Longman - szkoła cz. 2

 0    92 schede    aleksandrett
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
umiejętności/zdolności
inizia ad imparare
abilities/skills
przeciętny
inizia ad imparare
avarge
nie chodzić do szkoły
inizia ad imparare
be off school
rozwijać pewność siebie (u kogoś)
inizia ad imparare
build sb's confidence
kwestionować ustalone reguły
inizia ad imparare
challenge the established rules
ściągać
inizia ad imparare
cheat
ściąga
inizia ad imparare
crib notes/cheat notes
radzić sobie/nie radzić sobie w szkole/podczas egzaminów
inizia ad imparare
do well/badly at school/in exams
dysleksja
inizia ad imparare
dyslexia
dyslektyk
inizia ad imparare
dyslexic
psycholog szkolny
inizia ad imparare
educational psychologist
wydalić kogoś (ze szkoły)
inizia ad imparare
expel sb (from school)
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion
nie zdołać czegoś osiągnąć
inizia ad imparare
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
inizia ad imparare
failure
mieć problem, trudności
inizia ad imparare
have a hard time
beznadziejny z
inizia ad imparare
hopless at
nieczytelny
inizia ad imparare
illegible
niepiśmienny
inizia ad imparare
illiterate
indywidualne podejście
inizia ad imparare
individual approach
trudności w uczeniu się
inizia ad imparare
learning dificulties
umiejętność czytania i pisania
inizia ad imparare
literacy
pokonywać problemy
inizia ad imparare
overcome problems
słabo wykształcone społeczeństwo
inizia ad imparare
poorly educated society
zajęcia wyrównawcze
inizia ad imparare
remedial classes
chodzić na wagary
inizia ad imparare
skip/skive lessons/classes school
specjalne potrzeby edukacyjne
inizia ad imparare
special education needs
przemyśleć problemy
inizia ad imparare
think through problems
słabe punkty
inizia ad imparare
weakers areas
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standarts
rozwój ogólny
inizia ad imparare
all-round development
mol książkowy
inizia ad imparare
bookworm
burza mózgów
inizia ad imparare
brainstorm
kreatywność
inizia ad imparare
creativity
rozwijać zdolności artystyczne
inizia ad imparare
develop artistically
wybitny, znakomity
inizia ad imparare
distinguished
celować w czymś
inizia ad imparare
excel at sth
wybitnie uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
omawiać (pracę domową)
inizia ad imparare
give feedback
nauczanie w domu
inizia ad imparare
homeschooling
znać coś na wylot
inizia ad imparare
know sth inside out
mądrala
inizia ad imparare
know-it all
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyć się na pamięc
inizia ad imparare
memorise
znakomite oceny
inizia ad imparare
outstanding grades
uważać, słuchać uważnie (kogoś)
inizia ad imparare
pay attention (at sb)
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
run/carry out experiments
wyznaczać cele
inizia ad imparare
set targets
kujon
inizia ad imparare
swot
pupilek nauczyciela
inizia ad imparare
teacher's pet
praca zespołowa
inizia ad imparare
teamwork
być nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be off school
odświeżyć (wiedzę z danego przedmiotu)
inizia ad imparare
brush up (on sth)
nadrobić (materiał z zajęć)
inizia ad imparare
catch up on (school work)
dogonić (resztę klasy)
inizia ad imparare
catch up with (the rest of the class)
ściągać
inizia ad imparare
copy
rzucić szkołę
inizia ad imparare
drop out of school
mieć zaległości w
inizia ad imparare
fall behind with
zabrać się do pracy
inizia ad imparare
get down to work
oddać (pracę domową)
inizia ad imparare
hand in (homework)
zapisać, zanotować
inizia ad imparare
jot/ note down
oby tak dalej
inizia ad imparare
keep up the good work
spóźnić się
inizia ad imparare
turn up late
stopień naukowy
inizia ad imparare
degree
rozprawka naukowa
inizia ad imparare
disseration
akademik
inizia ad imparare
dorm/halls
dostać stypendium
inizia ad imparare
get a scholarship/grant
absolwent
inizia ad imparare
graduate
ukończyć studia
inizia ad imparare
graduate
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
magister
inizia ad imparare
MA (master of arts) /MSc (master of science)
praca magisterska/licencjacka/doktorska
inizia ad imparare
MA/BA/PhD theis
doktor, doktorant
inizia ad imparare
PhD
studia magisterskie
inizia ad imparare
postgraduate course
praca naukowa
inizia ad imparare
research paper
urlop naukowy
inizia ad imparare
sabbatical (leave)
seminaria naukowe
inizia ad imparare
seminar
praca semestralna
inizia ad imparare
term paper
czesne
inizia ad imparare
tuition/university fees
seminarium
inizia ad imparare
turtotial
student pierwszych trzech lat
inizia ad imparare
undergraduate
warsztaty, zajęcia praktyczne
inizia ad imparare
workshop
ekonomia
inizia ad imparare
economics
wydział
inizia ad imparare
faculty
psychologia
inizia ad imparare
psychology
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
socjologia
inizia ad imparare
sociology
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
prawo
inizia ad imparare
law
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
nauki ścisłe, przyrodnicze
inizia ad imparare
science

Devi essere accedere per pubblicare un commento.