Legal English: the language of contract law

 0    93 schede    frustratka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sporządzić umowę
inizia ad imparare
to draft a contract
administracyjny, wykonawczy
inizia ad imparare
Administrative
poprawki (np. do ustawy)
inizia ad imparare
amendments
formalność
inizia ad imparare
formality
wejść w życie
inizia ad imparare
come into force
ustawodawstwo
inizia ad imparare
legislation
źródło prawa
inizia ad imparare
source of law
sporządzić ustawę
inizia ad imparare
to draft a Bill
opracować projekt ustawy
inizia ad imparare
draw up a Bill
przeprowadzić dyskusję nad ustawą
inizia ad imparare
to debate a Bill
zaproponować poprawkę
inizia ad imparare
to suggest an amendment
stworzyć nowe prawo
inizia ad imparare
to form a new law
wydać orzeczenie
inizia ad imparare
hand down a judgment
ustanowić nowy precedens
inizia ad imparare
issue a new precedent
rozstrzygnąć sprawę
inizia ad imparare
to decide a case
zaproponować coś
inizia ad imparare
make a proposal / suggestion
głosowanie nad rozprawą
inizia ad imparare
vote on the Bill
poprawki do ustawy
inizia ad imparare
amendments to the Bill
wiążący
inizia ad imparare
binding
sąd pierwszej instancji
inizia ad imparare
court of first instance
rozróżniać
inizia ad imparare
distinguish
wskazówka
inizia ad imparare
guidance
precedens
inizia ad imparare
precedent
common law
inizia ad imparare
judge-made law
postanowienie umowy
inizia ad imparare
contract provision
trzecia strona umowy, która jej nie podpisała, ale umowa może jej dotyczyć
inizia ad imparare
third party to a contract
wymuszenie przestrzegania warunku umowy
inizia ad imparare
to enforce a term
wyraźnie wskazać, że strona ma jakieś prawo
inizia ad imparare
to expressly confer a right or a benefit upon someone
interpretacja umowy
inizia ad imparare
the construction of a contract
interpretować
inizia ad imparare
to construe
warunek w umowie
inizia ad imparare
enforceable term
umowa egzekwowalna
inizia ad imparare
enforceable contract
być członkiem określonej klasy
inizia ad imparare
to be a member of a class
środek naprawczy za skutki naruszenia umowy (sam nie chroni przed naruszeniem)
inizia ad imparare
a remedy for breach of contract
zakaz sądowy
inizia ad imparare
an injunction
zobowiązanie strony naruszającej umowę do jej wykonania
inizia ad imparare
specific performance
zamiar stworzenia stosunku prawnego
inizia ad imparare
Intention to create a legal relationship
świadczenie
inizia ad imparare
consideration
oferta
inizia ad imparare
offer
przyjęcie warunków umowy
inizia ad imparare
Acceptance
bezwzględnie nieważny
inizia ad imparare
void in any case
nie mieć skutków
inizia ad imparare
Have no effect
wydaje się wyłączać
inizia ad imparare
purports to exclude
wynikający z (...) pojawiających się w toku
inizia ad imparare
arising in the course of
użytkowanie miejsca działalności gospodarczej
inizia ad imparare
occupation of any premises
włączyć warunek (do umowy)
inizia ad imparare
incorporate the term
uchylenie, unieważnienie
inizia ad imparare
revocation
odrzucenie (np. oferty)
inizia ad imparare
rejection
kontroferta
inizia ad imparare
counter-roffer
upływ czasu
inizia ad imparare
lapse of time
oblat
inizia ad imparare
offeree
wydać wyrok na korzyść powoda / pozwanego
inizia ad imparare
To give judgment for the claimant / defendant
wysokość zobowiązania
inizia ad imparare
the extent of an obligation
stanowić świadczenie
inizia ad imparare
to constitute consideration
robić coś za czyjąś radą
inizia ad imparare
to do something on someone's advice
zrobić
inizia ad imparare
do
zrobić coś do jakiegoś terminu
inizia ad imparare
to do sth until a certain date
pozwać za obietnicę
inizia ad imparare
Sue on a promise
być zobowiązanym prawnie
inizia ad imparare
to be under a legal obligation
porozumienie między stronami
inizia ad imparare
an agreement between two parties
sprzeczny z
inizia ad imparare
contrary to
doznać straty
inizia ad imparare
Suffer a loss
zgoda na (np. warunki umowy)
inizia ad imparare
Consent to (the terms of the contract)
zysk
inizia ad imparare
profit
warunki umowy
inizia ad imparare
terms of the contract
powód związania się umową
inizia ad imparare
a reason for contracting
szkoda, uszczerbek
inizia ad imparare
detriment
świadczenie wzajemne
inizia ad imparare
reciprocal consideration
odwołać ofertę
inizia ad imparare
to revoke an offer
odrzucić ofertę
inizia ad imparare
to reject an offer
sprzeczny z prawem i polityką państwową
inizia ad imparare
to be contrary to public policy or to the law in general
złożyć kontrofertę
inizia ad imparare
to make a counter-offer
uzyskać korzyść
inizia ad imparare
to gain a benefit
ogłosić przejęcie spółki
inizia ad imparare
to announce the acquisition of a company
stworzyć prawnie wiążącą umowę
inizia ad imparare
Create a legally binding contract
mieć zasądzone odszkodowanie
inizia ad imparare
To be awarded damages
wykonanie zobowiązania
inizia ad imparare
performance of a contract
nie wypełnić zobowiązania wynikającego z umowy
inizia ad imparare
to fail to perform your duties under a contract
rozwiązać problem
inizia ad imparare
to rectify a problem
przyznać prawo
inizia ad imparare
grant someone a right to do sth
być objęty przez konkretne źródło prawa
inizia ad imparare
Be covered by a particular law
partia towaru
inizia ad imparare
batch of goods
wszcząć postępowanie
inizia ad imparare
to issue proceedings
naruszyć umowę
inizia ad imparare
to breach a contract
sprzęt na wymianę
inizia ad imparare
replacement
niedogodność
inizia ad imparare
inconvenience
podstawy (np. prawne)
inizia ad imparare
grounds
odszkodowanie
inizia ad imparare
compensation
zawiadomienie
inizia ad imparare
notice
przyznać coś
inizia ad imparare
admit
otrzymać (np. pieniądze) jako odszkodowanie
inizia ad imparare
to be awarded money in damages
w zamian za
inizia ad imparare
in exchange for
zawiadomić
inizia ad imparare
to give notice

Devi essere accedere per pubblicare un commento.