Let's discuss it (2)

 0    51 schede    mentor2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wyrażanie zwykłej opinii
inizia ad imparare
expressing your general opinion
zwykle, zazwyczaj
inizia ad imparare
in general generally
Zazwyczaj mężczyźni są wyżsi od kobiet.
inizia ad imparare
In general, men alre taller than women.
Kobiety zwykle żyją dłużej niż mężczyźni.
inizia ad imparare
Women generally live longer than men.
ogólnie mówiąc
inizia ad imparare
generally speaking
ułatwienie komuś zrozumienie czegoś
inizia ad imparare
making something easier for somebody to understand
wyjaśnić coś komuś
inizia ad imparare
to explain something to somebody
Jeśli jest coś, czego nie rozumiecie, z chęcią to wyjaśnię.
inizia ad imparare
If there's anything you don't understand, I'd be happy to explain.
naświetlić coś, rzucić światło na coś
inizia ad imparare
to shed some light on something; throw new light on something
Ta dyskusja nieco naświetliła ten problem.
inizia ad imparare
This discussion has shed some light on the problem.
Te odkrycia mogą rzucić nowe światło na początki wszechświata.
inizia ad imparare
These discoveries may throw new light on the origins of the universe.
inaczej mówiąc
inizia ad imparare
to put in another way
Pieniądz robi pieniądz. Inaczej mówiąc, im większa inwestycja, tym większy zysk.
inizia ad imparare
Money makes money. To put in another way, the greater the investment, the greater the profit.
innymi słowy
inizia ad imparare
in other words
Spółka musi zredukować koszty robocizny. Innymi słowy, niekótrzy z nas stracą pracę.
inizia ad imparare
The company has to reduce labour costs. In other words, some of us are going to lose our jobs.
to jest; to znaczy
inizia ad imparare
that is
Koniecznie ćwiczcie wszystkie cztery umiejętności związane z nauką języka - to znaczy, czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie - na każdej lekcji.
inizia ad imparare
Be sure to practise all four language skills - that is, reading, writing, listening and speaking - in every lesson.
Mówiąc w przenośni, był to cios ponizej pasa.
inizia ad imparare
Figuratively speaking, it was a hit below the belt.
"Urodzić się na nowo" jest metaforą.
inizia ad imparare
"Born again" is a metaphor.
To tylko przenośnia.
inizia ad imparare
It's just a figure of speech.
Nie powinnaś brać dosłownie tego wszystkiego co on mówi.
inizia ad imparare
You shouldn't take everything he says literally.
Dosłowne tłumaczenie tego tekstu mogłoby brzmieć dziwnie po angielsku.
inizia ad imparare
A literal translation of the text might sound odd in English.
Nie mogę powtórzyć słowo w słowo tego, co on powiedział.
inizia ad imparare
I can't repeat word for word what he said.
co więcej; mało tego
inizia ad imparare
what's more
Wygrała wyścig, mało tego, pobiła rekord świata.
inizia ad imparare
She won the race, and what's more, she broke the world record.
ponadto; poza tym
inizia ad imparare
moreover; furthermore
Ponadto, więcej maszyn bedzie oznaczało mniej stanowisk pracy.
inizia ad imparare
Moreover, more machines will mean fewer jobs.
oprócz tego; poza tym
inizia ad imparare
besides
Jest zbyt późno. Poza tym, jestem bardzo zmęczony.
inizia ad imparare
It's too late. Besides, I'm exhausted.
nawiasem mówiąc; a propos
inizia ad imparare
by the way; incidentally
Nawiasem mówiąc, chciałem zamienić z tobą parę słów.
inizia ad imparare
Incidentally, I wanted to have a word with you.
podać więcej szczegółów
inizia ad imparare
to give more details
Czy możesz podać nam więcej szczegółów na ten temat?
inizia ad imparare
Can you give us more details about it?
wyrazić się jaśniej
inizia ad imparare
to be more explicit
Czy mógłbyś jaśniej się wyrazić?
inizia ad imparare
Could you be a little more explicit?
rozwinąć coś (myśl)
inizia ad imparare
to expand to enlarge on something
Teraz chciałbym rozwinąć swoją wcześniejszą wypowiedź na temat wzrostu gospodarki.
inizia ad imparare
I'd now like to expand on my earlier statement about the growth of the economy.
Proszę rozwiń ten temat.
inizia ad imparare
Please enlarge on this question.
(za)akcentować; podkreślić
inizia ad imparare
to emphasise; to stress
Uczynił gest rękami, żeby podkreślić to, o czym mówił.
inizia ad imparare
He made a gesture with his hands in order to emphasise what he was saying.
W swoim przemówieniu, premier podkreślił potrzebę jedności w obliczu kryzysu.
inizia ad imparare
In his speech, the Prime Minister stressed the need for unity in the face of crisis.
położyć/kłaść duży nacisk na coś
inizia ad imparare
to put great emphasis on something; to place great stress on something
Nasz nauczyciel angielskiego kładzie duży nacisk na pracę pisemną i gramatykę.
inizia ad imparare
Our English teacher puts great emphasis on written work and grammar.
W ostatniej dekadzie nastąpiło przesunięcie politycznego akcentu ze społecznej równości na indywidualny zysk.
inizia ad imparare
Over the last decade there has been a change in political emphasis from social equality to individual profit.
podkreślić; uwydatnić
inizia ad imparare
to underline; to underscore
Należy podkreślić, że nie wszystkie "naturalne" lekarstwa są bezpieczne.
inizia ad imparare
It must be underlined that not all "natural" remedies are safe.
Chaos, który następuje wskutek przerwy w dostawie prądu podkreśla fakt, jak bardzo staliśmy się uzależnieni od komuterów.
inizia ad imparare
The chaos after a power cut underscores how dependent we have become on computers.
zwracać szczególną uwagę na
inizia ad imparare
to highlight
Ten reportaż zwraca szczególną uwagę na problemy przed jakimi stają bezrobotni.
inizia ad imparare
This news report highlights some of the problems faced by the unemployed.
połozyć nacisk; uwydatnić
inizia ad imparare
to accentuate
Zamiast likwidować nierówność, ten system szkolnictwa uwydatnia różnice pomiędzy bogatymi i biednymi.
inizia ad imparare
Instead of making people truly equal, the education system accentuates the differences between rich and poor.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.