List Complain

 0    46 schede    Barti12
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Piszę by złożyć skargę
inizia ad imparare
I am writing to complain about
Muszę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z
inizia ad imparare
I must expres my dissatisfaction with
W prawdzie pisałem do państwa w cześniej na temat tego ale na nieszczęście nic nie zostało rozpatrzone
inizia ad imparare
In fact i have already written to you about it but unfortunately nothing has changed
Nie ma odpowiedzi na moją wcześniejszą skargę
inizia ad imparare
There has been no reply to my previous enquiry
Wadliwy przedmiot nie został wymieniony
inizia ad imparare
The faulty item has not been replaced
Zakupiłem ten zegarek tydzień temu w waszym sklepie
inizia ad imparare
I bought this watch last week in your shop
Zacząłem uczęszcząć na kurs tydzień temu
inizia ad imparare
I started attending this course a week ago
odwiedziłem waszą restauracje tydzień temu
inizia ad imparare
I visited your restaurant last weekend
Na nieszczęscie przestał działać
inizia ad imparare
It suddenly sttoped working
Wyświetlacz jest niewyraźny
inizia ad imparare
The screen is blank
ręczny mechanizm przestał działać
inizia ad imparare
the hands stopped moving
To miało 2 pęlnięcia na przodzie
inizia ad imparare
it had two deep cracks on the front
Brakuję klawiatury
inizia ad imparare
The Keyboard is missing
wbrew zapisą w broszurze
inizia ad imparare
Contrary to the description in the brochure
lekcje były cząęsto odwołowane
inizia ad imparare
The lessons were often cancelled
Pokój był brudny
inizia ad imparare
The hotel room was dirty
Jedzenie było niedogotowane
inizia ad imparare
The food was not cooked properly
To było bardzo nie przyjemne zdarzenie ponieważ
inizia ad imparare
It was a very unfortunate event because
w ten sposób zniszczyło to moje plany
inizia ad imparare
in this way it ruined all my plans
w rezultacie pozostałem bez
inizia ad imparare
as a result i was left without
w tej sytuacji obawiam się że muszę zapytać o
inizia ad imparare
in this situation i am afraid i must ask for
wierzę że to niepowodzenie tytułuje mnie do rekompensaty
inizia ad imparare
I hope this failure entitles me to compensation
rozwarzając wszystkie problemy które doświadzczyłem wierzę ze moge oczekiwać
inizia ad imparare
Taking into consideration all the trouble i suffered i hope i can expect
oczekuję waszej szybkiej odpowiedzi
inizia ad imparare
i look forward to your prompt reply
byłem kompletnie zdyssatysfakcionowany
inizia ad imparare
i was completely dissatisfied
po pierwsze
inizia ad imparare
firstly
co więcej
inizia ad imparare
what is more
ponadto
inizia ad imparare
furthermore
w rzeczy samej byłem rozczarowany
inizia ad imparare
i am very disappointed indeed
było dość odmnienne od
inizia ad imparare
this was quite unlike
zamówienie było niekompletne
inizia ad imparare
the order was incomplete
jestem tytułowany do
inizia ad imparare
i am entitled to
co robi sprawę gorszą co pogarsza sprawę
inizia ad imparare
to make matters worse
obsługa nie była niechętna aby rozwiązać problem
inizia ad imparare
the staff were rather unwiling to help me solve this problem
to był bardzo żenujące odkrycie
inizia ad imparare
it was extremely annoyed to discover
otrzymać natychmiastowa uwage
inizia ad imparare
receive your immediate attention
pomimo
inizia ad imparare
despite/although
niezadowolenie
inizia ad imparare
dissatisfaction
zniesmaczenie
inizia ad imparare
disgusted
okropne
inizia ad imparare
awful
okropne
inizia ad imparare
horrible
wymienić coś za coś
inizia ad imparare
exchange x for y
płacić gotówką
inizia ad imparare
pay IN cash
naprawa na miejscu
inizia ad imparare
onsite repair
kupon na darmowe coś
inizia ad imparare
a voucher for free
złożyć skargę na temat zepsutego productu
inizia ad imparare
make a complaint about faulty product

Devi essere accedere per pubblicare un commento.