Łacińska Terminologia Prawnicza UAM 2

 0    49 schede    polciak
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ryzyko najemcy
inizia ad imparare
Pariculum locatoris
ryzyko kupującego
inizia ad imparare
Pariculum emptoris
chcącemu nie dzieje się krzywda
inizia ad imparare
Volenti non fit iniura
skutki przypadku odczuwa właściciel
inizia ad imparare
Casus sentit fominud
świadczenie na zaspokojenie
inizia ad imparare
Datio in solutum
nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
inizia ad imparare
Impossibilium nulla obligatio est.
Z bezprwanego działania nie powstaje zobowiązanie umowne
inizia ad imparare
Ex maleficio non oritur contractus
Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe
inizia ad imparare
Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis
Umów należy dotrzymywać
inizia ad imparare
Pacta sunt servanda
Każda umowa obowiązuje na warunkach z momentu jej zawarcia
inizia ad imparare
Rebus sic stantibus omnis contractus intelligitur
umowa dobrej wiary
inizia ad imparare
Contractus bonea fidei
umowa ścisłego prawa
inizia ad imparare
Contractus stricti iuris
Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
inizia ad imparare
Venire contra factum proprium nemini licet
powinieneś przestrzegać prawa, które uczyniłeś
inizia ad imparare
To patere legem quam fecisti
nikt nie może być wysłuchany gdy powołuje się na swoją niegodziwość
inizia ad imparare
Turpitudinem suam allegans nemo audiator
postepuje podstępnie kto żąda, kto domaga się tego co będzie musiał zwrócić
inizia ad imparare
Dolo facis qui petit quam redditurus est
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
inizia ad imparare
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
w przypadku wątpliwości wbrew stypulującego
inizia ad imparare
Im ambiguitas contra stipulatorem
Fałszywe oznaczenie (przedmiotu czynności) nie szkodzi
inizia ad imparare
Falsa demonstratio non nocet
Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe
inizia ad imparare
Impossibilium nulla obligatio est
Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji
inizia ad imparare
Clara non sunt interpretanda
klauzule nietypowe wywołują podejrzliwość
inizia ad imparare
Clausulae insolitea inducunt suspicionem
Uznaje się za włączone w sposób milczący do umowy, to co jest obyczajem i zwyczajem
inizia ad imparare
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada
inizia ad imparare
Nemo plus iuris alium transferre potest, quam ipse habet
To, co jest na powierzchni (przypada właścicielowi) gruntu
inizia ad imparare
Superficies solo cedit
Służebność nie może polegać na działaniu
inizia ad imparare
Servitus in faciendo consistere nequit
Służebności należy wykonywać oględnie
inizia ad imparare
Servitutibus civiliter utendum est
Nie można mieć służebności na własnej rzeczy
inizia ad imparare
Nulli res sua servit
Pierwszy w czasie lepszy w prawie
inizia ad imparare
Prior tempore potior iure
Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całość prawa, jakie miał zmarły
inizia ad imparare
Herediatas nihil aliud est, quam successioin universum ius, quod defunctus habuerit
Nikt nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo
inizia ad imparare
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
Fałszywe przyczyny nie szkodzą
inizia ad imparare
Falsa demonstratio non nocet
Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów
inizia ad imparare
In testamentis plenius voluntates, testantium interpretantur
więcej powiedziano, mniej napisano
inizia ad imparare
Plus nuncupatum, minus scriptum
Wola spadkodawcy (testatora) może być zmieniona aż do ostatniej chwili (jego) życia (aż do śmierci)
inizia ad imparare
Ambulatoria est viluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem)
uwzględniamy ostatni zapis woli spadkobiercy
inizia ad imparare
Novissima voluntas servatur
Należy wysłuchać także drugiej strony
inizia ad imparare
Audiatur et altera pars
ciężar dowodowy (onus probandi) spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza
inizia ad imparare
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat.
W (razie) wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego
inizia ad imparare
In dubio reo (scil. iudicandum est)
nie ma sędziego bez powoda
inizia ad imparare
Nemo iudex sine actore
Skarga osobista (wymierzona przeciw konkretnej osobie) ginie wraz z osobą
inizia ad imparare
Actio personalis moritur cum persona
Czyny bezprawne rodziców nie przynoszą szkody dzieciom
inizia ad imparare
Delicta parentium liberis non nocent
rozszczenie niewygasłe nie ożywa
inizia ad imparare
Actio semel extincta non reviviscit
prawomocne rozstrzygnięcia uznaje się za prawdziwe
inizia ad imparare
Rei iudicata, ne bis in ide(proveritate accioitur)
każda skarga ma właściwą sobie drogę
inizia ad imparare
Actio quaelibet in via sua
powód idzie za sądem pozwanego
inizia ad imparare
Actor sequitur forum rei
powód nie może być zasądzony
inizia ad imparare
Actor non condemantur
nikt nie jest zobowiązany do oskarżenia samego siebie
inizia ad imparare
Nemo tenetur seipsum accusare
Na powodzie spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu
inizia ad imparare
Actori incumbit probatio

Devi essere accedere per pubblicare un commento.