lekcja 03/06/15

 0    49 schede    jackforest
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jestem zmęczony
inizia ad imparare
I'm tired
opona
inizia ad imparare
tyre
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
inizia ad imparare
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
Jestem żonaty.
inizia ad imparare
I'm married.
Mylisz się/ nie masz racji
inizia ad imparare
You are wrong
Ona ma szczęście
inizia ad imparare
She is lucky
Są szczęśliwi / zadowolony / zadowolona
inizia ad imparare
Are they happy / glad / pleased
Spóźniłem się?
inizia ad imparare
Am I late?
Czy jesteś zainteresowany?
inizia ad imparare
Are you intrested?
trudno jest nauczyć się jeździć na rowerze
inizia ad imparare
It, s difficult to learn to ride a bike
Nie mamy psa, ale mamy dwa koty, zamiast
inizia ad imparare
We haven't got a dog but we have two cats instead
Mam nadzieję, że nie jestem późno?
inizia ad imparare
I hope I'm not late?
Spieszę sie
inizia ad imparare
I'm in a hurry
Gdzie są moje książki?
inizia ad imparare
Where are my books?
Gdzie są dobre restauracje?
inizia ad imparare
Where are good restaurants?
w tym pokoju jest kilka zdjęć / obrazy?
inizia ad imparare
There are a few pictures/paintings in this room?
Czy są jakieś kwiaty w tym pokoju?
inizia ad imparare
Are there any flowers in this room?
Nie ma klimatyzacja w moim pokoju
inizia ad imparare
There isn't any air conditioning in my room
Nie ma wina w kieliszku
inizia ad imparare
There isn't wine in the glass
czy lubisz jeździć na rowerze?
inizia ad imparare
do you like riding a bike?
Lubisz poznawać/spotykać ludzi?
inizia ad imparare
Do you like meeting people?
Nie lubię wcześnie wstawać
inizia ad imparare
I don't like getting early?
poprosze Woda z lodem, ale bez cytryny
inizia ad imparare
Water with ice but no lemon please
Chciałbym zarezerwować stolik na 2 przy oknie
inizia ad imparare
I'd like to book a table for 2 by the window
Chciałbyś zagrać tenis ze mną?
inizia ad imparare
Would you like to play tennis with me?
Chciałbyś kolejną szklankę wody?
inizia ad imparare
Would you like another glass of water?
Chciałbym, żebyś mi pomógł
inizia ad imparare
I'd like you to help me
Chciałbym, żeby oni mi to wysłali
inizia ad imparare
I'd like them to send me it
Chciałbym kupić wygodny samochód, ale tani
inizia ad imparare
I'd like to buy a comfortable car but cheap one
Chciałbym wynająć łódź
inizia ad imparare
I'd like to rent a boat
Oni chcą żebyśmy zostali
inizia ad imparare
They want us to stay
Czy możesz mi powiedzieć jak mam zrobić to zadanie
inizia ad imparare
Can you tell me how to do this task
Nie mogę gotować, ale potrafię sprzątać
inizia ad imparare
I can't cook but I can clean
Mogę zatelefonować? x2
inizia ad imparare
Can I phone / make a phone call?
O której zaczyna sie konferencja?
inizia ad imparare
What time does the conference start begin?
Jest późno, musimy iść
inizia ad imparare
It's late, we have to go
O której wychodzisz?
inizia ad imparare
What time are you leaving?
Jaki jest jej zawód?
inizia ad imparare
What's her jobs?
o której przyjeżdżamy?
inizia ad imparare
What time are we arriving?
Czy wiesz, kim jest ten człowiek?
inizia ad imparare
Do you know who this man is?
Czy wiesz, kto wygrał?
inizia ad imparare
Do you know who won?
Czy wiesz, kto tam będzie?
inizia ad imparare
Do you know, who will be there?
Czy wiesz, gdzie on pracuje?
inizia ad imparare
Do you know where he works?
Czy wiesz, dlaczego on jest zły?
inizia ad imparare
Do you know, why he is angry?
Czy wiesz, czy ona przyjeżdża?
inizia ad imparare
Do you know if she is coming?
Myślę, że będzie padać
inizia ad imparare
I think it's going to rain
Nie sądzę, że on ma rację
inizia ad imparare
I don't think he is right
Czy myślisz, że on tu jest?
inizia ad imparare
Do you think he is here?
Co wiesz o naszej firmie?
inizia ad imparare
What do you know about our company?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.