Jako ktoś kto był edukowany bez uczenia się angielskiej gramatyki, uważam naukę języka obcego za dwukrotnie trudniejszą.
Persistence
Persistence has been the only way to learn and I am now able to have full scale conversations.
inizia ad imparare
trwałość, wytrwałość, uporczywość
Wytrwałość jest jedyną drogą do nauczenia się i teraz jest zdolny do prowadzenia pełno rozmiarowej rozmowy.
I am now able to have full scale conversations
inizia ad imparare
teraz jestem w stanie prowadzić pełną rozmiarową rozmowę
Unfamiliarity
I feel that Danish is a hard language to learn, not only because of its unfamiliarity, but because the Danes are so good at speaking English.
inizia ad imparare
nieznajomość, obcość
Czuję, że duński jest trudnym językiem do nauki, nie tylko ze względu na jego nieznajomość, ale dlatego że Duńczycy są bardzo dobrzy w mówieniu po angielsku.
Niece
But, I found that spending time with my girlfriend’s nieces, who are 6, 10 and 14, has helped my Danish a lot as, although they understand English quite well, they don’t want to speak it.
inizia ad imparare
siostrzenica, bratanica
Ale, uważam, że spędzony czas z siostrzenicami mojej dziewczyny, które mają 6, 10 and 14 lat, za bardzo pomocny dla mojego duńskiego, mimo, że one rozumieją angielski dość dobrze, nie chcą w nim mówić.
Command
inizia ad imparare
komenda, rozkaz, dowództwo, dowodzić, nakazać
Command of the language
I really wanted to learn Italian, but three years on and my command of the language is still only intermediate and on a good day, too.
inizia ad imparare
znajomość języka
Naprawdę chciałam nauczyć się włoskiego, ale po trzech latach i moja znajomość języka jest wciąż tylko średniozaawansowana tak jak na dzień dobry.
Anglophone
There are other ways to “avoid” learning the local language, which are very easy to fall into: watching videos in English, reading English newspapers and books, living with other Anglophone expats, etc.
inizia ad imparare
anglojęzycznych
Są inne drogi unikania nauki lokalnego języka, w które bardzo łatwo popaść: oglądanie nagrania po angielsku, czytanie angielskich gazet i książek, życie z innymi anglojęzycznym obcokrajowcami, itd.
Expats
There are other ways to “avoid” learning the local language, which are very easy to fall into: watching videos in English, reading English newspapers and books, living with other Anglophone expats, etc.
inizia ad imparare
obcokrajowcy
Są inne drogi unikania nauki lokalnego języka, w które bardzo łatwo popaść: oglądanie nagrania po angielsku, czytanie angielskich gazet i książek, życie z innymi anglojęzycznym obcokrajowcami, itd.
Visualise
I’ve always felt that it helped to visualise the terms and phrases that you’re learning rather than memorising the English or your native language equivalents because literal translations and idiomatic phrases can differ so greatly.
inizia ad imparare
wizualizacja
Zawsze czułem, że pomaga wizualizacja terminów i zwrotów których się uczysz bardziej niż nauka na pamięć angielskich lub twojego ojczystego języka odpowiedników, ponieważ dosłowne tłumaczenie i idiomatyczne zwroty mogą bardzo się różnić.
Term
I’ve always felt that it helped to visualise the terms and phrases that you’re learning rather than memorising the English or your native language equivalents because literal translations and idiomatic phrases can differ so greatly.
inizia ad imparare
termin, określenie, okres, wyrażenie
Zawsze czułem, że pomaga wizualizacja terminów i zwrotów których się uczysz bardziej niż nauka na pamięć angielskich lub twojego ojczystego języka odpowiedników, ponieważ dosłowne tłumaczenie i idiomatyczne zwroty mogą bardzo się różnić.
Memorizing
I’ve always felt that it helped to visualise the terms and phrases that you’re learning rather than memorising the English or your native language equivalents because literal translations and idiomatic phrases can differ so greatly.
inizia ad imparare
zapamiętywanie
Zawsze czułem, że pomaga wizualizacja terminów i zwrotów których się uczysz bardziej niż nauka na pamięć angielskich lub twojego ojczystego języka odpowiedników, ponieważ dosłowne tłumaczenie i idiomatyczne zwroty mogą bardzo się różnić.
Equivalent
I’ve always felt that it helped to visualise the terms and phrases that you’re learning rather than memorising the English or your native language equivalents because literal translations and idiomatic phrases can differ so greatly.
inizia ad imparare
równoważny, równoznaczny, odpowiednik, równowartość, ekwiwalent
Zawsze czułem, że pomaga wizualizacja terminów i zwrotów których się uczysz bardziej niż nauka na pamięć angielskich lub twojego ojczystego języka odpowiedników, ponieważ dosłowne tłumaczenie i idiomatyczne zwroty mogą bardzo się różnić.
Literal
I’ve always felt that it helped to visualise the terms and phrases that you’re learning rather than memorising the English or your native language equivalents because literal translations and idiomatic phrases can differ so greatly.
inizia ad imparare
dosłowny, literowy, literalny,
Zawsze czułem, że pomaga wizualizacja terminów i zwrotów których się uczysz bardziej niż nauka na pamięć angielskich lub twojego ojczystego języka odpowiedników, ponieważ dosłowne tłumaczenie i idiomatyczne zwroty mogą bardzo się różnić.
Idiomatic phrases
I’ve always felt that it helped to visualise the terms and phrases that you’re learning rather than memorising the English or your native language equivalents because literal translations and idiomatic phrases can differ so greatly.
inizia ad imparare
zwroty idiomatyczne
Zawsze czułem, że pomaga wizualizacja terminów i zwrotów których się uczysz bardziej niż nauka na pamięć angielskich lub twojego ojczystego języka odpowiedników, ponieważ dosłowne tłumaczenie i idiomatyczne zwroty mogą bardzo się różnić.
Prevent
The “picturing process” prevents the torturous struggle of having to translate phrases in your mind as well as giving you a better understanding of the structure of your own language.
inizia ad imparare
zapobiec, uniemożliwić
‘Proces wyobrażania’ zapobiega męczącej walce konieczności tłumaczenia zwrotów w Twojej głowie, jak również daje tobie lepsze rozumienie struktury Twojego własnego języka.
Torturous
The “picturing process” prevents the torturous struggle of having to translate phrases in your mind as well as giving you a better understanding of the structure of your own language.
inizia ad imparare
dręczące, torturą
‘Proces wyobrażania’ zapobiega męczącej walce konieczności tłumaczenia zwrotów w Twojej głowie, jak również daje tobie lepsze rozumienie struktury Twojego własnego języka.
Struggle
The “picturing process” prevents the torturous struggle of having to translate phrases in your mind as well as giving you a better understanding of the structure of your own language.
inizia ad imparare
walczyć, zmagać się, borykać się, walka
‘Proces wyobrażania’ zapobiega męczącej walce konieczności tłumaczenia zwrotów w Twojej głowie, jak również daje tobie lepsze rozumienie struktury Twojego własnego języka.
Associate
Visually associating these terms while using the least amount of English or your native language comes in handy when listening to native speaker because you can be free of having to translate what they’re saying in your mind.
inizia ad imparare
kojarzyć, łączyć, obcować, towarzyszący, towarzysz
Wizualne kojarzenie tych terminów przy użyciu jak najmniej angielskiego lub twojego ojczystego języka jest przydatne gdy słuchasz native speaker, ponieważ jesteś wolny od konieczności tłumaczenia w swojej głowie co oni powiedzieli.
Handy
Visually associating these terms while using the least amount of English or your native language comes in handy when listening to native speaker because you can be free of having to translate what they’re saying in your mind.
inizia ad imparare
poręczny, przydatny, wygodny, podręczny
Wizualne kojarzenie tych terminów przy użyciu jak najmniej angielskiego lub twojego ojczystego języka jest przydatne gdy słuchasz native speaker, ponieważ jesteś wolny od konieczności tłumaczenia w swojej głowie co oni powiedzieli.
Mother tongue
Knowing the grammar of one’s mother tongue helps with learning another language.
inizia ad imparare
język ojczysty
Znajomość gramatyki swojego ojczystego języka pomaga w nauce innego języka.
Attend
It is impossible to learn a foreign language without attending a language course.
inizia ad imparare
uczęszczać, chodzić
To jest niemożliwe, aby się nauczyć obcego języka bez uczęszczania na kurs językowy.
Subtitled
Watching subtitled TV programmes in one language can help practice reading in another language.
inizia ad imparare
napisy
Oglądanie programów TV z napisami w jednym języku może pomóc w ćwiczeniu czytanie w innym języku.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.