LEKCJA 7 I

 0    31 schede    andrzejwiszowaty
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tajemnica
inizia ad imparare
a mystery
Czy wiesz dokładnie?
inizia ad imparare
Do you know exactly?
przestępstwo
inizia ad imparare
crime
Udowodnij to!
inizia ad imparare
Please prove it!
dochodząc do prawdy
inizia ad imparare
arriving at the truth
Zaczynasz pracę nad lekcją 19 czy ją kończysz?
inizia ad imparare
Are you starting work on lesson 19 or are you finishing it?
czy będzie ich mniej?
inizia ad imparare
will there be fewer of them?
dużo bagażu
inizia ad imparare
a lot of luggage
uważany za
inizia ad imparare
considered to
Ryszard Trzeci rządził tylko dwa lata
inizia ad imparare
Richard III ruled only two years
Jak długo masz swój odtwarzacz mp3?
inizia ad imparare
How long have you had your mp3-player?
Czy coś ważnego zdarzyło się panu w zeszłym tygodniu?
inizia ad imparare
Did anything important happen to you last week?
Czy często boli panią ząb?
inizia ad imparare
Do you often have toothache?
Jak często ma pan bóle głowy?
inizia ad imparare
How often do you have headaches?
Ile zarabia przeciętny nauczyciel?
inizia ad imparare
How much does the average teacher earn?
Kupiłeś go sobie sam czy był to prezent?
inizia ad imparare
Did you buy it yourself or was it a present?
Kiedy ostatnio miał go pan?
inizia ad imparare
When did you last have one?
A za tydzień?
inizia ad imparare
And in the week's time?
Czy zbudowano coś nowego w twoim mieście w ciągu ostatnich dwóch lat?
inizia ad imparare
Has anything new been built in your town in the last two years?
Czy uważa pani, że nauczyciele powinni zarabiać więcej?
inizia ad imparare
Do you think teachers should earn more?
Jaką radę dałbyś osobie
inizia ad imparare
What advice would you give to a person
Czy zamierzasz kontynuować naukę angielskiego po zakończeniu lekcji 24
inizia ad imparare
Are you going to continue studying English after you finish lesson 24?
nazwa firmy ch2m
inizia ad imparare
ch2m
Co będziesz w stanie robić?
inizia ad imparare
What will you be able to do?
jak dotąd jedyny wypadek
inizia ad imparare
the only accident so far
z tą samą starą walizką
inizia ad imparare
with the same old suitcase
cała prawda
inizia ad imparare
the whole truth
setki kierowców ciężarówek
inizia ad imparare
hundreds of truck drivers
pożyczać pieniądze od wdowy
inizia ad imparare
borrow money from a widow
chcący nam pomóc
inizia ad imparare
willing to help us
krótko przed południem
inizia ad imparare
shortly before noon

Devi essere accedere per pubblicare un commento.