Europa, feudalizm, prywatne-rzeczowe

 0    19 schede    mayaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czy feudalne prawo rzeczowe było podobne do rzymskiego prawa rzeczowego?
inizia ad imparare
Feudalne prawo rzeczowe pod wieloma względami różniło się od rzymskiego prawa rzeczowego.
Jak dzielimy rzeczy w prawie?
inizia ad imparare
Rzeczy w prawie dzielimy na ruchome (res mobiles) i nieruchome (res immobiles).
Co w prawie feudalnym uznawano za ruchomość?
inizia ad imparare
Zwiercidło saskie za ruchomośc uznawało to co można "podnieść i nosić". Dominujące było jednak stanowisko, że ruchomością jest to, co ulega zniszczeniu od pochodni. Dom drewniany, w niektórych systemach w Niemczech w XVI w. był uznawany za ruchomość.
Co w dzisiejszym prawie jest uznawane za ruchomość?
inizia ad imparare
W dzisiejszym prawie za ruchomość jest uznawane to, co można przenieść bez naruszenia wartości.
Co w prawie feudalnym uznawano za nieruchomość?
inizia ad imparare
Za nieruchomość Zwierciadło saskie uznawalo to, czego nie można podnieśc i nosić. W dominującym stanowisku przyjęto stanowisko, że nieruchomością jest to, co nie ulaga zniszczeniu od pochodni. Za nieruchomość mogły być zatem uznane rzeczy ewidentnie ruchome, np. zbroja, kosztowności. Nieruchomościami były też prawa (res incorporales) związane z gruntem, np. prawo własności, użytkjowanie czy ciężary związane z nieruchomością (czynsze, renty). Nierychomością były też prawa o charakterze publicznym
Czy istniały odmienne niż w prawie rzymskim zasady rządzące ruchomościami i nieruchomościami?
inizia ad imparare
Tak, w przeciwieństwie do prawa rzynskiego, w którym nieruchmości i ruchomości traktowano identycznie, prawo feudalne stosowało inne zasady do tych rzeczy.
Omów relację własność-posiadanie w prawie feudalnym.
inizia ad imparare
Cechą charakterystyczną dl epoki feudalizmu był brak rozróżnienia między własnością a posiadaniem. Wn Niemczech dopiero w XIII w. pojawiło się pojęcie własności, a własność jako pełne władztwo prawne nad rzeczą pojawiło się dopiero po recepcji prawa rzymskiego.
Jak prawo feudalne regulowało prawa rzeczowe ograniczone?
inizia ad imparare
Prawo fedalne nie rozróżniało prawa rzeczowego ograniczonego od prawa wlasności. Nie odróżniano władztwa prawnego od władztwa faktycznego. Jeżeli ktoś rzecz posiadał, ale tylko jako użytkownik był traktowany jako właściel choć ograniczony w prawach. Decydowało więc faktyczne władztwo nad rzeczą. Jeżeli ktoś faktycznie władał jakąs rzeczą był nazywany jej włąścicielem.
Które spośród średniowiecznych praw ograniczonych miały największe znaczenie?
inizia ad imparare
Największe znaczenie spośród średniowiecznych praw rzeczowych ograniczonych miały: ciężary realne, służebności i zastaw.
Na czym polegały ciężary realne?
inizia ad imparare
Ciężary realne polegały na tym, że na gruncie spoczywał ciężar, który każdy kolejny właściciel musiał spłacać osobie uprawnionej. Działanie właściciela gruntu obciążonego ciężarem realnym było więc pozytywne. Nie polegało jedynie na znoszeniu cudzych praw jak to było w przypadku rzymskich służebności. Przykładem ciężaru realnego były czynsze chłposkie, dziesięciny, czynsze z miast czy reż renty.
Na czym polegała instytucja kupna renty?
inizia ad imparare
Instytucja kupna renty polegała na tym, że właściciel nieruchomości sprzedawał komuś rentę czyli pewien dochód z gruntu. Początkowo renty obciążały grunt i każdy kolejny właściciel nieruchomości musiał się liczyć z takim ograniczeniem. Z czasem wprowadzono możliwość wykupu renty przez właściciela. Mogł oddać uprawnionemu do pobierania dochodów cenę, jaką ten zapłacił za rente. Rent pobranych nie wliczano w cenę kupna. Wykupu renty można było dokonac tylko wtedy, kiedy chciał tego właściciel nier
Jakie służebności wyrózniamy w prawie feudalnym?
inizia ad imparare
W prawie feudalnym wyróżniamy służebności wodne, leśne i drogowe.
Co to jest zastaw?
inizia ad imparare
Zastaw to rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności.
Jakie znasz rodzaje zastawu?
inizia ad imparare
Istnieją dwa rodzaje zastawu: na rzeczy ruchomej i nieruchomej. Zastaw na nieruchomości może być użytkowy albo nieużytkowy. Nieużytkowy zastaw nazywamy hipoteką.
Co to jest hipoteka?
inizia ad imparare
Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Jest to zastaw nieuzytkowy czyli bez dzierżenia. Rzecz zastawiona pozostawała w posiadaniu dłużnika, a wierzyciel realizował swoje prawo do zaspokojenia w chwili, gdy dłużnik nie spełnił w terminie świadczenia.
Kto to jest zastawca, a kto to zastawnik?
inizia ad imparare
Zastawca to ten, kto zastawia nieruchomość, a zastawnik to wierzyciel.
Co to jest ekstenuacja?
inizia ad imparare
Ektenuacja to zastaw na rzeczy nieruchomej użytkowy. Polega na tym, że zastawnik pobiera korzyści na poczet długu, dług ulega amortyzacji. Kiedy się zamortyzuje do zera wygasa.
Co to jest antychreza?
inizia ad imparare
Antychreza to inaczej zastaw użytkowy czysty, jest to zastaw użytkowy, w którym korzyści nie są zaliczane na poczet długu. Antychreza wygasa, gdy zastawca spełni świadczenie.
Co to jest zastaw sub lapsu?
inizia ad imparare
Zastaw sub lapsu to zastaw na upad. Polega na tym, że jeżeli zastawca nie spełnił świadczenia w określonym terminie to zastaw przepadał na rzecz wierzyciela, stawał się jego własnością.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.