LONGMAN MR - Szkoła

 0    169 schede    sylwucha
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła niepubliczna
inizia ad imparare
independent school
gimnazjum
inizia ad imparare
middle school
gimnazjum
inizia ad imparare
junior high school
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
szkoła średnia
inizia ad imparare
high school
szkoła publiczna
inizia ad imparare
state school
szkoła publiczna
inizia ad imparare
public school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
zastępca dyrektora
inizia ad imparare
deputy head
zapisać się na kurs
inizia ad imparare
enrol on a course
zajęcia dodatkowe
inizia ad imparare
extra-curricular activities
realizować program nauczania
inizia ad imparare
follow the curriculum
wychowawca
inizia ad imparare
form teacher
dyrektor
inizia ad imparare
head teacher
dyrektor
inizia ad imparare
principal
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
czesne
inizia ad imparare
school fees
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
edukacja państwowa
inizia ad imparare
state educational
program nauczania
inizia ad imparare
syllabus
semestr
inizia ad imparare
term
plecak
inizia ad imparare
backpack
cyrkiel
inizia ad imparare
compasses
segregator
inizia ad imparare
file
teczka
inizia ad imparare
folder
pióro wieczne
inizia ad imparare
fountain pen
zakreślacz
inizia ad imparare
highlighter
dziurkacz
inizia ad imparare
hole punch
notatnik
inizia ad imparare
notepad
spinacz
inizia ad imparare
paperclip
temperówka
inizia ad imparare
pencil sharpener
gumka
inizia ad imparare
rubber
linijka
inizia ad imparare
ruler
ekierka
inizia ad imparare
set square
zszywacz
inizia ad imparare
stapler
tablica (biała)
inizia ad imparare
whiteboard
pisak do tablicy
inizia ad imparare
whiteboard marker
analizować
inizia ad imparare
analyse
ekonomia
inizia ad imparare
Economics
literatura angielska
inizia ad imparare
English Literature
wypracowanie
inizia ad imparare
essay
przedmioty ścisłe/przyrodnicze
inizia ad imparare
Science
rozwiązywać rówanania
inizia ad imparare
solve equations
teksty źródłowe
inizia ad imparare
source texts
opisać doświadczenie
inizia ad imparare
write up an experiment
odpowiednik matury
inizia ad imparare
A-levels
ogłosić wyniki egzaminu
inizia ad imparare
announce exam results
ocena, ocenianie
inizia ad imparare
assessment
certyfikat, świadectwo
inizia ad imparare
certificate
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
egzamin zewnętrzny/wewnętrzny
inizia ad imparare
external/internal exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
flunk an exam
stopień, ocena
inizia ad imparare
grade
średnia ocen
inizia ad imparare
grade point average
ocena, stopień wyrażony w punktach
inizia ad imparare
mark
oceniać
inizia ad imparare
mark
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
zdać (egzamin) ze świetnym wynikiem
inizia ad imparare
pass with flying colours
zdać test/nie zdać testu/egzaminu
inizia ad imparare
pass/fail a test/an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
inizia ad imparare
past papers
zdawać egzamin ponownie
inizia ad imparare
resit/retake an exam
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
(school) report
egzamin na koniec roku szkonego
inizia ad imparare
school-leaving exam
otrzymac 100 punktów
inizia ad imparare
score/get 100 points
przygotowywać egzamin
inizia ad imparare
set an exam
podejść do egzaminu
inizia ad imparare
sit/take an exam
pisać sprawdzian
inizia ad imparare
take a test
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take a register/attendance
pracownik naukowy
inizia ad imparare
academic
czasopismo akademickie
inizia ad imparare
academic journal
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standarts
rok akademicki
inizia ad imparare
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwesytet
inizia ad imparare
apply to a university
uczęszczać na wykłady
inizia ad imparare
attend lectures
kampus uniwersytecki
inizia ad imparare
campus
dziekan
inizia ad imparare
dean
stopień naukowy
inizia ad imparare
degree
rozprawa naukowa
inizia ad imparare
dissertation
akademik
inizia ad imparare
dorm
dostać stypendium
inizia ad imparare
get a schoolarship
absolwent
inizia ad imparare
graduate
ukończyć studia
inizia ad imparare
graduate
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
studia magisterskie
inizia ad imparare
postgraduate course
praca naukowa
inizia ad imparare
research paper
urlop naukowy
inizia ad imparare
sabbatical
seminarium naukowe
inizia ad imparare
semiral
praca semestralna
inizia ad imparare
term paper
czasne
inizia ad imparare
tuition
seminarium
inizia ad imparare
tutorial
student pierwszych 3 lat
inizia ad imparare
undergraduate
warsztaty zajęcia
inizia ad imparare
workshop
psychologia
inizia ad imparare
Psychology
nauki społeczne
inizia ad imparare
Social Sciences
socjologia
inizia ad imparare
Sociology
językoznawstwo
inizia ad imparare
Linguistics
prawo
inizia ad imparare
Law
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
Humanities
nauki ścisłe i przyrodnicze
inizia ad imparare
Science
umiejętności
inizia ad imparare
abilities
zdolności
inizia ad imparare
skills
przeciętny
inizia ad imparare
average
nie chodzić do szkoły
inizia ad imparare
be off school
rozwijać pewność siebie (u kogoś)
inizia ad imparare
build sb's confidence
kwestionować ustalone reguły
inizia ad imparare
challenge the established rules
ściągać
inizia ad imparare
cheat
ściąga
inizia ad imparare
crib
dyslekcja
inizia ad imparare
dyslexia
radzić sobie/nie radzić sobie w szkole/na egzaminach
inizia ad imparare
do well/badly at school/in exams
dyslektyczny
inizia ad imparare
dyslexic
psycholog szkolny
inizia ad imparare
educational psychologist
wydalić kogoś (ze szkoły)
inizia ad imparare
expel sb (from school)
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion
nie zdołać czegoś osiągnąć
inizia ad imparare
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
inizia ad imparare
failure
mieć problemy trudności
inizia ad imparare
have a hard time
beznadziejny z
inizia ad imparare
hopeless at
nieczytelny
inizia ad imparare
illegible
niepiśmienny
inizia ad imparare
illiterate
indywidualne podejście
inizia ad imparare
individual approach
trudności w uczeniu się
inizia ad imparare
learning difficulties
umiejętność czytania i pisania
inizia ad imparare
literacy
pokonywać problemy
inizia ad imparare
overcome problems
słabo wykształcone społeczeństwo
inizia ad imparare
poorly educated society
zajęcia wyrównawcze
inizia ad imparare
remedial classes
chodzić na wagary
inizia ad imparare
skipp lessons
specjalne potrzeby edukacyjne
inizia ad imparare
special educational needs
przemyśleć problemy
inizia ad imparare
think through problems
słabe punkty
inizia ad imparare
weaker areas
rozwój ogólny
inizia ad imparare
all-round development
mól książkowy
inizia ad imparare
bookworm
burza mózgów
inizia ad imparare
brainstorm
kreatywność
inizia ad imparare
creativity
rozwijać zdolności artystyczne
inizia ad imparare
develop artistically
wybitny, znakomity
inizia ad imparare
distinguished
celować w czymś
inizia ad imparare
excel at sth
wybitnie uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
omawiać (pracę domową)
inizia ad imparare
give feedback
nauczanie w domu
inizia ad imparare
homeschooling
znać coś na wylot
inizia ad imparare
know sth inside out
mądrala
inizia ad imparare
know-it-all
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
memorise
znakomite oceny
inizia ad imparare
outstanding grades
uważać słuchać uważnie
inizia ad imparare
pay attention
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
run experiments
wyznaczać cele
inizia ad imparare
set targets
kujon
inizia ad imparare
swot
pupilek nauczyciela
inizia ad imparare
teacher's pet
praca zespołowa
inizia ad imparare
teamwork
być nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be off school
odświeżyć (wiedzę)
inizia ad imparare
brush up (on sth)
nadrobić (materiał zajęć)
inizia ad imparare
catch up on (school work)
dogonić (resztę klasy)
inizia ad imparare
catch up with (the rest of the class)
ściągać, spisywać (od kogoś)
inizia ad imparare
crib off (from sb)
rzucić szkołę
inizia ad imparare
drop out of school
mieć zaległości w
inizia ad imparare
fall behind with
zabrać się do pracy
inizia ad imparare
get down to work
oddać (pracę domową/rozprawkę)
inizia ad imparare
hand in (homework/an essay)
zapisać, zanotować
inizia ad imparare
jot/note down
Oby tak dalej! Tak trzymaj!
inizia ad imparare
Keep up the good work!
spóźnić się
inizia ad imparare
turn up late

Devi essere accedere per pubblicare un commento.