Moja lekcja 6

 0    44 schede    erasmuspm4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Which is better?
inizia ad imparare
Który jest lepszy?
Who sent this letter?
inizia ad imparare
Kto wysłał ten list?
Certainly!
inizia ad imparare
Oczywiście
From time to time.
inizia ad imparare
Od czasu do czasu.
I've already seen it.
inizia ad imparare
Ja już to widziałem.
Do you have any money?
inizia ad imparare
Czy masz jakieś pieniądze?
Is it close?
inizia ad imparare
Czy to jest blisko?
How much is this?
inizia ad imparare
Ile to kosztuje?
I want to show you something.
inizia ad imparare
Chcę Ci coś pokazać.
Please come in.
inizia ad imparare
Proszę wejdź.
I want to buy something.
inizia ad imparare
Chcę coś kupić.
What did you do yesterday?
inizia ad imparare
Co wczoraj robiłeś?
What color is that car?
inizia ad imparare
Jakiego koloru jest tamten samochód?
What are you thinking about?
inizia ad imparare
O czym teraz myślisz?
Where would you like to go?
inizia ad imparare
Gdzie chciałbyś pójść?
Do you understand?
inizia ad imparare
Rozumiesz?
What's the date?
inizia ad imparare
Jaka jest data?
Is this the bus to New York?
inizia ad imparare
Czy to jest autobus do Nowego Jorku?
I need to practice my English.
inizia ad imparare
Potrzebuję ćwiczyć mój angielski.
Where do you work?
inizia ad imparare
Gdzie pracujesz?
Do you feel better?
inizia ad imparare
Czujesz się lepiej? On the left.
Where did you put it?
inizia ad imparare
Gdzie to położyłeś?
Has your brother been to California?
inizia ad imparare
Czy Twój brat był w Kalifornii?
What's the phone number?
inizia ad imparare
Jaki jest numer telefonu?
Outside the hotel.
inizia ad imparare
Na zewnątrz hotelu.
Where's the nearest hospital?
inizia ad imparare
Gdzie jest najbliższy szpital?
This is very difficult.
inizia ad imparare
To jest bardzo trudne.
Have you finished studying?
inizia ad imparare
Skończyłeś studiować?
Do you need anything?
inizia ad imparare
Potrzebujesz czegokolwiek?
Do you accept U.S. Dollars?
inizia ad imparare
Akceptujecie dolary amerykańskie?
Do you want to go to the movies?
inizia ad imparare
Chcesz iść do kina?
How do I get to Taylor Street?
inizia ad imparare
Jak dostać się na ulicę Taylor?
Thanks for your help.
inizia ad imparare
Dzięki za Twoją pomoc.
As soon as possible.
inizia ad imparare
Jak najszybciej.
Can I have a receipt please?
inizia ad imparare
Czy mógłbym prosić o rachunek?
Try it on.
inizia ad imparare
Przymierz.
Were you at the library last night?
inizia ad imparare
Byłeś w bibliotece ostatniej nocy?
I made this cake.
inizia ad imparare
Zrobiłem to ciasto.
One way or round trip?
inizia ad imparare
W jedną stronę, czy tam i z powrotem?
I'm sick.
inizia ad imparare
Jestem chory.
How do you pronounce that?
inizia ad imparare
Jak to się wymawia?
I thought he said something else.
inizia ad imparare
Myślałem, że powiedział coś innego.
What's the matter?
inizia ad imparare
Co się dzieje?
Where are you from?
inizia ad imparare
Skąd jesteś?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.