Łacińska Terminologia Prawnicza UAM

 0    50 schede    polciak
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa
inizia ad imparare
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quod tribuendi
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy
inizia ad imparare
iuris praecepta sum haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quod tribuere
Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe
inizia ad imparare
non omne quod licet honestum est
przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
inizia ad imparare
contra ius fasque
jest rzeczą godziwą
inizia ad imparare
fas est
wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
inizia ad imparare
per fas et nefas
prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
inizia ad imparare
ius est ars boni et aequi
Prawo i oszustwo razem nigdy nie współistnieją
inizia ad imparare
ius et fraus numquam cohabitant
prawo ma na względzie sprawiedliwość
inizia ad imparare
ius respicit aequitatem
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
inizia ad imparare
summum ius summa iniura
surowe prawo, lecz prawi
inizia ad imparare
dura lex sed lex
prawo nakazuje, a nie dyskutuje
inizia ad imparare
lex iubeat non disputet
nie powinniśmy źle korzystać z naszych prawŹle naszych praw używać nie powinniśmy
inizia ad imparare
male nostro iurie uti non debemus
Prawem publicznym jest prawo odnoszące się do interesu państwa, a prawem prywatnym prawo dotyczące korzyści poszczególnych jednostek
inizia ad imparare
publicum ius est statum rei romanae spectat ius privatum est quod ad sigulorum utilitatem
To, co jest właściwe nie jest obciążone wadą tego, co niewłaściwe
inizia ad imparare
utile per inutile non vitiatur
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
inizia ad imparare
ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego
inizia ad imparare
privatorum conventio iuri publico non derogat.
reguły odpowiadające rozumowi
inizia ad imparare
ius naturale
prawo obywatelskie, stworzone przez obywateli dla obywateli
inizia ad imparare
ius civile
prawo rodów, reguły prawne, które porządkują relacje między suwerennymi państwami, prawo międzynarodowe, prawo rodów
inizia ad imparare
ius gentium
właściwe jest prawo kraju pochodzenia, prawo krwi
inizia ad imparare
ius sanguinis
właściwym porządkiem prawnym jest porządek kraju, w którym się znajdujemy, prawo ziemi
inizia ad imparare
ius soli
prawo powszechne, reguluje wspólne dla różnych krajów europejskich
inizia ad imparare
ius commune
nieznajomość prawa szkodzi
inizia ad imparare
ignorantia iuris nocet
Przywilejem jest to, co zostało wprowadzone wbrew ogólnej zasadzie z powodu jakiejś użyteczności, z mocy autorytetu tego, kto może stanowić prawo
inizia ad imparare
ius singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est
Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych, jest synonimem prawa prywatnego.
inizia ad imparare
ius civile vigilantibus scriptum est
to, co od początku jest wadliwe nie może być uzdrowione z upływem czasu
inizia ad imparare
quod ab initio est vitiosum non potest tractu temporis convalescere
Zatwierdzenie równa się zleceniu
inizia ad imparare
ratihabitio madato comparatur
Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
inizia ad imparare
lex posterior derogat legi priori
Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej
inizia ad imparare
lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali
Ustawa szczególna zmienia działanie prawa (ustawy ogólnej)
inizia ad imparare
lex specialis derogat legi generali
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi
inizia ad imparare
lex superior derogat legi inferiori
Prawo nie działa wstecz
inizia ad imparare
lex retro non agit
Ustawa niesprawiedliwa nie jest prawem
inizia ad imparare
lex iniusta non est lex
Wśród szczęku oręża (podczas wojny) milczą prawa
inizia ad imparare
inter arma silent leges
Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa
inizia ad imparare
cessante ratione legis cessat ipsa lex
Nie ma kary bez ustawy
inizia ad imparare
nulla poena sine lege
Każde przestępstwo powinno być ukarane
inizia ad imparare
nullum crimen sine poena
Ustawy powinny być interpretowane szerzej, dla zachowania ich ducha
inizia ad imparare
benignius leges interpretandae sunt quo voluntas earum conservetur
W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość
inizia ad imparare
in legibus magis simplicitas quam difficultas placet
Tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie powinniśmy rozróżniać
inizia ad imparare
ubi lex non distinuit nec nos distinguere debemus
w tym co jest większe mieści się to co jest mniejsze
inizia ad imparare
in maiore minus est
prawo na rzeczy cudze
inizia ad imparare
iura in re aliena
Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroś chodzi o jego korzyść
inizia ad imparare
nasciturus pro iam nato habet quotines de commodis eius agitur
Wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi
inizia ad imparare
hominum causa omne ius constitutum est
Złodziej jest zawsze w zwłoce
inizia ad imparare
fur semper in mora
godziwa przyczyna objęcia w posiadanie
inizia ad imparare
iusta causa possidendi
podstawa przeniesienia własności
inizia ad imparare
iusta causa traditionis
Niebezpieczeństwo w zwłoce
inizia ad imparare
periculum in mora
ryzyko dłużnika
inizia ad imparare
pariculum debitoris

Devi essere accedere per pubblicare un commento.