Konwersja Misztal cz.3

 0    30 schede    marek7911
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jest szansa, że będzie padać dzisiaj,
inizia ad imparare
It's a chance of rain tonight
Jest prawdopodobieństwo, że ona się spóźni dzisiaj.
inizia ad imparare
There's probability that she will be late.
możliwość, prawdopodobieństwo, szansa
Jest możliwość, że ona się spóźni dzisiaj.
inizia ad imparare
likelihood
There's likelihood that she will be late.
Ona prawdopodobnie nie zda tego egzaminu
inizia ad imparare
She'll probably pass the exam
Oni muszą być bliźniakami. Obaj wyglądają identycznie
inizia ad imparare
They must be twins. They both look identical.
Jesteśmy zobowiązani się z nią spotkać tu ona zawsze przychodzi tu w soboty.
inizia ad imparare
We are bound to meet her here she always comes here on Saturdays.
On zobowiązany być w swoim biurze teraz: to jest, kiedy odpowiada swoje listy.
inizia ad imparare
He's bound to be in his office now: this's when he answers his letters
Jest już szósta więc on powinien być w domu wkrótce.
inizia ad imparare
It's already six o'clock, so he ought to be home soon
Cześć młody człowieku, ty pewnie jesteś Dżimi, przypuszczam
inizia ad imparare
Hello young man! You will be Jimmy, I suppose
Gdzie jest Mery? Ona może pracować w ogrodzie
inizia ad imparare
Where's Mary? She may be working in the garden.
Chociaż ona jest inteligentnym i ciężko pracującym studentem może nie zdac egzaminu
inizia ad imparare
Alhough she's an intelligent and hardworking student, she might fail the exam.
Możiwe, że zgubiłem klucze. Nie ma ich w mojej portmonetce
inizia ad imparare
I may have lost my keys. They are not in my purse.
Nie mogę być później niż dziewiąta godzina
inizia ad imparare
I can't be later than eight o'clock.
To nie może kosztować więcej jak milion
inizia ad imparare
It can't have cost more than a milion.
On nie powinien był zostać w tym pokoju bo jest zbyt czysto
inizia ad imparare
He couldn't have stayed in his room becouse it's too clean
O co mu chodzi
inizia ad imparare
What can he mean?
Gdzie do diabła on jest teraz?
inizia ad imparare
Where on earth is he now?
Kim do diabła jest ten facet?
inizia ad imparare
Who ever is this man?
Jak do diabła on może mówić takie rzeczy?
inizia ad imparare
How the devil can he say such terrible things?
Kim w imię Boga jest ten facet?
inizia ad imparare
Who in goodness name is this man?
Podczas egzaminu ona nie mogła odpowiedzieć na żadne moje pytanie.
inizia ad imparare
During the exam she wasn't able to answr any of my pytanie.
Dałeś radę kupić jakieś świeże ananasy na rynku?
inizia ad imparare
Did you manage to buy any fresh pineapples in the market?
Piter odniosł sukces zdobywając 95 procent na ostatnim teście z histori.
inizia ad imparare
Peter succeeded in scoring 95% on his last history test.
Nie mogłem jeść słodyczy bo mnie bolały zęby.
inizia ad imparare
I couldn't eat sweets because I had tooothache>
Ból zębów przeszkodził mi w jedzeniu słodyczy
inizia ad imparare
My toothache prevented me from eating sweets.
Zamierzam zrobić urodziny w przyszłą Sobotę
inizia ad imparare
I'm going/want/would like/intend/plan/mean to hold my birthday party next Saturday
Będę urządzał moje imieniny w przyszłą Sobotę
inizia ad imparare
I will hold my birthday party next Saturday
Mam zamiar/ plan/intencje urządzic mije urodziny w przyszłą Sobotę
inizia ad imparare
I have an intention/a plan to hold my birthday party next Saturday
Moją intencją jest
inizia ad imparare
It's my intention
Jego rodziców zamiarem było, że Piter powinien zostać lekarzem.
inizia ad imparare
His parents intention was that Peter should become a doctor

Devi essere accedere per pubblicare un commento.