longman unit 10

 0    105 schede    rooooox
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
równik
inizia ad imparare
equator
szerokość geograficzna
inizia ad imparare
latitude
długość geograficzna
inizia ad imparare
longitude
południk
inizia ad imparare
meridian
północna/południowa półkula
inizia ad imparare
northern/southern hemisphere
zwierzę mięsożerne
inizia ad imparare
carnivore
komórka
inizia ad imparare
cell
genetyka
inizia ad imparare
genetics
zwierzęta roślinożerne
inizia ad imparare
herbivore
organy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
drapieżnik
inizia ad imparare
predator
rozmnażanie płciowe
inizia ad imparare
sexual reproduction
gatunek
inizia ad imparare
species
budowa DNA
inizia ad imparare
structure of dna
tkanka
inizia ad imparare
tissue
dodawać
inizia ad imparare
add
dodawanie
inizia ad imparare
addition
działanie arytmetyczne
inizia ad imparare
arithmetic operation
współczynnik
inizia ad imparare
coefficient
stała
inizia ad imparare
constant
układ współrzędnych
inizia ad imparare
coordinate system
dzielić
inizia ad imparare
divide
dzielenie
inizia ad imparare
division
równanie
inizia ad imparare
equation
metamtyk
inizia ad imparare
mathematician
mnożenie
inizia ad imparare
multiplication
tabliczka mnożenia
inizia ad imparare
multiplication table
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
równianie kwadratowe
inizia ad imparare
quadratic equation
odejmować
inizia ad imparare
subtract
odejmowanie
inizia ad imparare
subtraction
zmienna
inizia ad imparare
variable
atom
inizia ad imparare
atom
przyciągać
inizia ad imparare
attract
elektron
inizia ad imparare
electron
cząstka elementarna
inizia ad imparare
elementary particle
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
masa
inizia ad imparare
mass
ładunek ujemny/dodatni
inizia ad imparare
negative/positive charge
fizyk
inizia ad imparare
physicist
teoria kwantów
inizia ad imparare
quantum theory
prędkość światła
inizia ad imparare
the speed of light
jednostka odległości/czasu
inizia ad imparare
unit of distance/time
prędkość
inizia ad imparare
velocity
udostępnić coś komuś
inizia ad imparare
allow sb access to sth
archeolog
inizia ad imparare
archeologist
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
analizować wyniki badań
inizia ad imparare
analyse findings
dowody
inizia ad imparare
evidence
historia choroby
inizia ad imparare
case history
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
chemik
inizia ad imparare
chemist
współpracować nad projektem
inizia ad imparare
collaborate on a project
potwierdzać/sformułować hipotezę
inizia ad imparare
confirm/formulate a hypothesis
grupa kontrolna
inizia ad imparare
control group
zależność
inizia ad imparare
correlation
wykazać
inizia ad imparare
demonstrate
(prowadzić) badania
inizia ad imparare
(do) research
prowadzić wykopalista
inizia ad imparare
excavate
badać
inizia ad imparare
investigate
związek (pomiędzy)
inizia ad imparare
link (between)
istotna praca naukowa
inizia ad imparare
major study
opublikować raport/badania
inizia ad imparare
publish a report/study
psycholog
inizia ad imparare
psychologist
dokumentacja
inizia ad imparare
records
odrzucić pomysł
inizia ad imparare
reject an idea
czynnik ryzyka
inizia ad imparare
risk factor
rozgałęźnik, przejściówka
inizia ad imparare
adapter
sprzęt, oprzyrządowanie
inizia ad imparare
apparatus
elektryczna maszyka do golenia
inizia ad imparare
electric shaver
urządzenie elektryczne
inizia ad imparare
electrical appliance
przedłużacz
inizia ad imparare
extension lead
zbiornik na paliwo
inizia ad imparare
gas tank
suszarka
inizia ad imparare
hairdryer
żarówka
inizia ad imparare
light bulb
wtyczna
inizia ad imparare
plug
gniazdko
inizia ad imparare
socket
pojazd
inizia ad imparare
vehicle
prąd zmienny
inizia ad imparare
alternating current
proch
inizia ad imparare
gumpowder
silnik spalinowy
inizia ad imparare
internal combustion engine
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
soczewka
inizia ad imparare
lens
mikroczip
inizia ad imparare
microchip
prasa drukarska
inizia ad imparare
printing press
maszyna parowa
inizia ad imparare
steam engine
koło
inizia ad imparare
wheel
pogarszanie się umiejętności czytania i pisania
inizia ad imparare
decline in literacy skillS
gapić się na ekran
inizia ad imparare
gape at the screen
w nadmiarze
inizia ad imparare
in excess
z umiarem
inizia ad imparare
in moderation
oszustwo internetowe
inizia ad imparare
internet scam
agresja fizyczna i słowna
inizia ad imparare
physical and verbal aggression
cierpieć na bezsennpść
inizia ad imparare
suffer from insomnia
uzależnieni od tv
inizia ad imparare
tv addicts
zdobywać wiedzę
inizia ad imparare
acquire knowledge
przyswajać sobie dane
inizia ad imparare
assimilate data
poprawiać szybkość reakcji
inizia ad imparare
enhance reaction speed
wolny przepływ informacji
inizia ad imparare
free flow of information
angażować uwagę użytkownika
inizia ad imparare
involve the user
zajmować się kilkoma rzeczami na raz
inizia ad imparare
multi-task
oferować rozmaite możliwości
inizia ad imparare
provide diverse opportunities
spowolnić proces starzenia mózgu
inizia ad imparare
slow down the ageing of the brain
świadomość przestrzenna
inizia ad imparare
spatial awareness
stymulować, pobudzać
inizia ad imparare
stimulate

Devi essere accedere per pubblicare un commento.