Let's discuss it (3)

 0    44 schede    mentor2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
W pełni cię rozumiem.
inizia ad imparare
I fully understand you.
Cieszę się, że się rozumiemy.
inizia ad imparare
I'm gald we understand each other.
wiedzieć co, ktoś ma na myśli
inizia ad imparare
to know what somebody means
Ona ma zabawny sposób wyrażania się - nigdy nie wiesz, co ona ma na myśli.
inizia ad imparare
She has a funny way of expressing herself - you never know what she means.
Co chciałeś przez to powiedzieć?
inizia ad imparare
What did you mean by that?
Nie rozumiem dlaczego nie zadzwoniłeś do niej.
inizia ad imparare
I can't see why you didn't call her.
Teraz pojmuję - on podpalił własny dom, żeby odebrać pieniądze za ubezpieczenie.
inizia ad imparare
I get it now - he set fire to his own house to collect the insurance money.
Wszyscy śmiali się, tylko ja nie zrozumiałem dowcipu.
inizia ad imparare
Everyone was laughing but I didn't get the joke.
nadążać za czyjąś myślą
inizia ad imparare
to follow
Czy wszyscy nadążają za moim tokiem rozumowania? Jeślni nie, powtórzę.
inizia ad imparare
Does everyone follow me so far? If not, I'll go over it again.
rozumieć kogoś
inizia ad imparare
to be with somebody
Przepraszam, ale cię nie rozumiem. Czy mógłbyś to jeszcze raz wyjaśnić?
inizia ad imparare
I'm sorry but I'm not with you. Could you explain it again?
sądzić coś o; rozumieć
inizia ad imparare
to make something of
Jak ty to rozumiesz?
inizia ad imparare
What do you make of this?
Nic z tego nie rozumiem.
inizia ad imparare
I can't make anything of it.
to się samo przez się rozumie
inizia ad imparare
it goes without saying
to się samo przez się rozumie, że życie na wsi jest zdrowsze niż życie w mieście.
inizia ad imparare
It goes without saying that country life is healthier than town life.
Rozumiem o co ci chodzi.
inizia ad imparare
I can see your point.
O to właśnie chodzi.
inizia ad imparare
That's just the point.
Nie o to chodzi.
inizia ad imparare
That's off the point.
W porządku, wyraziłeś swoją opinię - nie ma potrzeby dalej się nad tym rozwodzić.
inizia ad imparare
OK, you've made your point - there's no need to go on about it.
Twoje uwagi są trafne i do rzeczy.
inizia ad imparare
Your comments are apt and to the point.
Wierzę, że to co mówisz jest prawdą.
inizia ad imparare
I take your point.
Niestety, nie zrozumiałeś o co chodzi.
inizia ad imparare
I'm afraid you missed the point. I'm afraid you failed to understand the point.
Nie o to chodzi.
inizia ad imparare
That's beside the point.
Przestań mówić ogólnikami, powiedz o co chodzi.
inizia ad imparare
Stop speaking in generalities, get to the point.
Znowu odbiegasz od tematu.
inizia ad imparare
You're straying from the point again. You're wandering from the point again.
Trzymaj się tematu!
inizia ad imparare
Stick to the point! Keep to the point!
poruszyć jakiś temat
inizia ad imparare
to bring up a point; to rise a subject; to introduce a point
Te wszystkie problemy były poruszane.
inizia ad imparare
All these problems were brought up at the last meeting.
Chcę poruszyć ważną sprawę.
inizia ad imparare
There's an important point Ii want to raise.
Poruszył temat seksu bez żadnego zażenowania.
inizia ad imparare
He introduced the subject of sex without any embarrassment.
wzmianka
inizia ad imparare
mention
Nie było wzmianki o tej sprawie.
inizia ad imparare
No mention was made of this matter.
wspomnieć
inizia ad imparare
to mention
Wspomniałem o tym na marginesie.
inizia ad imparare
I mentioned it in passing.
nadmienić o czymś
inizia ad imparare
to touch on
tylko nadmieniłem, że istnieje kwestia bezrobocia, którą teraz omówię szczegółowo.
inizia ad imparare
I only touched on the subject of unemployment which I am now going to discuss in some detail.
Nie warto zamartwiać się o przyszłość.
inizia ad imparare
It's pointless to worry about future.
Na nic się zda rozmawianie ze mną o stopach procentowych i akcjach - to wszystko jest dla mnie zbyt skomplikowane.
inizia ad imparare
It's no good/use talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing.
Nie ma co nad tym dużej dyskutować.
inizia ad imparare
There's no point in discussing it any longer
Spróbuj go przekonać jeśli chcesz, ale to ci nic nie da.
inizia ad imparare
Try to persuade him if you want, but it won't get you anywhere.
Szkoda słów. Nie zmienię swojego zdania.
inizia ad imparare
You're wasting your breath. I'm not going to change my mind.
Nie denerwuj się. Nie warto.
inizia ad imparare
Don't get angry. It's not worth it.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.