Nadciśnienie_cichy zabójca

 0    57 schede    joasiahuchwajda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Hypertension
Hypertension or high blood pressure is often called a silent killer and contributes to more disability and death than any rather disease in the western world.
inizia ad imparare
nadciśnienie (tętnicze)
Nadciśnienie tętnicze lub wysokie ciśnienie krwi jest często nazywane cichym zabójcą i przyczynia się do zwiększenia niepełnosprawności i śmierci, bardziej niż jakakolwiek inna choroba w zachodnim świecie.
High blood pressure
Hypertension or high blood pressure is often called a silent killer and contributes to more disability and death than any rather disease in the western world.
inizia ad imparare
wysokie ciśnienie krwi
Nadciśnienie tętnicze lub wysokie ciśnienie krwi jest często nazywane cichym zabójcą i przyczynia się do zwiększenia niepełnosprawności i śmierci, bardziej niż jakakolwiek inna choroba w zachodnim świecie.
Silent
Hypertension or high blood pressure is often called a silent killer and contributes to more disability and death than any rather disease in the western world.
inizia ad imparare
cichy, milczący, niemy bezgłośny
Nadciśnienie tętnicze lub wysokie ciśnienie krwi jest często nazywane cichym zabójcą i przyczynia się do zwiększenia niepełnosprawności i śmierci, bardziej niż jakakolwiek inna choroba w zachodnim świecie.
Contribute
Hypertension or high blood pressure is often called a silent killer and contributes to more disability and death than any rather disease in the western world.
inizia ad imparare
przyczynić się, wnieść wkład
Nadciśnienie tętnicze lub wysokie ciśnienie krwi jest często nazywane cichym zabójcą i przyczynia się do zwiększenia niepełnosprawności i śmierci, bardziej niż jakakolwiek inna choroba w zachodnim świecie.
Disability
Hypertension or high blood pressure is often called a silent killer and contributes to more disability and death than any rather disease in the western world.
inizia ad imparare
inwalidztwo, kalectwo, niemoc
Nadciśnienie tętnicze lub wysokie ciśnienie krwi jest często nazywane cichym zabójcą i przyczynia się do zwiększenia niepełnosprawności i śmierci, bardziej niż jakakolwiek inna choroba w zachodnim świecie.
Inability
inizia ad imparare
niezdolność, niemożność
Suitability
inizia ad imparare
stosowność, przydatność
Undiagnosed
There are few early symptoms of the physical increase in the pressure of blood, but if undiagnosed, untreated or uncontrolled, hypertension places extra stress on blood vessel walls and the heart.
inizia ad imparare
nierozpoznana
Jest kilka wczesnych objawów fizycznego zwiększenie ciśnienia krwi, ale jeśli są niezdiagnozowane, nieleczone lub niekontrolowane, nadciśnienie wprowadza dodatkowy nacisk na ściany naczyń krwionośnych i serce.
Untreated
There are few early symptoms of the physical increase in the pressure of blood, but if undiagnosed, untreated or uncontrolled, hypertension places extra stress on blood vessel walls and the heart.
inizia ad imparare
nieleczona
Jest kilka wczesnych objawów fizycznego zwiększenie ciśnienia krwi, ale jeśli są niezdiagnozowane, nieleczone lub niekontrolowane, nadciśnienie wprowadza dodatkowy nacisk na ściany naczyń krwionośnych i serce.
Uncontrolled
There are few early symptoms of the physical increase in the pressure of blood, but if undiagnosed, untreated or uncontrolled, hypertension places extra stress on blood vessel walls and the heart.
inizia ad imparare
niekontrolowane
Jest kilka wczesnych objawów fizycznego zwiększenie ciśnienia krwi, ale jeśli są niezdiagnozowane, nieleczone lub niekontrolowane, nadciśnienie wprowadza dodatkowy nacisk na ściany naczyń krwionośnych i serce.
Vessel
There are few early symptoms of the physical increase in the pressure of blood, but if undiagnosed, untreated or uncontrolled, hypertension places extra stress on blood vessel walls and the heart.
inizia ad imparare
statek, naczynie
Jest kilka wczesnych objawów fizycznego zwiększenie ciśnienia krwi, ale jeśli są niezdiagnozowane, nieleczone lub niekontrolowane, nadciśnienie wprowadza dodatkowy nacisk na ściany naczyń krwionośnych i serce.
On time
inizia ad imparare
o czasie, punktualnie, w terminie, na czas
At the time
At the time, this stress can cause heart attacks or heart failure, kidney failure, stroke and even premature death.
inizia ad imparare
wówczas, w tym czasie, w momencie,
Wówczas, ten nacisk może powodować ataki serca lub uszkodzenia serca, uszkodzenia nerki, udar lub nawet przedwczesną śmierć.
In time
inizia ad imparare
punktualnie, w czasie
For a time
inizia ad imparare
przez pewien czas, na jakiś czas
Failure
At the time, this stress can cause heart attacks or heart failure, kidney failure, stroke and even premature death.
inizia ad imparare
brak, uszkodzenie, niepowodzenie, zaniechanie
Wówczas, ten nacisk może powodować ataki serca lub uszkodzenia serca, uszkodzenia nerki, udar lub nawet przedwczesną śmierć.
Kidney
At the time, this stress can cause heart attacks or heart failure, kidney failure, stroke and even premature death.
inizia ad imparare
nerka
Wówczas, ten nacisk może powodować ataki serca lub uszkodzenia serca, uszkodzenia nerki, udar lub nawet przedwczesną śmierć.
Stroke
At the time, this stress can cause heart attacks or heart failure, kidney failure, stroke and even premature death.
inizia ad imparare
uderzenie, udar
Wówczas, ten nacisk może powodować ataki serca lub uszkodzenia serca, uszkodzenia nerki, udar lub nawet przedwczesną śmierć.
Premature
At the time, this stress can cause heart attacks or heart failure, kidney failure, stroke and even premature death.
inizia ad imparare
przedwczesny
Wówczas, ten nacisk może powodować ataki serca lub uszkodzenia serca, uszkodzenia nerki, udar lub nawet przedwczesną śmierć.
Link
The salt industry claims that there is a lack of data linking dietary salt to hypertension, but research shows dietary slats to be a major factor associated with hypertension.
inizia ad imparare
łącze, połączeniem powiązanie, połączyć, łączyć, kojarzyć
Przemysł solny twierdzi, że jest brak danych łączących dietetyczną sól z nadciśnieniem, ale badania pokazują, że dietetyczną sól jest głównym czynnikiem związanym z nadciśnieniem.
Dietary
The salt industry claims that there is a lack of data linking dietary salt to hypertension, but research shows dietary slats to be a major factor associated with hypertension.
inizia ad imparare
dietetyczny
Przemysł solny twierdzi, że jest brak danych łączących dietetyczną sól z nadciśnieniem, ale badania pokazują, że dietetyczną sól jest głównym czynnikiem związanym z nadciśnieniem.
Factor
The salt industry claims that there is a lack of data linking dietary salt to hypertension, but research shows dietary slats to be a major factor associated with hypertension.
inizia ad imparare
czynnik, współczynnik
Przemysł solny twierdzi, że jest brak danych łączących dietetyczną sól z nadciśnieniem, ale badania pokazują, że dietetyczną sól jest głównym czynnikiem związanym z nadciśnieniem.
Strengthened
inizia ad imparare
wzmocniony
Emphasised
It should be emphasized that most of the salt consumed by people in an acculturated society comes from processed foods and not necessarily from what is added in cooking or at the table.
inizia ad imparare
podkreślono, pogrubiony
To powinno być podkreślone, że większość soli, spożywanej przez ludzi w zasymilowanym społeczeństwie, pochodzi z przetworzonego jedzenia, a nie koniecznie z tego, co jest dodawane w gotowaniu czy przy stole.
Unstressed
inizia ad imparare
bezprzyciskowy, bezakcentowy
Distressed
inizia ad imparare
zakłopotany, strapiony
Acculturated
It should be emphasized that most of the salt consumed by people in an acculturated society comes from processed foods and not necessarily from what is added in cooking or at the table.
inizia ad imparare
zasymilowanych, proces akulturacji
To powinno być podkreślone, że większość soli, spożywanej przez ludzi w zasymilowanym społeczeństwie, pochodzi z przetworzonego jedzenia, a nie koniecznie z tego, co jest dodawane w gotowaniu czy przy stole.
Processed
It should be emphasized that most of the salt consumed by people in an acculturated society comes from processed foods and not necessarily from what is added in cooking or at the table.
inizia ad imparare
przetworzony, obrobiony
To powinno być podkreślone, że większość soli, spożywanej przez ludzi w zasymilowanym społeczeństwie, pochodzi z przetworzonego jedzenia, a nie koniecznie z tego, co jest dodawane w gotowaniu czy przy stole.
Necessarily
It should be emphasized that most of the salt consumed by people in an acculturated society comes from processed foods and not necessarily from what is added in cooking or at the table.
inizia ad imparare
koniecznie, niezbędnie
To powinno być podkreślone, że większość soli, spożywanej przez ludzi w zasymilowanym społeczeństwie, pochodzi z przetworzonego jedzenia, a nie koniecznie z tego, co jest dodawane w gotowaniu czy przy stole.
Persuasion
Therefore, it will take much persuasion of the food industry to reduce our salt consumption significantly.
inizia ad imparare
perswazja, przekonanie, nakłanianie
Dlatego, to zajmie wiele przekonywania przemysłu spożywczego, aby zredukować znacznie nasze spożycie soli.
Consumption
Therefore, it will take much persuasion of the food industry to reduce our salt consumption significantly.
inizia ad imparare
konsumpcja, spożycie, spożywanie
Dlatego, to zajmie wiele przekonywania przemysłu spożywczego, aby zredukować znacznie nasze spożycie soli.
Significantly
Therefore, it will take much persuasion of the food industry to reduce our salt consumption significantly.
inizia ad imparare
znacznie
Dlatego, to zajmie wiele przekonywania przemysłu spożywczego, aby zredukować znacznie nasze spożycie soli.
Indicate
Recent research indicates that people who are being treated for high blood pressure may be decreasing the effect of their medication if they are thick and use a lot of salt.
inizia ad imparare
wskazać, oznaczać
Ostatnie badanie wskazuje, że ludzie, którzy są leczeni na wysokie ciśnienie krwi mogą zmniejszyć efekt ich leczenia, jeśli są grubi i używają dużo soli.
Cure
inizia ad imparare
leczyć, wyleczyć, leczenie, wylecznie
Medication
Recent research indicates that people who are being treated for high blood pressure may be decreasing the effect of their medication if they are thick and use a lot of salt.
inizia ad imparare
lek, leczenie
Ostatnie badanie wskazuje, że ludzie, którzy są leczeni na wysokie ciśnienie krwi mogą zmniejszyć efekt ich leczenia, jeśli są grubi i używają dużo soli.
Overweight
inizia ad imparare
nadwaga
Greasy
inizia ad imparare
tłusty, mazisty, poplamiony tłuszczem
Thin
inizia ad imparare
chuddy, cienki, rzadki, cienko, chudo, chudnąć
Thick
Recent research indicates that people who are being treated for high blood pressure may be decreasing the effect of their medication if they are thick and use a lot of salt.
inizia ad imparare
gruby, gęsty, gruba, gęsto
Ostatnie badanie wskazuje, że ludzie, którzy są leczeni na wysokie ciśnienie krwi mogą zmniejszyć efekt ich leczenia, jeśli są grubi i używają dużo soli.
Genetics plays
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
genetyka odgrywa
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Predispose
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
predysponować, wytwarzać predyspozycje
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Individual
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
indywidualny, pojedynczy, samodzielny, osoba, jednostka
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Environmental
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
środowiskowy
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Diet high in salt
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
dieta bogata w sól
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Obesity
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
otyłość
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Heavy alcohol consumption
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
intensywne picie (spożycie) alkoholu
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Sitting lifestyle
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
siedzący tryb życia
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Set eyes on somebody
inizia ad imparare
zobaczyć kogoś po raz pierwszy
Set the stage for something
Although we believe genetics plays a role in predisposing individuals to hypertension, environmental factors- including a diet high in salt, obesity, heavy alcohol consumption and a sitting lifestyle – help to set the stage for high blood pressure problems.
inizia ad imparare
przygotować grunt pod coś, organizować coś
Chociaż wierzymy, że genetyka odgrywa role w predyspozycji osób do nadciśnienia, środowiskowe czynniki – wliczając dietę bogatą w sól, otyłość, duże spożycie alkoholu i siedzący tryb życia – pomaga przygotować grunt dla problemów z wysokim ciśnieniem krwi.
Set great store by something
inizia ad imparare
przywiązywać do czegoś wielką wagę
Sodium
Because a large amount of sodium can be hidden in processed foods, it is important to read labels carefully to avoid excess salt.
inizia ad imparare
sód
Dlatego, że duże ilości sody mogą być ukryte w przetworzonej żywności, ważne jest, aby czytać uważnie etykiety, aby uniknąć nadmiaru soli.
Worsen
Other ways to protect yourself from hypertension caused or worsened by salt include using low-salt herbs and spices in place of salt in cooking and at the table, avoiding “fast” or preprocessed foods, and increasing your intake of fresh fruits and vegetables.
inizia ad imparare
pogarszać (się)
Inne sposoby chronienia siebie przed spowodowaniem lub pogorszeniem nadciśnienia przez sól zawierają używanie mało solnych ziół i przypraw w gotowaniu i przy stole, w zamian za sól, unikanie szybkiej i wstępnie przetworzonej żywności, i zwiększenie swojego spożycia świeżych owoców i warzyw.
Herbs
Other ways to protect yourself from hypertension caused or worsened by salt include using low-salt herbs and spices in place of salt in cooking and at the table, avoiding “fast” or preprocessed foods, and increasing your intake of fresh fruits and vegetables.
inizia ad imparare
zioła
Inne sposoby chronienia siebie przed spowodowaniem lub pogorszeniem nadciśnienia przez sól zawierają używanie mało solnych ziół i przypraw w gotowaniu i przy stole, w zamian za sól, unikanie szybkiej i wstępnie przetworzonej żywności, i zwiększenie swojego spożycia świeżych owoców i warzyw.
Spiece
Other ways to protect yourself from hypertension caused or worsened by salt include using low-salt herbs and spices in place of salt in cooking and at the table, avoiding “fast” or preprocessed foods, and increasing your intake of fresh fruits and vegetables.
inizia ad imparare
przyprawa
Inne sposoby chronienia siebie przed spowodowaniem lub pogorszeniem nadciśnienia przez sól zawierają używanie mało solnych ziół i przypraw w gotowaniu i przy stole, w zamian za sól, unikanie szybkiej i wstępnie przetworzonej żywności, i zwiększenie swojego spożycia świeżych owoców i warzyw.
In place of
Other ways to protect yourself from hypertension caused or worsened by salt include using low-salt herbs and spices in place of salt in cooking and at the table, avoiding “fast” or preprocessed foods, and increasing your intake of fresh fruits and vegetables.
inizia ad imparare
zamiast, w zamian za
Inne sposoby chronienia siebie przed spowodowaniem lub pogorszeniem nadciśnienia przez sól zawierają używanie mało solnych ziół i przypraw w gotowaniu i przy stole, w zamian za sól, unikanie szybkiej i wstępnie przetworzonej żywności, i zwiększenie swojego spożycia świeżych owoców i warzyw.
Preprocessed
Other ways to protect yourself from hypertension caused or worsened by salt include using low-salt herbs and spices in place of salt in cooking and at the table, avoiding “fast” or preprocessed foods, and increasing your intake of fresh fruits and vegetables.
inizia ad imparare
przetworzonych, wstępnie przetworzonych
Inne sposoby chronienia siebie przed spowodowaniem lub pogorszeniem nadciśnienia przez sól zawierają używanie mało solnych ziół i przypraw w gotowaniu i przy stole, w zamian za sól, unikanie szybkiej i wstępnie przetworzonej żywności, i zwiększenie swojego spożycia świeżych owoców i warzyw.
Intake
Other ways to protect yourself from hypertension caused or worsened by salt include using low-salt herbs and spices in place of salt in cooking and at the table, avoiding “fast” or preprocessed foods, and increasing your intake of fresh fruits and vegetables.
inizia ad imparare
spożycie, spożywanie
Inne sposoby chronienia siebie przed spowodowaniem lub pogorszeniem nadciśnienia przez sól zawierają używanie mało solnych ziół i przypraw w gotowaniu i przy stole, w zamian za sól, unikanie szybkiej i wstępnie przetworzonej żywności, i zwiększenie swojego spożycia świeżych owoców i warzyw.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.