matura explorer module 5

 0    101 schede    feniks1237
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wymagania rekrutacyjne
inizia ad imparare
entry requirements
wpływać na czyjąś decyzję
inizia ad imparare
influence someone's decision
absolwent szkoły
inizia ad imparare
school-leaver
absolwentka szkoły
inizia ad imparare
school-leaver
rekrutować studentów na podstawie wyników maturalnych
inizia ad imparare
select students on the basis of their Matura results
zrobić sobie rok przerwy
inizia ad imparare
take a gap year
podejść do matury
inizia ad imparare
take Matura exams
zdać egzaminy maturalne
inizia ad imparare
pass Matura exams
podjąć pracę charytatywną
inizia ad imparare
do voluntary work
pracownik naukowy
inizia ad imparare
academic
aula
inizia ad imparare
1. auditorium 2. hall
kompletować wpisy zaliczeń i egzaminów
inizia ad imparare
complete one's assessments
studia korespondencyjne
inizia ad imparare
correspondence course
studia trzyletnie
inizia ad imparare
three-year course
zajęcia (z jakiegoś przedmiotu)
inizia ad imparare
class in something
dziekan
inizia ad imparare
Dean
dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich
inizia ad imparare
degree certificate
uczenie sie na odległość
inizia ad imparare
distance learning
rzucić studia
inizia ad imparare
drop out of college
zapisać się na kurs
inizia ad imparare
enrol on a course
studia wieczorowe
inizia ad imparare
evening class
wydział
inizia ad imparare
faculty
kierunek
inizia ad imparare
department
zajęcia w terenie
inizia ad imparare
fieldwork
tydzień adaptacyjny (pierwszorocznych)
inizia ad imparare
Freshers' Week
studia dzienne
inizia ad imparare
full-time course
zaliczyć pierwszy rok studiów
inizia ad imparare
get credits for the first year of studies
uzupełniające studia magisterskie lub doktoranckie
inizia ad imparare
graduate school
uroczystość wręczania dyplomów
inizia ad imparare
graduation
otrzęsiny
inizia ad imparare
hazing
dyplom z więcej niż jednej dziedziny naukowej
inizia ad imparare
joint honours degree
zajęcia w laboratorium
inizia ad imparare
lab work
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
mieszkać w kampusie
inizia ad imparare
live on a campus
przedmiot kierunkowy / specjalizacja
inizia ad imparare
major
osoba robiąca specjalizację z danego przedmiotu
inizia ad imparare
major
dodatkowy kierunek studiów
inizia ad imparare
minor
brać udział w unijnym programie wymiany między uczniami Erasmus
inizia ad imparare
participate in the Erasmus programme
studia zaoczne dla dorosłych
inizia ad imparare
part-time courses for adults
katedra
inizia ad imparare
Department
praktyczna nauka zawodu`
inizia ad imparare
practical learning
zaliczyć zajęcia
inizia ad imparare
receive a credit for a class
seminarium
inizia ad imparare
seminar
akademik
inizia ad imparare
dormitory
semestr
inizia ad imparare
term
opiekun (roku)
inizia ad imparare
tutor
zaplecze uniwersyteckie
inizia ad imparare
university facilities
studia licencjackie
inizia ad imparare
undergraduate studies
studia magisterskie
inizia ad imparare
postgraduate studies
studia doktoranckie
inizia ad imparare
doctoral studies
rektor wyższej uczelni
inizia ad imparare
rector
studia zawodowe
inizia ad imparare
vocational training course
licencjat (studia humanistyczne
inizia ad imparare
Bachelor of Arts
magister(studia humanistyczne)
inizia ad imparare
Master of Arts
tytuł inżyniera lub licencjat z przedmiotów technicznych
inizia ad imparare
Bachelor of Science
magister z przedmiotów technicznych
inizia ad imparare
Master of Science
magister zarządzania
inizia ad imparare
Master of Business Administration
doktor ekonomii
inizia ad imparare
PhD in economics
adiunkt
inizia ad imparare
associate professor
profesor (zwyczajny)
inizia ad imparare
(full) professor
akademia medyczna
inizia ad imparare
medical school
prywatna wyższa uczelnia
inizia ad imparare
private university
państwowa wyższa uczelnia
inizia ad imparare
public university
wyższa szkoła zawodowa
inizia ad imparare
polytechnic
Uniwersytet Jagielloński
inizia ad imparare
Jagiellonian University
Uniwersytet (warszawski)
inizia ad imparare
the Univesrity of Warsaw
Akademia Sztuk Pięknych we
inizia ad imparare
Academy of Fine Arts in
Szkoła Główna Handlowa
inizia ad imparare
Warsaw School of Economics
Politechnika Warszawska
inizia ad imparare
Warsaw University of Technology
koszty utrzymania
inizia ad imparare
costs of living
finansować swoje zycie na uczelni
inizia ad imparare
fund one's life at university
dostać stypendium (socjalne)
inizia ad imparare
get a (maintenance) scholarship
założyć konto bankowe
inizia ad imparare
open a bank account
rozpocząć spłacanie kredytu
inizia ad imparare
start repayments
studencka pożyczka
inizia ad imparare
student loan
studencki grant
inizia ad imparare
student grant
podjąć pracę na część etatu
inizia ad imparare
take up a part-time job
rozpocząć pracę weekendową
inizia ad imparare
take up a weekend job
czesne
inizia ad imparare
tuition
łatwość nawiązywania kontaktu
inizia ad imparare
communication skills
zyskać niezależność
inizia ad imparare
gain independence
mieć dociekliwy umysł
inizia ad imparare
have an enquiring mind
mieć analityczny umysł
inizia ad imparare
have an analytical mind
rozwinąć się intelektualnie
inizia ad imparare
stretch oneself intellectually
mieć na sobie czapkę uniwersytecką z kwadratowym denkiem i togę
inizia ad imparare
wear a mortarboard and gown
dobrze pracować w zespole
inizia ad imparare
work well in a team
prowadzić własną działalność
inizia ad imparare
be self-employed
perspektywy zawodowe
inizia ad imparare
career prospects
praca wymagająca wysokich kwalifikacji
inizia ad imparare
highly skilled job
wysoko wykwalifikowany pracownik
inizia ad imparare
highly skilled worker
umiejętności praktyczne
inizia ad imparare
practical skills
kompetencje emocjonalne
inizia ad imparare
social skills
zastosować technikę / metodę w praktyce
inizia ad imparare
put a technique into practice
przed studiami
inizia ad imparare
before studies
podczas studiów
inizia ad imparare
during studies
stopnie naukowe
inizia ad imparare
university degrees
typy szkół wyższych
inizia ad imparare
types of further education
niektóre polskie szkoły wyższe
inizia ad imparare
some polish universities
finansowanie studiów
inizia ad imparare
financing studies
studenci
inizia ad imparare
students
po studiach
inizia ad imparare
after studies

Devi essere accedere per pubblicare un commento.