Let's discuss it (4)

 0    52 schede    mentor2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie warto zamartwiać się o przyszłość.
inizia ad imparare
It's pointless to worry about future.
Na nic się zda rozmawianie ze man o stopach procentowych i akcjach - to wszystko jest dla mnie zbyt skomplikowane.
inizia ad imparare
It's no good talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing. It's no use talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing.
Nie ma co nad tym dłużej dyskutować.
inizia ad imparare
There's no point in discussing it any longer.
Spróbuj go przekonać jeśli chcesz, ale to ci nic nie da.
inizia ad imparare
Try to persuade him if you want, but it won't get your anywhere.
Szkoda słów. Nie zmienię swojego zdania.
inizia ad imparare
You're wasting your breath. I'm not going to change my mind.
Nie denerwuj się. Nie warto.
inizia ad imparare
Don't get angry. It's not worth it.
zastanawiać się nad czymś
inizia ad imparare
to reflect on something; to reflect upon something.
Czy mogę się chwilę zastanowić, zanim odpowiem na to pytanie?
inizia ad imparare
Can I reflect a moment before answering the question?
zastanowienie/refleksja
inizia ad imparare
reflection
Po chwili zastanowienia zdałem sobie sprawę, że się pomyliłem.
inizia ad imparare
After a few moments' of reflection I realised that I was wrong.
rozważyć/przemyśleć coś; zastanowić się nad czymś
inizia ad imparare
to turn something over in one's mind
Dobrze, przemyślę to.
inizia ad imparare
OK, I'll turn the idea over in my mind.
poważnie/dobrze się nad czymś zastanowić
inizia ad imparare
to give serious thought to something; to give a good deal of thought to something
Już czas, żebyś się powaznie zastanowił nad swoją przyszłością
inizia ad imparare
It's time you gave serious thought to your future.
dobrze się zastanowić (zanim się coś zrobi)
inizia ad imparare
to think twice (before doing something)
Dobrze się zastanów, zanim rzucisz pracę.
inizia ad imparare
You should think twice before quitting your job.
To mnie zastanowiło.
inizia ad imparare
It made me think.
to dało mi wiele do myślnia.
inizia ad imparare
It gave me food for thought.
Słuchaj. Mam świetny pomysł na rozwiązanie tego problemu.
inizia ad imparare
Listen here. I have a bright idea for solving this problem.
W końcu wpadłem na świetny pomysł. Po co było pracować dla nich skoro mogłem pracować dla siebie.
inizia ad imparare
At last I got a bright Idea. What was the point of working for them when I could be working for myself.
To pozwoli ci zrozumieć o co mi chodzi.
inizia ad imparare
This will give you an idea of what I mean.
Ten pomysł podsunęła mi książka, którą przeczytałem w zeszłym tygodniu.
inizia ad imparare
I got the idea from a book I was reading last week.
Nie muszę wiedzieć dokładnie, tylko mieć o tym pobieżne pojęcie.
inizia ad imparare
I don't need to know exactly, just get a rough idea about it.
Znam to tylko pobieżnie.
inizia ad imparare
I have only a rough idea about it.
Ona nie znosi każdego, kto ma liberalne poglądy na temat aborcji.
inizia ad imparare
She hates anyone with liberal ideas on abortion.
Co rozumiesz pod pojęciem dobra praca?
inizia ad imparare
What's your idea of a good job?
Nie tak sobie wyobrażam przyjaźń.
inizia ad imparare
That's not my idea of friendship.
Nie mam pojęcia jak bardzo jestem zmęczona.
inizia ad imparare
You have no idea how exhausted I am.
Niektórzy ludzie mają bardzo dobre rozeznanie w tym, co jest słuszne, a co nie.
inizia ad imparare
Some people have a very clear idea what is right or wrong.
Nie powinno się narzucać swoich poglądów innym ludziom.
inizia ad imparare
You shouldn't force your ideas on other people.
przypuszczać; zakładać
inizia ad imparare
to assume; to presume
Zakładam, że to prawda.
inizia ad imparare
I assume that to be the truth.
przypuszczenie; założenie
inizia ad imparare
assumption
Ten tak zwany dowód jest jedynie przypuszczeniem opartym na poszlakach.
inizia ad imparare
This so-called proof is a mere assumption based on circumstantial evidence.
Zakłada się, że oskarżony jest niewinny dopóki nie udowodni się jego winy.
inizia ad imparare
The defendant is presumed innocent until proved guilty.
przypuszczalnie; prawdopodobnie
inizia ad imparare
presumably
prawdopodobnie już o tym słyszałeś
inizia ad imparare
Presumably you've heard about it.
na przypuszczeniu/założeniu, że
inizia ad imparare
on the presumption that; on the assumption that
Decyzja jest oparta na założeniu, że wszystkie informacje muszą byc dostępne.
inizia ad imparare
The decision is based on the presumption that all information must be available.
przypuszczać; sądzić; myśleć
inizia ad imparare
to suppose
Dlaczego sądzisz, że on jest winny?
inizia ad imparare
What makes you suppose he is guilty?
Myślę, że tak. Przypuszczam, że nie.
inizia ad imparare
I suppose so. I suppose not.
wyobrażać sobie; przypuszczać
inizia ad imparare
to imagine
Przypuszczam, że ona musi być bardzo bogata.
inizia ad imparare
I imagine her to be very rich.
przyjmować coś za rzecz naturalną/oczywistą
inizia ad imparare
to take something for granted
Przyjmujemy elektryczność za rzecz oczywistą.
inizia ad imparare
We take electricity for granted.
zakładam, że; chyba; o ile się nie mylę
inizia ad imparare
I take it (that)
Zakładam, że już widziałeś ten film.
inizia ad imparare
I take it that you have already seen this film.
o ile wiem
inizia ad imparare
as far as I know
O ile wiem, ona jest zdrowa.
inizia ad imparare
As far as I know she's well.
o ile mi wiadomo
inizia ad imparare
to the best of my knowledge
O ile mi wiadomo jej wiersze jeszcze nie zostały przetłumaczopne na angielski.
inizia ad imparare
To the best of my knowledge, her poems haven; t been translated into English yet.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.